Moda na jadalne kwiaty

 Fana­ty­cy zdro­we­go odży­wia­nia coraz czę­ściej włą­cza­ją do swo­jej die­ty coraz now­sze pro­duk­ty. Nic dziw­ne­go, że przy­szła kolej na jadal­ne kwia­ty, któ­re nie tyl­ko pięk­nie ozda­bia­ją tale­rze, ale też dosko­na­le sma­ku­ją. Nie­któ­re z nich zawie­ra­ją mnó­stwo wita­min. Sprawdź­cie, któ­re kwia­ty war­to jeść (a któ­rych uni­kać) i w jaki spo­sób je przy­rzą­dzać.

Processed with VSCO with a5 preset

 

Kwia­ty jadal­ne poza ozdo­bą tale­rzy (oży­wią każ­dą nud­ną potra­wę!) posia­da­ją wie­le walo­rów sma­ko­wych, do któ­rych nale­żą sma­ki: cytry­no­wy, pie­prz­nym i lek­ko słod­ka­wy. Dosko­na­le spraw­dza się jako doda­tek do dań ryb­nych i mię­snych, sała­tek, suró­wek, a nawet ciast, tor­tów i dese­rów. Jadal­ne kwia­ty nie są pozba­wio­ne war­to­ści odżyw­czych. Zawie­ra­ją wie­le wita­min (A, B, C, E) oraz skład­ni­ków, któ­re wywie­ra­ją korzyst­ny wpływ na nasze zdro­wie ( są to mię­dzy inny­mi sole mine­ral­ne, makro­ele­men­ty i mikro­ele­men­ty, olej­ki ete­rycz­ne oraz biał­ka i cukry). Jeśli zamie­rza­my włą­czyć kwia­ty na sta­łe do naszej die­ty, naj­ko­rzyst­niej­szym roz­wią­za­niem będzie zało­że­nie wła­snej upra­wy, na przy­kład w skrzyn­ce bal­ko­no­wej na tara­sie lub w ogro­dzie. Dzię­ki temu będzie­my pew­ni, że nasze kwia­ty są czy­ste i świe­że, a co naj­waż­niej­sze pozba­wio­ne środ­ków ochro­ny roślin i nawo­zów. Kwia­tów naj­le­piej zbie­rać  w dniu kie­dy chce­my ich użyć do przy­go­to­wa­nia potra­wy.

Jak prze­cho­wy­wać zebra­ne kwia­ty?

  1. Kwia­ty zbie­raj z wła­snej upra­wy lub inne­go, bez­piecz­ne­go miej­sca, któ­re nie było pry­ska­ne środ­ka­mi che­micz­ny­mi,
  2. Nie zbie­raj kwia­tów rosną­cych przy ruchli­wych dro­gach, fabry­kach czy zakła­dach. Kupo­wa­nie kwia­tów w kwia­ciar­ni tak­że nie jest dobrym pomy­słem, ponie­waż są one pry­ska­ne roż­ne­go rodza­ju nabłysz­cza­cza­mi i odżyw­ka­mi, któ­re cał­ko­wi­cie pozba­wia­ją je ich funk­cji spo­żyw­czej,
  3. Kwia­ty możesz zbie­rać do koszy­ka wikli­no­we­go lub lnia­ne­go a tak­że do papie­ro­wej toreb­ki. Uni­kaj prze­cho­wy­wa­nia ich w popu­lar­nych tor­bach pla­sti­ko­wych,
  4. Przed spo­ży­ciem kwia­ty nale­ży umyć (szcze­gól­nie te, któ­re rosną bli­sko zie­mi),
  5. Kwia­ty jadal­ne możesz zasu­szyć i prze­cho­wy­wać w sło­ikach,
  6. Pamię­taj, że kwia­ty mogą uczu­lać, dla­te­go zacznij od małej licz­by płat­ków. Aler­gi­cy uczu­le­ni na pył­ki powin­ni szcze­gól­nie uwa­żać na jadal­ne kwia­ty,
  7. Jeśli nie jesteś pew­na pocho­dze­nia kwia­tów lub ich bez­pie­czeń­stwa spo­ży­cia – nie ryzy­kuj! Możesz spo­wo­do­wać zatru­cie orga­ni­zmu.

Processed with VSCO with a5 preset

Kwia­ty tru­ją­ce to mię­dzy inny­mi: bar­wi­nek, kon­wa­lia, kacze­niec, kro­kus jesien­ny, lan­ta­na pospo­li­ta, naparst­ni­ca, ole­an­der, ostróż­ka, powoj­nik, róża­necz­nik, lobe­lia, zawi­lec, nar­cyz, aza­lia, hia­cynt, hor­ten­sja, irys, gli­cy­nia, gro­szek pach­ną­cy. 

Kwia­ty jadal­ne to m.in. bazy­lia, bez lilak, bra­tek, brzo­skwi­nia, cha­ber, chry­zan­te­ma, cuki­nia, dynia, dzie­wan­na, dziu­ra­wiec, faso­la, fio­łek, fre­zja, fuk­sja, goź­dzik, gru­sza, hibi­skus, jaśmin, jeży­na, kaba­czek, kar­czoch, koni­czy­na, lawen­da, lilio­wiec, lipa, lucer­na, magno­lia, mak, mal­wa, mie­czyk, mni­szek, nagie­tek, nastur­cja, nie­cier­pek, ogó­recz­nik, pelar­go­nia, pigwa, piwo­nia, róża, rumia­nek, sło­necz­nik, sto­krot­ka, stor­czyk, szał­wia, tuli­pan, wie­sio­łek, wiśnia, wrzos.

Róża – naj­bar­dziej popu­lar­ny kwiat ozdob­ny. Zawie­ra dużo wita­mi­ny C, fla­wo­no­idów oraz karo­te­no­idów. Dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie i uspo­ka­ja­ją­co. Zarów­no owo­ce, jak i płat­ki moż­na wyko­rzy­stać do pro­duk­cji wie­lu prze­two­rów.

Bra­tek – zawie­ra dużo wita­mi­ny C, mikro­ele­men­tów i fla­wo­no­idów, dla­te­go sto­so­wa­ny jest w lecze­niu trą­dzi­ku mło­dzień­cze­go i innych cho­rób skór­nych. Dobrze spraw­dzi się jako skład­nik oraz ozdo­ba dese­rów.

Lawen­da – głów­nym skład­ni­kiem lawen­dy jest ole­jek ete­rycz­ny zawie­ra­ją­cy oko­ło 60 proc. octa­nu lina­lo­nu i lina­lol. Lawen­da jest zna­na ze swo­je­go dzia­ła­nia prze­ciw­skur­czo­we­go i anty­sep­tycz­ne­go. Zmniej­sza tak­że bóle brzu­cha oraz wzdę­cia. Lawen­da słu­ży jako przy­pra­wa do potraw mię­snych oraz jako deko­ra­cja sała­tek i dese­rów. Z lawen­dy moż­na tak­że przy­go­to­wać miód.

Dynia – kwia­ty dyni mają lek­ki, słod­ki, nek­ta­ro­wy  smak.  Mogą być doda­wa­ne do zup, omle­tów lub jajecz­ni­cy, a tak­że jako doda­tek este­tycz­ny do sała­tek.

Processed with VSCO with a5 preset

Pomy­słów na dania kwia­to­we jest mnó­stwo, wystar­czy zaku­pić odpo­wied­nią książ­kę kuchar­ską (naj­now­sza to „Jadal­ne kwia­ty. 178 prze­pi­sów na dania z kwia­tów” autor­stwa Mał­go­rza­ty Kalem­ba-Dróżdż) lub przej­rzeć stro­ny inter­ne­to­we.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy