ModaMust have

Musisz to mieć – czyli wiosenna lista naszej redaktor naczelnej

Gdy dzień staje się dłuższy a temperatura wzrasta to znak, że nadchodzi wiosna. Projektanci również nie próżnują i już znacznie wcześniej zasypują nas propozycjami na nowy sezon, o których śnimy później po nocach. Chciałybyśmy już móc wyciągnąć z szaf długie, kolorowe sukienki, lekkie bombery w kwiaty, bluzki z odkrytymi ramionami i ulubione t‑shirty z dużym logo bądź manifestującymi hasłami.

Póki co, musi­my na to jesz­cze tro­chę pocze­kać i uzbro­ić się w cier­pli­wość. Nie war­to jed­nak w tym cza­sie próż­no­wać, dla­te­go już dzi­siaj zachę­ca­my Was do prze­my­śle­nia i spo­rzą­dze­nia listy abso­lut­nych must have tego sezo­nu. Gwa­ran­tu­je­my Wam, że wio­sen­ne zaku­py będą nie tyl­ko szyb­sze, ale i znacz­nie przy­jem­niej­sze! Zada­nie uła­twią Wam wio­sen­ne wybo­ry naszej redak­tor naczel­nej. Koniecz­nie sprawdź­cie, co war­to mieć w tym sezo­nie!

Must have na wiosnę

  • Czar­na, skó­rza­na toreb­ka, A.P.C.
  • Spodnie z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi, Isa­bel Marant
  • Mule na sta­bil­nym obca­sie, Saint Lau­rent
  • Dłu­gie, ogrom­ne, gra­ficz­ne kol­czy­ki, Mar­ni
  • Koszu­la w pasy, Balen­cia­ga
  • Mięk­ki, czar­ny biu­sto­nosz, God Save Queens
  • Dłu­ga, czer­wo­na mary­nar­ka, Mag­da Butrym
  • Per­fek­cyj­ny pod­kład, Lan­côme Teint Ido­le Ultra Wear

 

Abso­lut­ny hit tego sezo­nu – czer­wień, naj­czę­ściej zesta­wia­na z inten­syw­nym różem bądź fuk­sją. Jeśli to dla Cie­bie wciąż za dużo, postaw na kolor czer­wo­ny… solo. War­to zain­we­sto­wać w dobrze skro­jo­ny, dłu­gi bla­zer w mili­tar­nym sty­lu, jak ten od Mag­dy Butrym z jedwab­ną pod­szew­ką w kwia­to­wy print, któ­ry możesz nosić tak­że jako sukien­kę. Czer­wo­ne pasy? Dla­cze­go nie- postaw na zawsze ponad­cza­so­wą, męską, pro­stą baweł­nia­ną koszu­lę jak z kolek­cji Balen­cia­gi, któ­rą z powo­dze­niem możesz nosić nie­dba­le wycią­gnię­tą do spód­nic.

W myśl, że waż­ne jest nie tyl­ko ubra­nie, ale to co pod nim, wśród wybo­rów naczel­nej nie zabra­kło uni­wer­sal­ne­go, mięk­kie­go sta­ni­ka GSQ wyko­na­ne­go z czar­nej sia­tecz­ki z regu­lo­wa­ny­mi ramiącz­ka­mi i taśmą po bokach.

Kapry­śna pogo­da tuż po zimie nie sprzy­ja naszej cerze i spra­wia, że nie zawsze wyglą­da tak per­fek­cyj­nie, jak dotych­czas. War­to więc zain­we­sto­wać w dobrze matu­ją­cy pod­kład z aksa­mit­nym wykoń­cze­niem taki jak nowy Lan­côme Teint Ido­le Ultra Wear , koniecz­nie z fil­trem SPF 15chroniacym przed pierw­szy­mi pro­mie­nia­mi słoń­ca, któ­ry zapew­ni nam nie­ska­zi­tel­ny wygląd i 24h bez popra­wek

Wio­sną pra­gnie­my luzu i wygo­dy, dla­te­go abso­lut­nym hitem będą dłu­gie, baweł­nia­no-lnia­ne spodnie Isa­bel Marant z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi. Czar­ne, bo utrzy­ma­ne jed­nak w mini­ma­li­stycz­nym sty­lu doda­dzą kla­sy i ele­gan­cji pozwa­la­jąc na stwo­rze­nie per­fek­cyj­nej, miej­skiej sty­li­za­cji. Kie­dy w ubie­głym roku dom mody Guc­ci zapre­zen­to­wał swój model cha­rak­te­ry­stycz­nych moka­sy­nów z… futer­kiem i odkry­tą pię­tą, świat osza­lał. Zda­je­my sobie spra­wę, że nie są to buty dla każ­de­go i wyma­ga­ją od nas abso­lut­nie zadba­nych oraz wypie­lę­gno­wa­nych stóp i nama­wia­my na mimo wszyst­ko tro­chę bar­dziej zacho­waw­cze, mule z mięk­kie­go, czar­ne­go zamszu na sta­bil­nym obca­sie-kloc­ku jak u Saint Lau­rent z drob­nym zło­tym napi­sem z pole­ro­wa­ne­go zło­ta z boku. Wio­sną zapo­mi­na­my o mini­ma­li­zmie w kwe­stii biżu­te­rii- ma być dużo, spek­ta­ku­lar­nie i wido­wi­sko­wo. Pożą­da­ne są róż­no­rod­ne, kolo­ro­we prin­ty, z któ­rych sły­nie tak­że dom mody Mar­ni, w któ­rych kol­czy­kach wyko­na­nych we Wło­szech ze zło­tym, mosięż­nym kół­kiem kon­tra­stu­ją­cym z kre­mo­wo-czar­nym, podłuż­nym kol­czy­kiem z dłu­go­ścią nie­mal do koń­ca szyi. Z taką biżu­te­rią nie przej­dziesz nie­zau­wa­żo­na! A jeśli mowa o dodat­kach, nasza redak­tor naczel­na nie mogła pomi­nąć czar­nej, ele­ganc­kiej a zara­zem prak­tycz­nej skó­rza­nej toreb­ki jak ta od A.P.C. w kształ­cie sio­dła z dys­kret­nym logiem, któ­ra spraw­dzi się w każ­dej sytu­acji. Dodat­ko­wy pasek na ramię zapew­ni Ci kom­fort i dowol­ność w nosze­niu na co dzień, co będzie rów­nież świet­nym roz­wią­za­niem w podró­ży.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Wybór: India Indre Saka­le

 

Komentarze

komen­ta­rzy