ModaNewsroom

Melissa x Opening Ceremony. Wspólnie przedstawiają wyjątkową kolekcję obuwia.

Po współpracy z największymi nazwiskami światowej mody, tym razem Melissa łączy siły z Opening Ceremony – marką oryginalnych ubrań i siecią innowacyjnych butików. Wspólnie przedstawiają wyjątkową kolekcję obuwia: trzy zupełnie nowe modele Melissa dla kobiet.

Melissa x Opening Ceremony kolekcja butów

Kolek­cja Melis­sa / Ope­ning Cere­mo­ny: spor­to­we klap­ki Flip, klap­ki na blo­ko­wym obca­sie Ladii oraz kla­sycz­ne san­da­ły Hatch.

Carol Lim i Hum­ber­to Leron stwo­rzy­li Ope­ning Cere­mo­ny w 2002 r. na skrzy­żo­wa­niu mody z kul­tu­rą. Ich kolek­cje łączą odkry­cia z podró­ży ze zna­ny­mi i lubia­ny­mi ele­men­ta­mi współ­cze­sne­go sty­lu. Współ­pra­ca Melis­sa i Ope­ning Cere­mo­ny to spo­tka­nie marek, któ­re two­rzą dla naj­bar­dziej kre­atyw­nej mło­dzie­ży świa­ta. Pro­jek­tan­ci Ope­ning Cere­mo­ny się­gnę­li do archi­wów Melis­sa, by zapre­zen­to­wać naj­bar­dziej kla­sycz­ne mode­le pla­sti­ko­we­go obu­wia w nowych wer­sjach, wzbo­ga­co­nych o zaska­ku­ją­ce fak­tu­ry. Kolek­cję opar­to na struk­tu­rze rybac­kiej sie­ci, któ­ra, w połą­cze­niu z kobie­cy­mi faso­na­mi i let­nią pale­tą barw, two­rzy ener­gicz­ny, waka­cyj­ny efekt. 

Bar­dzo cie­szy­my się ze współ­pra­cy z Melis­sa w tym sezo­nie,” mówi Carol Lim, współ­za­ło­ży­ciel­ka Ope­ning Cere­mo­ny. „Odkry­li­śmy tę mar­kę w 2002 roku, gdy z Hum­ber­to byli­śmy w Bra­zy­lii i odkry­li­śmy te zabaw­ne i super­wy­god­ne buty. Od tej pory jeste­śmy ich fana­mi! Nasza pierw­sza współ­pra­ca z Melis­sa dopro­wa­dzi­ła do powsta­nia kolek­cji, któ­ra wyra­ża wspól­ne war­to­ści naszych marek”.

Kolek­cja Melis­sa / Ope­ning Cere­mo­ny to trzy zupeł­nie nowe mode­le dam­skich butów: spor­to­we klap­ki Flip, klap­ki na blo­ko­wym obca­sie Ladii oraz kla­sycz­ne san­da­ły Hatch. Nostal­gicz­na seria nawią­zu­je do sty­lu lat 90. Wystę­pu­ją w niej jaskra­we kolo­ry i krzy­kli­we połą­cze­nia barw, któ­re pod­kre­ślą wyjąt­ko­wy cha­rak­ter noszą­cych je dziew­czyn. Każ­dy model w kolek­cji został wyko­na­ny z wegań­skie­go two­rzy­wa, z któ­re­go sły­nie Melis­sa, i będzie dosko­na­łą i zabaw­ną pro­po­zy­cją na lato.

Kolekcja Melissa / Opening Ceremony to trzy zupełnie nowe modele damskich butów: sportowe klapki Flip, klapki na blokowym obcasie Ladii oraz klasyczne sandały Hatch.

Pro­duk­ty Melis­sa zapro­jek­to­wa­ne we współ­pra­cy z Ope­ning Cere­mo­ny są dostęp­ne od 27 czerw­ca w buti­ku Ope­ning Cere­mo­ny w Nowym Jor­ku i na OpeningCeremony.com, w salo­nach Gale­ria Melis­sa w Nowym Jor­ku, Lon­dy­nie i Sao Pau­lo oraz na lojamelissa.com.br. Świa­to­wa pre­mie­ra kolek­cji odbę­dzie się 12 lip­ca, gdy kolek­cja tra­fi do glo­bal­nej sprze­da­ży onli­ne na shopmelissa.com i shopmelissa.uk oraz w wybra­nych buti­kach na całym świe­cie. 

Melis­sa two­rzy inno­wa­cyj­ne i mod­ne obu­wie od ponad 40 lat.

Wyjąt­ko­wą este­ty­kę mar­ki kształ­tu­je design butów wyko­na­nych z PVC – mate­ria­łu łatwe­go do dekon­struk­cji i recy­klin­gu, a tak­że pro­ces pro­duk­cji, któ­ry nie wyko­rzy­stu­je two­rzyw pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go i jest cał­ko­wi­cie cru­el­ty-free. Dzię­ki ponow­ne­mu wyko­rzy­sta­niu two­rzy­wa PVC, pod­czas pro­duk­cji butów Melis­sa wyeli­mi­no­wa­ne zosta­ły wszel­kie odpa­dy pro­duk­cyj­ne, co czy­ni ten pro­ces w 100% przy­ja­zny śro­do­wi­sku. Mar­ka nie­ustan­ne zapew­nia moż­li­wie naj­lep­sze warun­ki pra­cy zatrud­nio­nych rze­mieśl­ni­ków i pra­cow­ni­ków przy pro­duk­cji butów w Brazylii.

Przez ostat­nie 25 lat zosta­ło wypro­du­ko­wa­nych ponad 50 milio­nów par pla­sti­ko­wych butów Melis­sa, któ­re tra­fi­ły do sprze­da­ży w 80 kra­jach na całym świecie.

https://www.melissa.com.br/uk 

Insta­gram: @melissaofficial

Mar­ka Ope­ning Cere­mo­ny powsta­ła w Nowym Jor­ku we wrze­śniu 2002 r. 

Jej zało­ży­cie­la­mi są Carol Lim i Hum­ber­to Leon, któ­rzy pra­gnę­li połą­czyć swo­je pasje do mody i podró­ży w jeden wspól­ny con­cept sto­re. Ich fir­ma roz­wi­ja­ła się stop­nio­wo: otwie­ra­ła nowe buti­ki w Nowym Jor­ku, Los Ange­les i Tokio. Obec­nie Ope­ning Cere­mo­ny ofe­ru­je ubra­nia i dodat­ki dla kobiet i męż­czyzn pod wła­sną mar­ką oraz pro­wa­dzi roz­bu­do­wa­ną plat­for­mę sprze­da­ży inter­ne­to­wej. 

Ope­ning Cere­mo­ny zyska­ło roz­po­zna­wal­ność dzię­ki serii gło­śnych pro­jek­tów, reali­zo­wa­nych we współ­pra­cy z taki­mi twór­ca­mi, jak aktor­ka i iko­na sty­lu Chloë Sevi­gny czy fil­mo­wiec Spi­ke Jon­ze. 

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji o Ope­ning Cere­mo­ny, wejdź na www.openingceremony.com. 

Gale­ria Melis­sa w lon­dyń­skim Covent Gar­den to prze­strzeń, gdzie wspól­nie funk­cjo­nu­je sztu­ka, moda i design. Geo­r­giań­ski zaby­tek przy King Stre­et już z zewnątrz nawią­zu­je do bun­tow­ni­cze­go dzie­dzic­twa, a jego futu­ry­stycz­ne wnę­trze odmie­nio­no według pro­jek­tu mul­ti­me­dial­ne­go arty­sty Mutie­go Ran­dol­pha. Dzię­ki insta­la­cji z ekra­nów LED, któ­rych zawar­tość zmie­nia się w zależ­no­ści od aktu­al­nej eks­po­zy­cji, Ran­dolph stwo­rzył praw­dzi­wie awan­gar­do­we miej­sce inspi­ro­wa­ne orga­nicz­ny­mi for­ma­mi pla­sti­ko­we­go świa­ta Melissa.

Gale­ria Melis­sa w Covent Gar­den jest trze­cim na świe­cie miej­scem tego typu – po fla­go­wym salo­nie w bra­zy­lij­skim São Pau­lo i nie­daw­no prze­nie­sio­nym punk­cie w Nowym Jorku.

Insta­la­cje w Gale­ria Melis­sa przed­sta­wia­ją kolek­cje spe­cjal­ne zapro­jek­to­wa­ne m.in. we współ­pra­cy z Zahą Hadid, Kar­lem Lager­fel­dem, Jere­mym Scot­tem, Gare­them Pugh, Vivien­ne Westwo­od, Juno Calyp­so i Cla­ire Barrow.

 

Kolekcja Melissa / Opening Ceremony to trzy zupełnie nowe modele damskich butów: sportowe klapki Flip, klapki na blokowym obcasie Ladii oraz klasyczne sandały Hatch. Kolekcja Melissa / Opening Ceremony to trzy zupełnie nowe modele damskich butów: sportowe klapki Flip, klapki na blokowym obcasie Ladii oraz klasyczne sandały Hatch. Kolekcja Melissa / Opening Ceremony to trzy zupełnie nowe modele damskich butów: sportowe klapki Flip, klapki na blokowym obcasie Ladii oraz klasyczne sandały Hatch. Kolekcja Melissa / Opening Ceremony to trzy zupełnie nowe modele damskich butów: sportowe klapki Flip, klapki na blokowym obcasie Ladii oraz klasyczne sandały Hatch. Kolekcja Melissa / Opening Ceremony to trzy zupełnie nowe modele damskich butów: sportowe klapki Flip, klapki na blokowym obcasie Ladii oraz klasyczne sandały Hatch. Kolekcja Melissa / Opening Ceremony to trzy zupełnie nowe modele damskich butów: sportowe klapki Flip, klapki na blokowym obcasie Ladii oraz klasyczne sandały Hatch. Kolekcja Melissa / Opening Ceremony to trzy zupełnie nowe modele damskich butów: sportowe klapki Flip, klapki na blokowym obcasie Ladii oraz klasyczne sandały Hatch. Kolekcja Melissa / Opening Ceremony to trzy zupełnie nowe modele damskich butów: sportowe klapki Flip, klapki na blokowym obcasie Ladii oraz klasyczne sandały Hatch. Kolekcja Melissa / Opening Ceremony to trzy zupełnie nowe modele damskich butów: sportowe klapki Flip, klapki na blokowym obcasie Ladii oraz klasyczne sandały Hatch.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy