Moda

Męski tailoring z nowoczesnym twistem – FUSSÉT DXB FW21/22

Dobrze skrojony garnitur i odpowiednie dodatki to z pewnością te elementy formalnego ubioru, które towarzyszą nam w biurze na co dzień, a jednocześnie dodają pewności siebie i świadczą o naszym profesjonalizmie. Ale czy elegancja  zawsze musi wykluczać wygodę? Alicja Lichoń – prawniczka z wykształcenia i założycielka pierwszej w Polsce marki tworzącej w idei męskiego tailoringu – FUSSÉT w debiutującej kolekcji DXB FW21/22 przekonuje, że wręcz przeciwnie.

Męski tailoring z nowoczesnym twistem - FUSSÉT DXB FW21/22

Moda kor­po­ra­cyj­na wca­le nie musi być nud­na. Nowo­cze­sne pro­jek­ty mar­ki inspi­ro­wa­ne są modą ame­ry­kań­ską lat 80. – tzw. power suit. To powrót do cza­sów, kie­dy kobie­ty odważ­niej wkra­cza­ły w świat kor­po­ra­cji. Przede wszyst­kim sta­wia­jąc na użyt­ko­wość. Jed­no­cze­śnie, naj­więk­si pro­jek­tan­ci two­rzy­li ide­al­nie skro­jo­ne gar­ni­tu­ry z moż­li­wo­ścią wybo­ru spodni i spód­nic, któ­rych faso­ny czer­pa­ły z męskiej sza­fy. Mar­ka FUSSÉT powsta­ła z myślą o potrze­bach biz­ne­su i zgod­nie z zasa­da­mi dress code, w duchu męskie­go tailo­rin­gu – ele­ganc­ko, a przy tym z przy­mru­że­niem oka. To przede wszyst­kim uoso­bie­nie jako­ści, trwa­ło­ści, ponad­cza­so­wo­ści oraz dowol­no­ści. Każ­dy z pro­jek­tów powstał z natu­ral­nych mate­ria­łów naj­wyż­szej jako­ści, tj. weł­na czy jedwab (bez sztucz­nych domie­szek) spro­wa­dza­nych z Włoch, a tak­że przy współ­pra­cy z pol­ski­mi, lokal­ny­mi rze­mieśl­ni­ka­mi. 

Kam­pa­nię pierw­szej kolek­cji – DXB zre­ali­zo­wa­no w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich, w Duba­ju, któ­ry jest jed­no­cze­śnie pierw­szym zagra­nicz­nym ryn­kiem, na któ­ry pol­ska mar­ka zamie­rza się otwo­rzyć.  Głów­nym celem FUSSÉT jest odpo­wiedź na potrze­by kobiet biz­ne­su, któ­re ponad­to kocha­ją modę, kla­sy­kę, ale i nowo­cze­sne roz­wią­za­nia, a tak­że nie boją się eks­pe­ry­men­to­wać z męskim sty­lem, odważ­nie łącząc go z awan­gar­do­wy­mi ele­men­ta­mi ubioru.

I tak, każ­da kolek­cja FUSSÉT to przede wszyst­kim dam­skie gar­ni­tu­ry w kil­ku mode­lach, dopa­so­wa­ne do róż­nych syl­we­tek, a tak­że o róż­nym prze­zna­cze­niu. Nie zabra­kło więc uwiel­bia­nych przez kobie­ty gar­ni­tu­rów kla­sycz­nych i dwu­rzę­do­wych. Dla odważ­niej­szych  kobiet, mar­ka zadba­ła o ide­al­nie skro­jo­ne gar­ni­tu­ry over­si­ze, mary­nar­ki noszo­ne zamiast bluz­ki, ramo­ne­ski czy… mary­nar­ko-kurt­ki. Pro­jek­ty mar­ki to jed­nak nie tyl­ko gar­ni­tu­ry, ale tak­że spodnie i spód­ni­ce, któ­re może z nimi dowol­nie łączyć – w kil­ku faso­nach, a tak­że  sukien­ki, bluz­ki i topy. Kolek­cja DXB to głów­nie kla­sycz­ne bar­wy – od czer­ni i bie­li, przez odcie­nie gra­na­tu, czy jasne i głę­bo­kie sza­ro­ści oraz beże. Nie brak tak­że zde­cy­do­wa­nych, odważ­nych kolo­rów, m.in. czer­wie­ni, żół­ci czy fio­le­tu. Każ­dy model powstał  zarów­no z gład­kich tka­nin, zaś nie­któ­re z  nich mają tak­że sub­tel­ną struk­tu­rę krat­ki czy jodełki.

Ideą mar­ki jest przede wszyst­kim budo­wa­nie świa­do­mej, ponad­cza­so­wej sza­fy, któ­rą przede wszyst­kim cechu­je wyso­ka jakość mate­ria­łów i kla­sycz­ne kro­je. W pla­nach FUSSÉT jest tak­że stwo­rze­nie kolek­cji ślub­nych BRIDAL, opar­tych na gar­ni­tu­rach i sukien­kach oraz linii PETIT – dla kobiet o niż­szym wzro­ście i drob­niej­szej syl­wet­ce. Wła­sna pra­cow­nia kra­wiec­ka i współ­pra­ca z lokal­ny­mi rze­mieśl­ni­ka­mi pozwa­la mar­ce na wpro­wa­dze­nie kom­ple­men­tar­nych pro­duk­tów, pozwa­la­ją­cych na uzu­peł­nie­nie kolek­cji o jedwab­ne sukien­ki, bluz­ki, apasz­ki, a tak­że ręcz­nie robio­ne buty na wzór męskich lotników.

FUSSÉT to praw­dzi­wa mar­ka na mia­rę XXI w., podej­mu­ją­ca zrów­no­wa­żo­ne dzia­ła­nia, sku­pia­jąc się na eko­lo­gii i ety­ce. Zespół przez trzy lata badał rynek, przez rok testu­jąc tka­ni­ny od wło­skich pro­du­cen­tów, pyta­jąc o meto­dy pro­duk­cji, zasa­dy zatrud­nia­nia pra­cow­ni­ków czy korzy­sta­nie z eko­lo­gicz­nych źró­deł ener­gii. A wszyst­ko po to, aby wybrać dostaw­cę ofe­ru­ją­ce­go naj­wyż­szą jakość i pro­du­ku­ją­ce­go w spo­sób eko­lo­gicz­ny i etycz­ny. Final­nie Ali­cja Lichoń posta­wi­ła na współ­pra­cę z topo­wą wło­ską mar­ką z tra­dy­cja­mi, roz­po­zna­wal­ną na całym świe­cie – Loro Pia­na, któ­rej idea przej­rzy­sto­ści i etycz­no­ści przy­świe­ca tak­że dzia­ła­niu FUSSÉT na róż­nych polach dzia­ła­nia, takich jak: świa­do­ma pro­duk­cja czy nacisk świa­do­me zaku­py, w tym np. moż­li­wość per­so­na­li­za­cji pro­duk­tu przed zaku­pem i wybór fasonu.

Męski tailoring z nowoczesnym twistem - FUSSÉT DXB FW21/22 Męski tailoring z nowoczesnym twistem - FUSSÉT DXB FW21/22 Męski tailoring z nowoczesnym twistem - FUSSÉT DXB FW21/22 Męski tailoring z nowoczesnym twistem - FUSSÉT DXB FW21/22

Wszyst­kie pro­duk­ty FUSSÉT powsta­ją w War­sza­wie i dostęp­ne są w ofi­cjal­nym skle­pie inter­ne­to­wym mar­ki na stro­nie www.fusset.com oraz w show­ro­omie przy al. Szu­cha 8, gdzie dodat­ko­wo moż­na dopa­so­wać wybra­ny gar­ni­tur do syl­wet­ki bądź uszyć go na nowo z jed­ne­go z mate­ria­łów dostęp­nych w pra­cow­ni. Pod­sta­wo­we faso­ny kolek­cji są już dostęp­ne w peł­nej roz­mia­rów­ce od 34 do 44, zaś ręcz­nie robio­ne buty lot­ni­ki moż­na zamó­wić w roz­mia­rach od 36 do 41. Ponad­to, FUSSÉT reali­zu­je indy­wi­du­al­ne pro­jek­ty gar­ni­tu­rów dosto­so­wa­ne do dress code obo­wią­zu­ją­ce­go w danej fir­mie, w tym trwa­łe umiesz­cze­nie logotypu.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy