RunwayWydarzenia

MERCEDES BENZ FASHION WEEKEND WARSAW – DZIEŃ PIERWSZY

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: VERS-24

11271268_1048233078537730_1342477849_n

Za nami jeden z trzech dni pierw­szej edy­cji Mer­ce­des Benz Fashion Week­end War­saw. Wcze­śniej wyda­rze­nie odby­wa­ło się pod hasłem War­saw Fashion Week­end, od tego roku swo­im patro­na­tem objął je Mer­ce­des Benz, będą­cy kie­dyś orga­ni­za­to­rem m.in. kil­ku edy­cji Fashion Week w Nowym Jorku.

Jak Mercedes Benz jako oficjalny sponsor poradził sobie w Warszawie?

 Zacznij­my od kwe­stii orga­ni­za­cyj­nej. Loka­li­za­cją tego­rocz­nej edy­cji MBFWW było war­szaw­skie Soho Fac­to­ry – miej­sce dobre, bo kli­ma­tycz­ne i dobre prze­strzen­nie do zago­spo­da­ro­wa­nia. Jak wia­do­mo, War­saw Fashion Week­end to głów­nie poka­zy mody. Jed­nak zazwy­czaj na podob­nych wyda­rze­niach poja­wia się tak­że tak zwa­ny pop-up sto­re – osob­no wydzie­lo­ne miej­sce, gdzie swo­je rze­czy wysta­wia­ją mło­de pol­skie mar­ki. Dzi­siaj sto­isk było bar­dzo mało, co nie­co nas roz­cza­ro­wa­ło, bo zazwy­czaj oglą­da­nie wysta­wio­nych w pop-up sto­rach rze­czy zaj­mo­wa­ło nam czas mię­dzy pokazami.

11258982_1048232871871084_900872653_n

Co inne­go same poka­zy – cho­ciaż jutro będzie ich zde­cy­do­wa­nie wię­cej, dziś tak­że było na co popa­trzeć. Nam naj­bar­dziej przy­pa­dły do gustu dwa ostat­nie – Custo Bar­ce­lo­na oraz Dawid Woliń­ski to nazwi­ska i mar­ki, na któ­re cze­ka­li­śmy. Jakie więc są prze­wi­dy­wa­nia tren­dów na sezon jesień/ zima 2015/2016? Przede wszyst­kim sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka – nie­śmier­tel­na biel kró­lu­je w deli­kat­nej odsło­nie, na lek­kich i prze­wiew­nych tka­ni­nach. Bar­dzo hot będą ‘zie­mi­ste’ odcie­nie – zie­le­nie czy brą­zy to kolo­ry, któ­re nosi­my abso­lut­nie na wszyst­kim, od spód­nic po swe­try. U Dawi­da Woliń­skie­go, któ­ry od lat udo­wad­nia jak feno­me­nal­nym pro­jek­tan­tem jest, naj­bar­dziej zachwy­ci­ły nas over­si­ze­’o­we kurt­ki; wyda­je mi się, że wkrót­ce redak­cja Vers-24 będzie je nosić codzien­nie ! Dawid udo­wod­nił też, że nie potrze­ba poka­zy­wać na wybie­gu ogrom­nej ilo­ści syl­we­tek, by dowieść swo­je­go kunsz­tu i talen­tu. Pokaz otwo­rzy­ła zna­ko­mi­ta Kami­la Szcza­wiń­ska, cho­re­ogra­fię do poka­zu uło­ży­ła oczy­wi­ście Kasia Soko­łow­ska. Na takie show war­to było cze­kać. Nawet pół­to­rej godzi­ny ogól­ne­go opóźnienia…

11289696_1048312111863160_1733842255_n
11225968_1048312115196493_1965051752_n

Do zobaczenia już jutro!

For Vers-24, Warsaw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
BIŻUTERIA NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
ZAMSZ – JAK NOSIĆ TREND Z WYBIEGÓW
CODZIENNY LOOK – GRANATOWY PŁASZCZ
JEANS POWRACA

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *