Moda

Najlepsze ubrania dla wysokich kobiet

Jesteś wysoka? Chcesz wreszcie zacząć ubierać się tak, aby Twój wzrost stał się atutem, a nie mankamentem? Kobiety mają to szczęście, że już same buty im w tym pomogą. Vers-24 poleca Ci najlepsze ubrania dla wysokich kobiet. Doradzamy Tobie i Twojej najlepszej przyjaciółce. Od teraz zakupy w galeriach handlowych będą bajecznie proste.

 

Rurki albo legginsy

Eks­po­nu­ją nogi; ich smu­kłą linię. Spodnie mogą być gład­kie, ale i wzo­rzy­ste: w krat­kę, pepit­kę. Możesz zesta­wiać je z pła­ski­mi buta­mi np. lakie­ro­wa­ny­mi moka­sy­na­mi lub szpil­ka­mi. Efekt „wow” gwa­ran­to­wa­ny! Wystar­czy, że pod­pa­trzysz Anję Rubik, któ­ra obci­słe, skó­rza­ne rur­ki nosi z nie­zwy­kłą non­sza­lan­cją. Leg­gin­sy to tak­że świet­na opcja dla wyso­kich pań.

Krótkie kurtki

Pew­ni­kiem w Two­im przy­pad­ku jest skó­rza­na lub zamszo­wa ramo­ne­ska, zesta­wio­na z jean­so­wy­mi spodnia­mi i buta­mi na pła­skim obca­sie. W tej sty­li­za­cji możesz śmia­ło podró­żo­wać i ucho­dzić za sty­lo­wą, wyso­ko­no­gą na lot­ni­sku! Możesz też posta­wić na krót­ki kożuch, mod­ny jesie­nią 2017.

W stylu boho

Styl boho jest wprost stwo­rzo­ny dla Cie­bie, jeśli masz 178 cm i wię­cej. Dłu­gie spód­ni­ce i maxi sukien­ki, zwiew­ne i wzo­rzy­ste. W róż­nej odsło­nie kolo­ry­stycz­nej. To ide­al­ne roz­wią­za­nie dla Cie­bie. Fan­ką sty­lu boho jest model­ka Miran­da Kerr – wyso­ka i szczu­pła.

Mini spódniczki

Nogi aż do nie­ba pięk­nie pre­zen­tu­ją się w spód­nicz­kach i szor­tach. Te do poło­wy uda są zapro­jek­to­wa­ne dla Cie­bie. Optycz­nie spra­wią, że Twój wzrost będzie atu­tem. Jesie­nią możesz nosić te 2 opcje w zesta­wie­niu ze szpil­ka­mi. Jeśli spód­nicz­ka jest w kolo­rze black; uni­kaj czar­nych raj­stop i szpi­lek jed­no­cze­śnie. Ten trick, wydłu­ża syl­wet­kę. Jako wyso­ka kobie­ta, dąż do pro­por­cji z wyczu­ciem.

Poziome paski

Co praw­da, wzo­ry te posze­rza­ją i skra­ca­ją syl­wet­kę, ale w Two­im przy­pad­ku o to cho­dzi, by unik­nąć optycz­ne­go „pod­wyż­sza­nia”. Swe­ter w paski pomo­że Ci wymo­de­lo­wać figu­rę. Co powiesz na sukien­kę w paski? Fran­cu­ski szyk, zapro­jek­to­wa­ny dla wyso­kich osób. Czy wiesz, że paski spo­pu­la­ry­zo­wa­ła Coco Cha­nel w XX wie­ku, a do dziś sta­no­wią must have sezo­nu?  

Buty płaskie lub na niewielkim obcasie

Ide­al­ne dla Cie­bie, wyso­kiej kobie­ty, są wszyst­kie pła­skie buty. Bale­ri­ny, espa­dry­le, moka­sy­ny – to jest to! Nad­cho­dzi jesien­na pora. W związ­ku z tym, postaw na zamszo­we buty zapi­na­ne na kost­ce – per­fek­cja na wie­czor­ne wyj­ścia. W chłod­ne dni, załóż musz­kie­ter­ki. Pod­kre­ślą Two­je nogi do nie­ba. Noszą je model­ki i kobie­ty od śred­nich do wyso­kich figur. Te zamszo­we wyglą­da­ją niczym sek­sow­ne poń­czo­chy!

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy