Styl życia

Najlepsze prezenty dla przyjaciółki

Święta to wyjątkowy czas, w którym obdarowujemy prezentami rodzinę i najbliższych. A skoro o najbliższych mowa, nie możemy zapomnieć o naszych przyjaciółkach – to one dzielą z nami najpierw szkolne ławki, wkrótce pierwsze miłości, łzy szczęścia i rozczarowania, świętują z nami sukcesy, wspierając i kibicując, gotowe odebrać każdy nasz telefon, nawet w środku nocy.

I cho­ciaż jeste­śmy pew­ne, że znasz swo­ją przy­ja­ciół­kę lepiej jak nikt inny i wiesz, o czym marzy, zespół Vers-24 wybrał i przy­go­to­wał dla Was wybór 10 naj­lep­szych pre­zen­tów, któ­re zasko­czą i z pew­no­ścią zado­wo­lą Two­ją brat­nią duszę.

 

nausz­ni­ca

Zło­ta nausz­ni­ca to sub­tel­na biżu­te­ria, któ­ra każ­dej sty­li­za­cji doda pazu­ra. 14-kara­to­wa, wyko­na­na z żół­te­go zło­ta nausz­ni­ca ROSA Cha­ins to ide­al­ny pre­zent dla każ­dej kobie­ty- wytwor­nej, ele­ganc­kiej, a jed­no­cze­śnie nowoczesnej.

pędz­le

Zestaw 5 pędz­li do maki­ja­żu z bh cosme­tics. Deli­kat­ne, stwo­rzo­ne dla wraż­li­wej cery pędz­le wyko­na­ne z jedwa­bi­ście gład­kie­go, syn­te­tycz­ne­go wło­sia, któ­re spraw­dzą się zarów­no z pod­kła­da­mi, pudra­mi czy pły­na­mi. Zestaw skła­da się z pędz­li do pudru, podwój­ne­go pędz­la z włók­na oraz pędz­li do kon­tu­ro­wa­nia, pod­kła­du oraz korektora.

pla­kat

Pla­kat „Pla­ża” autor­stwa Mag­da­le­ny Pan­kie­wicz. Artyst­ka miesz­ka i pra­cu­je w War­sza­wie. Ukoń­czy­ła wydział malar­stwa na Euro­pej­skiej Aka­de­mii Sztuk, a od kil­ku lat zawo­do­wo zaj­mu­je się ilu­stra­cją. Jej pra­ce były publi­ko­wa­ne na łamach wie­lu pol­skich i zagra­nicz­nych maga­zy­nów m.in Zwier­cia­dle. W 2011 roku male­zyj­ski maga­zyn CutO­ut umie­ścił ją na liście 10-ciu naj­lep­szych ilu­stra­to­rek świa­ta. Sta­ra się nie ogra­ni­czać tyl­ko do publi­ka­cji pra­so­wych, współ­pra­cu­je z mar­ka­mi odzie­żo­wy­mi m.in.: Pro­sto, a tak­że two­rzy wzo­ry tapet i pro­jek­tu­je pla­ka­ty fil­mo­we. Nie tyl­ko dla miło­śni­czek sztuki!

apasz­ka

Aksa­mit­na apasz­ka z ręcz­nie wszy­wa­ny­mi per­ła­mi mar­ki Anders Label. Szy­kow­ny doda­tek, któ­ry uszla­chet­ni każ­dą sty­li­za­cję. Ucie­szy każ­dą ele­gant­kę i miło­śnicz­kę fran­cu­skie­go stylu

książ­ka

Książ­ka Boże­ny Spo­ło­wicz Skin Coach. Two­ja dro­ga do pięk­nej i zdro­wej skó­ry. Któ­ra z nas nie marzy i nie chce mieć pro­mien­nej, zdro­wej cery? Skin Coaching rady­kal­nie zmie­ni każ­de myśle­nie kobie­ty o wła­snej skó­rze. Pomo­że zadbać kom­plek­so­wo nie tyl­ko o skó­rę, ale o zdro­wie i samo­po­czu­cie. Dzię­ki tej książ­ce Two­ja przy­ja­ciół­ka dowie się jak pie­lę­gno­wać cerę, nie wyda­jąc kro­ci w dro­ge­riach i co jeść, by zacho­wać mło­dość na dłu­żej. Dodat­ko­wo, dzię­ki niej Two­ja przy­ja­ciół­ka polu­bi look sau­te.

Piża­ma z pin­gwi­na­mi Andy Etam. Zabaw­na piża­ma od Etam to cie­płe, sza­re spodnie, któ­re spraw­dzą się w chłod­ne, zimo­we wie­czo­ry i bia­ła bluz­ka ze świą­tecz­ny­mi pin­gwi­na­mi. W niej z pew­no­ścią będzie śnić same kolorowo. 

kasz­kiet

Kasz­kiet LeBrand. Znak roz­po­znaw­czy pary­ża­nek i naj­bar­dziej sty­lo­wych it-girls. Cha­rak­te­ry­stycz­ny, sza­ry i w 100% wyko­na­ny z weł­ny kasz­kiet to kwin­te­sen­cja sty­lu. Ucie­szy i udo­sko­na­li każ­dy look miło­śnicz­ki mody.

słu­chaw­ki

Wie­lo­funk­cyj­ne słu­chaw­ki Le Cord & Other Sto­ries. Muzy­ka towa­rzy­szy nam przez całe życie. A gdy­by tak nasze słu­chaw­ki, z któ­rych korzy­sta­my nie­mal każ­de­go dnia mia­ły pięk­ny, nowo­cze­sny design? Zapro­jek­to­wa­ne w Sztok­hol­mie, zło­te słu­chaw­ki Le Cord to wszyst­ko, cze­go od sprzę­tu ocze­ku­je każ­da kobie­ta- są nie tyl­ko wie­lo­funk­cyj­ne, ale i pięk­nie wyglądają.

port­fel

Mini port­fel z czar­nej skó­ry & Other Sto­ries. Ten nie­wiel­ki, czar­ny, skó­rza­ny port­fel poko­cha­ją mini­ma­list­ki. Spraw­dzi się w każ­dej dam­skiej toreb­ce- nawet tej w wer­sji mini, dzię­ki cze­mu pie­nią­dze zawsze będą pod ręką. 

krem emry­olis­se

Krem Embry­olis­se Embry­oder­me. W kwe­stii pie­lę­gna­cji ten krem nie ma sobie rów­nych- sil­niej­sza wer­sja kul­to­we­go, kla­sycz­ne­go kre­mu odżyw­czo-nawil­ża­ją­ce­go. Ide­al­ny dla kobiet, któ­re od kre­mu ocze­ku­ją wyma­ga­ją­cej pie­lę­gna­cji prze­ciw­zmarszcz­ko­wej, a jed­no­cze­śnie nie chcą rezy­gno­wać z kon­sy­sten­cji i saty­no­we­go wykoń­cze­nia kre­mu odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy. Doda­tek kola­ge­nu mor­skie­go, ela­sty­ny i zarod­ków psze­ni­cy chro­ni a tak­że rege­ne­ru­je skó­rę, zapew­nia­jąc jej pro­mien­ny wygląd. Inten­syw­nie odży­wia, nawil­ża, wzmac­nia i roz­świe­tla skó­rę, a jego boga­ta kon­sy­sten­cja dzia­ła koją­co, pozo­sta­wia­jąc ją mięk­ką, jędr­ną i gładką. 

 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy