ModaMust have

Nauka o owadach

Wspo­mi­na­li­śmy już o tym, że trend na owa­dy w modzie trwa już od kil­ku sezo­nów?

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov

Prada-Oasis-and-Damien-Hirst's-Pharmacy-Juice-Bar

Mamy na to kolej­ny dowód. Cho­dzi o wspól­ne dzie­ło Miuc­ci Pra­dy i Damie­na Hir­sta. Miuc­ci nie trze­ba Wam przed­sta­wiać, z twór­czo­ścią Damie­na mogli­ście się jesz­cze nie spo­tkać. Jest on awan­gar­do­wym bry­tyj­skim arty­stą, auto­rem m.in. Natu­ral Histo­ry, czy­li pra­cy skła­da­ją­cej się z wypre­pa­ro­wa­nych mar­twych zwie­rząt zanu­rzo­nych w for­ma­li­nie. Kre­atyw­ność zna­ko­mi­tej pro­jek­tant­ki oraz nie­ty­po­we zain­te­re­so­wa­nia Hir­sta mają swój wyraz we wspól­nie zapro­jek­to­wa­nej przez nich mini toreb­ce, całej w owa­dach, i to dosłow­nie. Wyko­na­na z mate­ria­łów plek­si i PCV prze­cho­wu­je wewnątrz praw­dzi­we insek­ty! Ich sztucz­na i mniej odra­ża­ją­ca wer­sja znaj­du­je się na zewnętrz­nej stro­nie tor­by, na któ­rą naszy­te są podo­bi­zny owa­dów wyko­na­ne z kolo­ro­wych kamie­ni.  

Prada słynie z nietypowych inspiracji. W 1999 roku powstała „trójwymiarowa” kolekcja z motywem liści. Teraz przyszedł czas na „Entomologię”, czyli naukę o owadach. Czy słyszeliście o Nephile pilipes lub o Prosopocoilus occipitalis? Miuccia pomoże Wam je poznać.

Śpieszcie się, ilość torebek ograniczona do dwudziestu egzemplarzy!

_____

DOSTĘPNA:
www.net-a-porter.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *