TechnologiaZdrowie

Motywacja Aplikacyjna: Zdrowie za jednym kliknięciem

Tekst: Vers-24
Zdję­cia: itunes.apple.com

Aplikacje ułatwiające życie

Wie­lo­krot­nie chcia­łaś pro­wa­dzić zdro­wy styl życia, ale nawet zbli­ża­jąc się do celu, coś sta­wa­ło ci na prze­szko­dzie? To nie powód do wsty­du – każ­dej z nas zda­rza­ją się potknię­cia, a prze­cież bez nich suk­ces już nie sma­ku­je tak samo. Wycho­dząc naprze­ciw two­im ocze­ki­wa­niom, ale rów­nież wła­snym, mamy dla cie­bie kil­ka pro­po­zy­cji. W dzi­siej­szych cza­sach nie­wie­le trze­ba, by poczuć się lepiej. Apli­ka­cje, stro­ny i plat­for­my,  któ­re inspi­ru­ją do bycia lep­szą wer­sją siebie.

Animals Actually

W codzien­nej bie­ga­ni­nie łatwo zapo­mnieć o tym, co jest napraw­dę waż­ne. Ta apli­ka­cja pomo­że zwró­cić uwa­gę na „bra­ci mniej­szych”. W więk­szym stop­niu sko­rzy­sta­ją dzie­ci, bo pro­jekt ma na celu edu­ka­cję – zachę­ca do jedze­nia zdro­wej żyw­no­ści, uczy empa­tii i dobro­ci wobec zwie­rząt. Kon­cep­cja jest pro­sta : zaprzy­jaź­niasz się, poma­gasz, a nawią­za­nie zna­jo­mo­ści uła­twia­ją licz­ne zada­nia, za któ­re dosta­jesz punk­ty Karmy.

Zrzut ekranu 2014-12-15 o 16.36.10

Desery według Green Kitchen Stories

Nie­tu­czą­cy deser to nie baj­ka. David i Luise (GKS) poka­żą ci, że moż­na cie­szyć się słod­ko­ścia­mi bez licze­nia kalo­rii. Apli­ka­cja „Heal­thy Des­serts” to zbiór pro­stych i smacz­nych  prze­pi­sów , w któ­rych uży­wa się zia­ren, owo­ców, natu­ral­nych sub­stan­cji sło­dzą­cych oraz zdro­wych tłusz­czów. Ta apli­ka­cja jest ide­al­nym towa­rzy­szem zarów­no w środ­ku dnia, jak i wie­czo­rem. Wypróbuj!

Zrzut ekranu 2014-12-15 o 16.38.24

Szczerze Zdrowa

W tym wypad­ku masz ogrom­ny wybór, bo aż 60 recep­tur! Zdro­wie na wycią­gnię­cie ręki, albo bar­dziej za dotknię­ciem ekra­nu. I to pomo­że ci  usta­lić, że jedze­nie jest nie tyl­ko przy­jem­no­ścią. Posił­ki będziesz mogła teraz szyb­ko zamie­nić. „Nowe” śnia­da­nia, obia­dy i kola­cje nakar­mią two­je cia­ło i umysł, popra­wią też samopoczucie!

222

Argus

Argus jest nową apli­ka­cją, któ­ra spraw­dzi się w momen­cie decy­zji o pod­ję­ciu regu­lar­nej aktyw­no­ści. Przy­go­to­wa­no ją dla wszyst­kich osób, któ­re potrze­bu­ją moty­wa­cji i kon­tro­li zwią­za­nej z ćwi­cze­nia­mi i die­tą. Apli­ka­cja obej­mu­je róż­ne rodza­je aktyw­no­ści, dzię­ki cze­mu użyt­kow­nik nie musi ścią­gać oddziel­nych pro­gra­mów do bie­ga­nia, cho­dze­nia etc.

Zrzut ekranu 2014-12-15 o 16.40.30

STEP – Journal for Life

Za pomo­cą apli­ka­cji STEP – Jour­nal for Life uchwy­cisz nie­zwy­kłe chwi­le i histo­rie, któ­re chciałbyś/chciałabyś zapa­mię­tać na dłu­żej tyl­ko dla sie­bie. Dzia­ła ina­czej niż face­bo­ok czy insta­gram, nie wyma­ga poświę­ca­nia zbyt dużej ilo­ści cza­su na zapi­sa­nie zdjęć czy eventów.

Zrzut ekranu 2014-12-15 o 16.43.06 kopia

Zachę­ca­my do wypróbowania!

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *