ArchitekturaDesignStyl życia

Mieszkania projektu pracowni Madama

Podróże to dla wielu ludzi nie tylko pasja, ale również styl życia. Współcześni nomadzi często jednak szukają jednak azylu – miejsca, do którego będą wracać, w którym odetchną i zaplanują kolejne wycieczki. Właśnie takie jest mieszkanie pary podróżników na warszawskim Żoliborzu – pełne harmonii, spokoju i… dobrego wzornictwa.

MADAMA - biuro architektoniczne

Zdję­cia: Yas­sen Hristov/Hompics.com

74-metro­we miesz­ka­nie w sPla­ce Park zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne w mini­ma­li­stycz­nym, nie­co asce­tycz­nym sty­lu. Har­mo­nij­ne wnę­trza dopa­so­wa­no do potrzeb i ocze­ki­wań mło­dych miło­śni­ków podró­ży. Zaaran­żo­wa­no je tak, by ponad­cza­so­wej pro­sto­cie towa­rzy­szył przy­tul­ny klimat.

Przez przed­po­kój do…

Wizy­tów­kę miesz­ka­nia sta­no­wi kory­tarz – utrzy­ma­ny w sty­li­sty­ce, będą­cej połą­cze­niem kla­sycz­nej bie­li z drew­nem i czar­nym dodat­kiem w posta­ci nowo­cze­sne­go sto­li­ka. Mini­ma­li­stycz­ne lustro zosta­ło non­sza­lanc­ko opar­te o ścia­nę. Wzrok przy­cią­ga gra­fi­ka, prze­ła­mu­ją­ca panu­ją­cą tu pro­sto­tę i nada­ją­ca wnę­trzu uni­ka­to­wy charakter.

Wnę­trze dobrze zbalansowane

Loka­to­rzy zde­cy­do­wa­li się na nowo­cze­sne połą­cze­nie kuch­ni z poko­jem dzien­nym. Otwar­cie wnę­trza oraz zasto­so­wa­nie bie­li optycz­nie powięk­szy­ło prze­strzeń. Co wię­cej, mono­chro­ma­tycz­na zabu­do­wa kuchen­na w duecie z mar­mu­rem na ścia­nie nada­je pomiesz­cze­niu kla­sy. Natu­ral­ny kamień wpi­su­je się w trend bio­phi­lic design, tak samo jak drew­nia­na pod­ło­ga. Z kolei stół w towa­rzy­stwie krze­seł Whis­bo­ne Car­la Han­se­na, przy­tu­la się do obu stref i peł­ni podwój­ną funk­cję – jest miej­scem spo­ży­wa­nia posił­ków oraz wygod­nym anek­sem jadal­nym w salo­nie do przyj­mo­wa­nia gości. Nad nim umiesz­czo­no dwie lam­py Louis Poul­sen – będą­ce sub­tel­ną ozdo­bą tej strefy.
W prze­strze­ni dzien­nej pierw­sze skrzyp­ce gra duży, jasno­sza­ry naroż­nik, nad któ­rym ulo­ko­wa­no indu­strial­ny kin­kiet Flos. Naprze­ciw­ko – szaf­ka pod TV z serii String w sty­lu vin­ta­ge. Dopeł­nie­niem cało­ści są deko­ra­cyj­ne gra­fi­ki sta­no­wią moc­ny akcent, przy­ku­wa­ją­cy wzrok.

Na spo­koj­ny sen

Sypial­nia sta­no­wi kon­ty­nu­ację mini­ma­li­stycz­ne­go pro­jek­tu – kró­lu­ją tu pro­ste for­my, bie­le i sza­ro­ści. Głów­ną rolę odgry­wa nowo­cze­sne oświe­tle­nie Ultra­li­ght, ulo­ko­wa­ne nad łóż­kiem. Nie­wiel­kie, czar­ne sto­li­ki noc­ne sta­no­wią dosko­na­łe miej­sce na ulu­bio­ne lek­tu­ry domow­ni­ków. Gar­de­ro­ba znaj­du­je się za prze­szklo­ny­mi drzwia­mi ide­al­nie współ­gra­ją­cy­mi z indu­strial­ny­mi ele­men­ta­mi aran­ża­cji wnętrza.

Nowo­cze­sna klasyka

W łazien­ce rów­nież zde­cy­do­wa­no się na kla­sycz­ną biel z czar­ny­mi dodat­ka­mi. Aby dodać jej cha­rak­te­ru, zesta­wio­no ją jed­nak z powierzch­nią imi­tu­ją­cą beton – na ścia­nie oraz pod­ło­dze. To połą­cze­nie kla­sy­ki i nowo­cze­sno­ści two­rzy luk­su­so­wy kli­mat. Co wię­cej, loka­to­rzy mogą cie­szyć się zarów­no wan­ną, jak i prysz­ni­cem. 

Na czte­ry łapy

Pokój dzie­cię­cy sta­no­wi hołd dla… kotów. Tu rów­nież kró­lu­je ponad­cza­so­wa biel, ale w towa­rzy­stwie drew­nia­nych dodat­ków. Łoż­ko, pod­ło­ga i sty­lo­we skrzyn­ki na zabaw­ki prze­ła­mu­ją mono­chro­ma­tycz­ne wnę­trze. Jed­nak­że pierw­sze skrzyp­ce gra­ją w nim ścia­ny ozdo­bio­ne tape­tą w koty. Czar­no-bia­łe rysun­ki ocie­pla­ją pomiesz­cze­nie i wpro­wa­dza­ją do świa­ta dzie­cię­cej wyobraźni.

MADAMA - biuro architektoniczne

Zdję­cia: Yas­sen Hristov/Hompics.com

 Architekci MADAMA

Zdję­cia: Yas­sen Hristov/Hompics.com

 Architekci MADAMA

Zdję­cia: Yas­sen Hristov/Hompics.com

 Architekci MADAMA

Zdję­cia: Yas­sen Hristov/Hompics.com

 Architekci MADAMA

Zdję­cia: Yas­sen Hristov/Hompics.com

 Architekci MADAMA

Zję­cia: Yas­sen Hristov/Hompics.com

mieszkanie w sPlace Park

Zdję­cia: Yas­sen Hristov/Hompics.com

mieszkanie w sPlace Park

Zdję­cia: Yas­sen Hristov/Hompics.com

sypialnia inspiracje

Zdję­cia: Yas­sen Hristov/Hompics.com

Wię­cej szcze­gó­łów na stro­nie: www.madama.pl. 

MADAMA – biu­ro archi­tek­to­nicz­ne. MADAMA to duet kre­atyw­nych i doświad­czo­nych archi­tek­tów. Ich celem jest aran­żo­wa­nie uni­kal­nej atmos­fe­ry wnętrz już na pozio­mie pro­jek­tu. Prze­strze­nie stwo­rzo­ne przez MADAMA inspi­ru­ją i wyzwa­la­ją pozy­tyw­ną ener­gię. Archi­tek­ci MADAMA są obec­ni pod­czas całe­go pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia, począw­szy od kon­cep­cji aż do koń­ca jej reali­za­cji. Gwa­ran­cją spek­ta­ku­lar­ne­go efek­tu jest przy­wią­za­nie wagi do szcze­gó­łów i dobór świet­nej jako­ści mate­ria­łów. MADAMA ma na kon­cie zarów­no pro­jek­ty miesz­kań wykoń­czo­nych „pod klucz,” jak i prze­strze­nie  wyma­ga­ją­cych obiek­tów uży­tecz­no­ści publicznej.

*MADAMA jest człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia Archi­tek­tów Wnętrz

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy