Styl życia

MIASTO, MODA I SEX! 30 ciekawostek na temat kultowego „Sex w wielkim mieście”!

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: dailymail.co.uk

article-2018914-09BBA5A6000005DC-763_964x891

The most exci­ting, chal­len­ging and signi­fi­cant rela­tion­ship
of all is the one you have with your­self”

Kil­ka sezo­nów seria­lu oraz film “Seks w wiel­kim mie­ście” doko­na­ły praw­dzi­we­go prze­ło­mu w mówie­niu o oby­cza­jo­wo­ści miesz­kań­ców współ­cze­nych metro­po­lii! Pro­du­ka­cja ta otrzy­ma­ła wszyst­kie moż­li­we nagro­dy, a gro­no kobiet odna­la­zło w pery­pe­tiach Car­ri Brad­show i jej przy­ja­ció­łek pomy­sły i roz­wią­za­nia na wła­sne związ­ki, kło­po­ty, marze­nia oraz życie, jed­no­cze­śnie wzo­ru­jąc się na sym­bo­lach wyzwo­lo­nej kobie­co­ści i doko­na­łym sty­lu ubie­ra­nia się. Dam­ska część redak­cji Vers-24 przy­zna­je się, że my też cza­sa­mi iden­ty­fi­kuj­my się z tymi „4 Musz­kie­ter­ka­mi”, popi­ja­jąc wie­czo­rem w bab­skim gro­nie cosmo­po­li­tan albo po pro­stu spę­dza­jąc kolej­ny wie­czór na oglą­da­niu po raz set­ny ulu­bio­ne­go odcin­ka lub któ­re­goś z fil­mów. Mamy dla Was kil­ka cie­ka­wo­stek odno­śnie powsta­wa­nia pro­duk­cji same­go fil­mu, akto­rów oraz parę zauwa­żo­nych błę­dów. Jeśli jesteś fan­ką, to zapra­sza­my do nasze­go pod­su­mo­wa­nia. Dla nas jego przy­go­to­wa­nie było peł­ną nie­spo­dzia­nek zaba­wą, kolej­nym przy­po­mnie­niem tych samych odcin­ków i oczy­wi­ście przy­jem­no­ścią.

1. W pierw­szym odcin­ku seria­lu na sam koniec z ust Mr. Biga pada „Abso-fuc­kin-lute­ly” skie­ro­wa­ne w kon­tek­ście roz­mo­wy do Car­rie, dokład­nie tak samo koń­czy się ostat­ni odci­nek pro­duk­cji!

2. Przez lata w żad­nej sce­nie żad­na boha­ter­ka nie mia­ła na sobie dru­gi raz tej samej sty­li­za­cji, poza jed­nym wyjąt­kiem, kie­dy Car­rie w ostat­nim odcin­ku seria­lu nosi futro z pierw­szej serii!

3. Dana Dela­ny zna­na głów­nie przez pry­zmat seria­lu „Goto­we na wszyst­ko” jako pierw­sza otrzy­ma­ła pro­po­zy­cję zagra­nia Pani Brad­show! Odrzu­ci­ła tę rolę, cie­ka­we czy do dziś „bije się w pierś”!

4. Gra­ją­ca Miran­dę aktor­ka Cyn­thia Nixon przed dołą­cze­niem do obsa­dy była blon­dyn­ką, na potrze­by fil­mu sta­ła się rudą praw­nicz­ką!

5. Dosko­na­ła w swej roli Kim Cath­ral odrzu­ci­ła pro­po­zy­cję kre­acji aktor­skiej Saman­thy Jones dwa razy, zanim się do niej prze­ko­na­ła!

6. Pro­po­zy­cję zagra­nia małe­go epi­zo­du w fil­mie otrzy­ma­ła nawet Vic­to­ria Bec­kham, z uwa­gi na to, że nie uda­ło jej się w tam­tym cza­sie pogo­dzić zdjęć z tra­są kon­cer­to­wą ist­nie­ją­ce­go ówcze­śnie zespo­łu Spi­cy girl, więc odmó­wi­ła.

7. Tytu­ło­wa Car­rie Brad­show nie­mal­że do ostat­niej chwi­li według pla­nów mia­ła być bru­net­ką! Pomysł blond kolo­ru padł 24h przed roz­po­czę­ciem zdjęć, zain­spi­ro­wa­ny fak­tem, iż autor­ka powie­ści, na pod­sta­wie któ­rej nakrę­co­no „Sex w wiel­kim mie­ście” była blon­dyn­ką. My też woli­my S. J. Par­ker w jasnych wło­sach!

8. W 13 odcin­ku dru­giej serii oko­ło 10 minu­ty pod­czas, gdy Car­rie pisze kolej­ny arty­kuł po lewej stro­nie widać ekran wyłą­czo­ne­go tele­wi­zo­ra, w któ­rym uwa­ga… odbi­ja się eki­pa fil­mo­wa. Faux pas twór­ców!

9. Pią­ty sezon ma tyl­ko 8 odcin­ków, ponie­waż S.J.Parker była w cią­zy w pry­wat­nym życiu.

10. Uda­ło się, by ten sam rudy chłop­czyk, któ­ry grał Brady’iego w seria­lu zagrał i w fil­mie!

11. W jed­nym z odcin­ków szó­ste­go sezo­nu, kie­dy Car­rie przy­pad­kiem spo­ty­ka na uli­cy Aida­na, któ­ry infor­mu­je ją że oże­nił się i ma syna (tę postać zagrał praw­dzi­wy syn Sarah Jes­si­ci Par­ker).

12. Miej­sce, do któ­re­go Miran­da i Car­rie cho­dzi­ły na babecz­ki, to Magno­lia Bake­ry na 401 Ble­ec­ker­Stre­et, któ­ry stał się po fil­mie tak popu­lar­ny, że nie­zbęd­ne było zatrud­nie­nie kil­ku ochro­nia­rzy.

13. Podob­no Nata­sha, któ­ra była żoną Mr. Biga zawsze nosi­ła jasne sty­li­za­cje, gdyż jej oso­bo­wość mia­ła być utoż­sa­mia­na z wani­lią!

14. Pod­czas krę­ce­nia fil­mu zda­rza­ło się, że Par­ker cho­dzi­ła ponad 18 godzin w cią­gu doby na szpil­kach, wcie­la­jąc się w tytu­ło­wą boha­ter­kę!

15. Wil­lie Gar­son, któ­ry wcie­lił się w rolę Stan­for­da poznał się z S.J.Parker wie­le lat przed nakrę­ce­niem fil­mu pod­czas rand­ki w ciem­no, do dziś pry­wat­nie pozo­sta­li bli­ski­mi przy­ja­ciół­mi!

16. W ostat­nim odcin­ku szó­stej serii, pod­czas gdy Car­rie wita się z przy­ja­ciół­ka­mi po powro­cie z Pary­ża, przy­tu­la­jąc Char­lot­te widać popru­cie na ręka­wie jej płasz­cza!

17. W pierw­szej czę­ści fil­mu powie­dzia­ne jes, że sukien­ka, któ­rą zakła­da na swój pecho­wy ślub Car­rie, pocho­dzi od Vivien­ne Westwo­od i rze­czy­wi­ście była ona przy­go­to­wy­wa­na wła­sno­ręcz­nie przez nią!

18. W dru­giej czę­ści fil­mu sce­na krę­co­na na lot­ni­sku rze­ko­mo w Duba­ju, tak napra­wę była krę­co­na w Mara­ke­szu!

19. Pod­czas krę­ce­nia sce­ny poro­du Miran­dy w roli leka­rza wystą­pił praw­dzi­wy lekarz!

20. W epi­zod, któ­ry zagrał Mat­thew McCo­nau­ghey w odcin­ku „Esca­pe from New York”, począt­ko­wo miał się wcie­lić Alec Bal­dwin, ale odmó­wił, następ­nie zaś Geo­r­ge Clo­oney, któ­ry rów­nież nie był chęt­ny!

21. Dzie­ła sztu­ki w fil­mo­wym domu Alek­san­dra Pie­trow­skie­go, w rze­czy­wi­sto­ści nale­żą do akto­ra, któ­ry odtwa­rzał jego rolę –Micha­iła Bary­sh­ni­ko­va.

22. Pierw­szy pies, któ­ry zagrał Pete – psa Aida­na prze­raź­li­wie bał się akto­ra! Trze­ba było szu­kać psa nie­mal­że iden­tycz­ne­go, któ­ry zagra w dal­szej czę­ści seria­lu.

23. Autor­ka książ­ki, na pod­sta­wie któ­rej powstał ten kul­to­wy film dosta­ła tyl­ko 60 000 wyna­gro­dze­nia za pra­wa autor­skie!

24. Cath­rall z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem wcie­la­ła się postać w rolę Saman­thy, nawet kie­dy była­krę­co­na od pasa w górę, mia­ła na sobie obca­sy, być bar­dziej iden­ty­fi­ko­wac się z cha­rak­te­rem Jones!

25. Sarah Jes­si­ca Par­ker jako jedy­na z 4 głów­nych boha­te­rek nie wyra­zi­ła zgo­dy na publi­ka­cję­swo­je­go nagie­go wize­run­ku!

26. Słyn­na tiu­lo­wa spód­nicz­ka, któ­ra ma na sobie Car­rie w czo­łów­ce seria­lu, zosta­ła zaku­pio­na przez pra­cu­ją­cą przy pro­duk­cji seria­lu sty­list­kę Patri­zię Field za 5 dola­rów!!!

27. „Miesz­ka­nie Car­rie” zosta­ło sprze­da­ne, w 2012 roku za uwa­ga.… 9.650.000 dola­rów!!!

28. Sce­na, w któ­rej wystę­pu­ją Saman­tha i Smith w jed­nym z ostat­nich odcin­ków – pod­czas wizy­ty u fry­zje­ra. Saman­tha zdej­mu­je mar­nar­kę, chwi­le pozniej po raz kolej­ny robi to samo (Saman­tha zdej­mu­je mary­nar­kę). Bra­ku­je sce­ny, w któ­rej ją zakła­da !

29. Dopie­ro w ostat­nim odcin­ku ostat­nie­go sezo­nu dowia­du­je­my się jak ma na imię Mr. Big ?? John!! Ale jego nazwi­sko nie padło nigdy.

30. Serial stał się tak popu­lar­ny, że w NYC powsta­ła fir­ma, któ­ra to orga­ni­zu­je wyciecz­ki auto­ka­ro­we „szla­kiem” tych 4 wspa­nia­łych kobiet w miej­sca gdzie był krę­co­ny serial.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *