Uroda

Moc peptydów i ceramidów w trosce o młodszą skórę – nowe produkty EISENBERG Paris

Pełna blasku, promienna i zdrowa skóra to jedna z oznak młodości. Po 30 roku życia, aby zachować jędrną i młodszą skórę do codziennej pielęgnacji szczególnie warto włączyć dwa kluczowe składniki: peptydy i ceramidy. 

Moc peptydów i ceramidów w trosce o młodszą skórę - nowe produkty EISENBERG Paris

Moc pep­ty­dów i cera­mi­dów w tro­sce o młod­szą skó­rę – nowe pro­duk­ty EISENBERG Paris: żelo­wy elik­sir mło­do­ści Youth Eli­xir, kremAnti-Age Tre­at­ment, lek­ki krem Anti-Age Com­plex.

Cera­mi­dy to istot­na część naszej barie­ry skór­nej i dzię­ki nim struk­tu­ra war­stwy rogo­wej peł­ni funk­cje ochron­ne, utrzy­mu­jąc pra­wi­dło­we nawil­że­nie skó­ry. Uzu­peł­nia­nie cera­mi­dów w codzien­nej pie­lę­gna­cji to klucz do zdro­wej i dobrze wyglą­da­ją­cej skó­ry. Regu­lar­ne sto­so­wa­nie pro­duk­tów z cera­mi­da­mi pozwa­la odbu­do­wy­wać barie­rę ochron­ną skó­ry, uszko­dzo­ną m.in. na sku­tek upły­wu cza­su. Co za tym idzie – naru­sze­nie war­stwy rogo­wej naskór­ka pozwa­la wnik­nąć bak­te­riom przez drob­ne pęk­nię­cia, w efek­cie powo­du­jąc podraż­nie­nia, prze­su­sze­nie i szyb­sze sta­rze­nie się skó­ry. Cera­mi­dy blo­ku­ją  zaś wil­goć, zmięk­cza­ją, wygła­dza­ją i zde­cy­do­wa­nie popra­wia­ją wygląd oraz samo­po­czu­cie naszej skó­ry. Kie­dy naj­le­piej je sto­so­wać? Wystar­czy dwa razy dzien­nie apli­ko­wać cera­mi­dy na skó­rę po toni­ku lub serum. A co z pep­ty­da­mi? Pep­ty­dy są związ­ka­mi che­micz­ny­mi skła­da­ją­cy­mi  się z krót­ko­łań­cu­cho­wych ami­no­kwa­sów, któ­re są budul­cem biał­ka, przez co sto­so­wa­ne w pie­lę­gna­cji skó­ry sty­mu­lu­ją pro­duk­cję kola­ge­nu. Pep­ty­dy moż­na podzie­lić na: sygna­ło­we, któ­re sty­mu­lu­ją  fibro­bla­sty do pro­duk­cji kola­ge­nu, ela­sty­ny czy kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, przez co skó­ra sta­je się gład­sza; trans­por­tu­ją­ce są nośni­kiem dla innych sub­stan­cji aktyw­nych zawar­tych w pre­pa­ra­cie, a neu­ro­pep­ty­dy. dzia­ła­ją podob­nie do botok­su – powierzch­nio­wo wygła­dza­jąc zmarszcz­ki mimicz­ne. Kom­plet­ny, nie­roz­drob­nio­ny kola­gen nie jest w sta­nie wnik­nąć w gór­ną war­stwę skó­ry, zaś jego mniej­sze czą­stecz­ki lepiej prze­ni­ka­ją aż do głę­bo­kie­go pozio­mu komór­ko­we­go. Pep­ty­dy roz­ka­zu­ją tam komór­kom pro­duk­cję więk­szej ilo­ści kola­ge­nu i reor­ga­ni­zu­ją uło­że­nie ist­nie­ją­cych już włó­kien kola­ge­no­wych i ela­sty­no­wych. Pro­duk­ty z pep­ty­da­mi naj­le­piej apli­ko­wać tuż po peelin­gu lub masa­żu. 

Te dwa, zba­wien­ne dla naszej skó­ry skład­ni­ki moż­na zna­leźć w naj­now­szych pro­duk­tach mar­ki EISENBERG Paris.

Żelo­wy elik­sir mło­do­ści Youth Eli­xir spra­wia, że skó­ra natych­miast sta­je się napię­ta, wygła­dzo­na i roz­świe­tlo­na. Serum moż­na sto­so­wać bez­po­śred­nio na oczysz­czo­ną skó­rę – bądź kro­plę pro­duk­tu doda­wać do pod­kła­du czy kre­mu BB, uzy­sku­jąc więk­szy blask. To total­nie odświe­ża­ją­cy, eks­pre­so­wo liftin­gu­ją­cy zastrzyk ener­gii dla skó­ry twa­rzy i oko­lic oczu.

Krem ide­al­ny nie istn… no wła­śnie. Ten krem z pew­no­ścią będzie Two­im naj­lep­szym przy­ja­cie­lem – Anti-Age Tre­at­ment to krem o for­mu­le, któ­ra  pod wpły­wem cie­pła roz­pusz­cza się na skó­rze i otu­la ją magicz­nym fil­mem. Ponad­to, zawie­ra w sobie sze­reg wspa­nia­łych dla cery skład­ni­ków: reti­nol w mikro­kap­suł­kach, ole­je z ogó­recz­ni­ka i z pestek wino­gron, któ­re rege­ne­ru­ją i odży­wia­ją, a tak­że wita­mi­ny E i C neu­tra­li­zu­ją­ce wol­ne rod­ni­ki, pep­ty­dy sojo­we chro­nią­ce płaszcz hydro­li­pi­do­wy, kra­sno­ro­sty eli­mi­nu­ją­ce tok­sy­ny. Krem ide­al­nie spraw­dzi się szcze­gól­nie pod­czas chłod­niej­szych dni, inten­syw­nie wygła­dza­jąc i regenerując.

Ale to nie wszyst­ko. EISENBERG Paris zadba­ła tak­że o skó­rę męż­czyzn, two­rząc lek­ki krem Anti-Age Com­plex z wyso­kim stę­że­niem skład­ni­ków aktyw­nych, tj. Kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, ole­ju z kukui oraz pep­ty­do­we­go wycią­gu z soi. Pro­dukt spra­wia, że skó­ra sta­je się bar­dziej ela­stycz­na, mięk­ka i gład­ka. Moż­na go sto­so­wać nie tyl­ko na twa­rzy, ale tak­że w oko­li­cach oczu i szyi.

Wszyst­kie kosme­ty­ki wzbo­ga­co­no w ser­ce całej linii kosme­ty­ków EISENBERG Paris – For­mu­łę Trio-Molécu­la­ire®, któ­ra rege­ne­ru­je, sty­mu­lu­je i dotle­nia skórę.

Pro­duk­ty mar­ki EISENBERG Paris są dostęp­ne sta­cjo­nar­nie w dro­ge­riach Sepho­ra oraz na stro­nie inter­ne­to­wej www.sephora.pl.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy