ModaMust have

Modna torba, którą zabierzesz ze sobą do… szkoły i pracy!

Ukochana przez wszystkich pora roku dobiega końca. Czas pożegnać się z wielkimi plażowymi torbami, odłożyć na półkę olejki do opalania i powoli wracać do rzeczywistości i codzienności. My jednak chcemy to zrobić ze stylem. Dlatego też przeszukałyśmy dla Was sklepy w celu znalezienia stylowych torebek, których w sezonie jesień/zima, nie powinno zabraknąć w naszej garderobie. Gotowe na przegląd obowiązkowych zakupów?

Co będziemy nosiły? 

Prze­glą­da­jąc tren­dy na ten sezon, widać że kró­lo­wać będą kolo­ro­we toreb­ki ze zło­ty­mi, moc­ny­mi ozdo­ba­mi. Nie zabra­nie rów­nież dodat­ku futer( „Win­ter is coming”) czy też mode­li sty­lem przy­po­mi­na­ją­cych wor­ki czy też siat­ki na zaku­py. Jako praw­dzi­wa fashio­nist­ka powin­naś wie­dzieć, że w tym sezo­nie rzą­dzić będzie dłu­gość! Dla­te­go też będąc na zaku­pach( tych onli­ne czy też w skle­pach sta­cjo­nar­nych), zwróć uwa­gę na podłuż­ne tor­by. Styl gwa­ran­to­wa­ny! Na jesie­ni dużą rolę odgry­wać też będą małe toreb­ki, w któ­rych raczej nie zmie­ści­my wię­cej niż tele­fon czy port­fe­la. Nie będą one dobrą opcją ani do pra­cy ani do szko­ły, jed­nak możesz je tam zabie­rać, kie­dy przy sobie masz tor­bę o więk­szej pojem­no­ści. Nadal nie jesteś prze­ko­na­na do małej obję­to­ści? I na to w tym sezo­nie pro­jek­tan­ci zna­leź­li odpo­wiedź. Zamiast jed­nej małej toreb­ki noś… trzy! 

Jesie­nią tego roku, sta­wia się rów­nież duże logo­ty­py! To co kie­dyś nie war­te było poka­zy­wa­nia, dziś ma przy­cią­gać wzrok. Zło­te, kolo­ro­we czy lek­ko odsta­ją­ce logo? Nie waż­ne. Waż­ne, że je widać! W tym sezo­nie zwró­co­no rów­nież uwa­gę na toreb­ki, któ­re kuszą nie tyl­ko dobrym wyko­na­niem ale rów­nież cie­ka­wą struk­tu­rą. Dzię­ki cze­mu nie znu­dzą się nam tak szyb­ko. W poszu­ki­wa­niu sty­lo­wej toreb­ki możesz prze­szu­kać rów­nież sza­fy swo­jej mamy czy bab­ci. Vin­ta­ge bowiem zno­wu powra­ca, a ty możesz( i powin­naś) czer­pać z nie­go peł­ny­mi gar­ścia­mi. W powro­cie do szko­ły czy też pra­cy, może pomóc rów­nież sty­lo­wy ple­cak. W tym sezo­nie postaw na blask i dobrą jakość! Nie zaszko­dzi futer­ko­wa opcja czy też duża forma. 

Gdzie znaleźć wymarzoną torbę?

Oczy­wi­ście możesz szu­kać jej u takich pro­jek­tan­tów jak Cha­nel, Dior, Dolce&Gabbana, Balen­cia­ga czy Lanvin. Wte­dy war­to odwie­dzić takie stro­ny jak https://www.farfetch.com/ czy https://www.net-a-porter.com/. Znaj­dziesz tam pro­po­zy­cje od naj­bar­dziej zna­nych marek. Dzię­ki temu będziesz wie­dzia­ła, że inwe­stu­jesz w dobrą jakość i nie kupisz pod­rób­ki. War­to jed­nak poszu­kać też tań­szych odpo­wied­ni­ków wyma­rzo­nych tore­bek bo jesień dopie­ro się zaczy­na, a moda nie koń­czy się jedy­nie na dodat­kach! Dla­te­go też pole­ca­my Wam mode­le z Zary, Stra­di­va­riu­sa, Man­go czy Top­sho­pu. Zobacz naszą gale­rie zdjęć i zde­cy­duj, któ­ra podo­ba Ci się naj­bar­dziej. Cze­ka­my na Wasze opi­nie oraz komentarze.

 

 

 

A ty bez jakiej toreb­ki nie wyobra­żasz sobie jesie­ni? Wrzuć jej zdję­cie na swo­je­go Insta­gra­ma i oznacz @Vers24. Z chę­cią zoba­czy­my Wasze must have tego sezonu!

Tekst: Julia Downarowicz

Kolaż: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy