Jedzenie

Moda na jadalne kwiaty

 Fanatycy zdrowego odżywiania coraz częściej włączają do swojej diety coraz nowsze produkty. Nic dziwnego, że przyszła kolej na jadalne kwiaty, które nie tylko pięknie ozdabiają talerze, ale też doskonale smakują. Niektóre z nich zawierają mnóstwo witamin. Sprawdźcie, które kwiaty warto jeść (a których unikać) i w jaki sposób je przyrządzać.

 jadalne kwiaty

Jadal­ne kwiaty

Kwia­ty jadal­ne poza ozdo­bą tale­rzy (oży­wią każ­dą nud­ną potra­wę!) posia­da­ją wie­le walo­rów sma­ko­wych, do któ­rych nale­żą sma­ki: cytry­no­wy, pie­prz­nym i lek­ko słod­ka­wy. Dosko­na­le spraw­dza się jako doda­tek do dań ryb­nych i mię­snych, sała­tek, suró­wek, a nawet ciast, tor­tów i dese­rów. Jadal­ne kwia­ty nie są pozba­wio­ne war­to­ści odżyw­czych. Zawie­ra­ją wie­le wita­min (A, B, C, E) oraz skład­ni­ków, któ­re wywie­ra­ją korzyst­ny wpływ na nasze zdro­wie ( są to mię­dzy inny­mi sole mine­ral­ne, makro­ele­men­ty i mikro­ele­men­ty, olej­ki ete­rycz­ne oraz biał­ka i cukry). Jeśli zamie­rza­my włą­czyć kwia­ty na sta­łe do naszej die­ty, naj­ko­rzyst­niej­szym roz­wią­za­niem będzie zało­że­nie wła­snej upra­wy, na przy­kład w skrzyn­ce bal­ko­no­wej na tara­sie lub w ogro­dzie. Dzię­ki temu będzie­my pew­ni, że nasze kwia­ty są czy­ste i świe­że, a co naj­waż­niej­sze pozba­wio­ne środ­ków ochro­ny roślin i nawo­zów. Kwia­tów naj­le­piej zbie­rać  w dniu kie­dy chce­my ich użyć do przy­go­to­wa­nia potrawy.

Jak prze­cho­wy­wać zebra­ne kwiaty?

  1. Kwia­ty zbie­raj z wła­snej upra­wy lub inne­go, bez­piecz­ne­go miej­sca, któ­re nie było pry­ska­ne środ­ka­mi chemicznymi,
  2. Nie zbie­raj kwia­tów rosną­cych przy ruchli­wych dro­gach, fabry­kach czy zakła­dach. Kupo­wa­nie kwia­tów w kwia­ciar­ni tak­że nie jest dobrym pomy­słem, ponie­waż są one pry­ska­ne roż­ne­go rodza­ju nabłysz­cza­cza­mi i odżyw­ka­mi, któ­re cał­ko­wi­cie pozba­wia­ją je ich funk­cji spożywczej,
  3. Kwia­ty możesz zbie­rać do koszy­ka wikli­no­we­go lub lnia­ne­go a tak­że do papie­ro­wej toreb­ki. Uni­kaj prze­cho­wy­wa­nia ich w popu­lar­nych tor­bach plastikowych,
  4. Przed spo­ży­ciem kwia­ty nale­ży umyć (szcze­gól­nie te, któ­re rosną bli­sko ziemi),
  5. Kwia­ty jadal­ne możesz zasu­szyć i prze­cho­wy­wać w słoikach,
  6. Pamię­taj, że kwia­ty mogą uczu­lać, dla­te­go zacznij od małej licz­by płat­ków. Aler­gi­cy uczu­le­ni na pył­ki powin­ni szcze­gól­nie uwa­żać na jadal­ne kwiaty,
  7. Jeśli nie jesteś pew­na pocho­dze­nia kwia­tów lub ich bez­pie­czeń­stwa spo­ży­cia – nie ryzy­kuj! Możesz spo­wo­do­wać zatru­cie organizmu.

 jadalne kwiaty

Kwia­ty tru­ją­ce to mię­dzy inny­mi: bar­wi­nek, kon­wa­lia, kacze­niec, kro­kus jesien­ny, lan­ta­na pospo­li­ta, naparst­ni­ca, ole­an­der, ostróż­ka, powoj­nik, róża­necz­nik, lobe­lia, zawi­lec, nar­cyz, aza­lia, hia­cynt, hor­ten­sja, irys, gli­cy­nia, gro­szek pach­ną­cy. 

Kwia­ty jadal­ne to m.in. bazy­lia, bez lilak, bra­tek, brzo­skwi­nia, cha­ber, chry­zan­te­ma, cuki­nia, dynia, dzie­wan­na, dziu­ra­wiec, faso­la, fio­łek, fre­zja, fuk­sja, goź­dzik, gru­sza, hibi­skus, jaśmin, jeży­na, kaba­czek, kar­czoch, koni­czy­na, lawen­da, lilio­wiec, lipa, lucer­na, magno­lia, mak, mal­wa, mie­czyk, mni­szek, nagie­tek, nastur­cja, nie­cier­pek, ogó­recz­nik, pelar­go­nia, pigwa, piwo­nia, róża, rumia­nek, sło­necz­nik, sto­krot­ka, stor­czyk, szał­wia, tuli­pan, wie­sio­łek, wiśnia, wrzos.

Róża – naj­bar­dziej popu­lar­ny kwiat ozdob­ny. Zawie­ra dużo wita­mi­ny C, fla­wo­no­idów oraz karo­te­no­idów. Dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie i uspo­ka­ja­ją­co. Zarów­no owo­ce, jak i płat­ki moż­na wyko­rzy­stać do pro­duk­cji wie­lu przetworów.

Bra­tek – zawie­ra dużo wita­mi­ny C, mikro­ele­men­tów i fla­wo­no­idów, dla­te­go sto­so­wa­ny jest w lecze­niu trą­dzi­ku mło­dzień­cze­go i innych cho­rób skór­nych. Dobrze spraw­dzi się jako skład­nik oraz ozdo­ba deserów.

Lawen­da – głów­nym skład­ni­kiem lawen­dy jest ole­jek ete­rycz­ny zawie­ra­ją­cy oko­ło 60 proc. octa­nu lina­lo­nu i lina­lol. Lawen­da jest zna­na ze swo­je­go dzia­ła­nia prze­ciw­skur­czo­we­go i anty­sep­tycz­ne­go. Zmniej­sza tak­że bóle brzu­cha oraz wzdę­cia. Lawen­da słu­ży jako przy­pra­wa do potraw mię­snych oraz jako deko­ra­cja sała­tek i dese­rów. Z lawen­dy moż­na tak­że przy­go­to­wać miód.

Dynia – kwia­ty dyni mają lek­ki, słod­ki, nek­ta­ro­wy  smak.  Mogą być doda­wa­ne do zup, omle­tów lub jajecz­ni­cy, a tak­że jako doda­tek este­tycz­ny do sałatek.

 jadalne kwiaty

Pomy­słów na dania kwia­to­we jest mnó­stwo, wystar­czy zaku­pić odpo­wied­nią książ­kę kuchar­ską (naj­now­sza to „Jadal­ne kwia­ty. 178 prze­pi­sów na dania z kwia­tów” autor­stwa Mał­go­rza­ty Kalem­ba-Dróżdż) lub przej­rzeć stro­ny internetowe.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy