NewsroomUroda

Marka La Mer przedstawia chłodzący cud pielęgnujący – nowy Moisturizing Cool Gel Cream

Kiedy La Mar wprowadza na rynek krem nawilżający, można spodziewać się tylko czegoś naprawdę wyjątkowego. Wielbiciele tej kultowej marki przekonali się na własnych skórach o wpływie oceanicznej mocy, dlatego poprzeczka dla nowego nawilżającego produktu jest postawiona bardzo wysoko. Nawadniająca formuła o bardzo skutecznym działaniu to podstawa, ale nowy produkt zapewnia wiele więcej. Moisturizing Cool Gel Cream zaskakuje także wysokim standardem ochrony skóry przed niekorzystnym wpływem środowiska. Działa przy tym kojąco  i przeciw podrażnieniom, serwując dodatkowo delikatną porcję orzeźwienia.

Wszyst­ko to za spra­wą stwo­rzo­nej w labo­ra­to­rium La Mer kom­po­zy­cji naj­lep­szych skład­ni­ków. Świe­ża, wod­na for­mu­ła chło­dzi i nawil­ża,  a dzia­ła­nie pro­duk­tu odczu­wal­ne jest od razu po apli­ka­cji. Moistu­ri­zing Cool Gel Cre­am spra­wia, że skó­ra natych­miast sta­je się nawil­żo­na, widocz­na jest popra­wa jej kon­dy­cji, a samo uczu­cie inten­syw­ne­go odży­wie­nia utrzy­mu­je się jesz­cze przez dłu­gi czas. Tajem­ni­cą koją­ce­go dzia­ła­nia kosme­ty­ku jest efekt chło­dzą­cy – w wyni­ku deli­kat­ne­go obni­że­nia tem­pe­ra­tu­ry, podraż­nio­na skó­ra odczu­wa ulgę, a wszel­kie  ozna­ki sta­ją się dużo mniej widocz­ne – zaczer­wie­nie­nia zmniej­szą się aż o 72 %. Dodat­ko­wo nowy pro­dukt mar­ki La Mer wzmac­nia barie­rę ochron­ną, dzię­ki cze­mu skó­ra sta­je się sil­niej­sza i zdrow­sza i nie tra­ci wody.

MOC NAWILŻENIA

Oprócz odświe­ża­ją­cej tek­stu­ry, for­mu­ła posia­da zestaw zastrze­żo­nych tech­no­lo­gii. Podob­nie jak  w przy­pad­ku pozo­sta­łych pro­duk­tów La Mer, Moisu­ri­zing Cool Gel Cre­am zawie­ra kul­to­wy fer­ment mar­ki – Mirac­le Broth™, a tak­że bar­dzo sil­ny prze­ciw­u­tle­niacz – Lime Tea Con­cen­tra­te, któ­ry poma­ga chro­nić skó­rę przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­ska, w tym, przed zanie­czysz­cze­nia­mi.

MOC kul­to­we­go MIRACLE BROTH™

Od same­go począt­ku La Mer sto­su­je odna­wia­ją­ce moce Mirac­le Broth™ we wszyst­kich swo­ich pro­duk­tach. Legen­dar­ne wła­ści­wo­ści Mirac­le Broth ™ poma­ga­ją przy­spie­szyć wszyst­kie pro­ce­sy rege­ne­ra­cji. Skó­ra jest opty­mal­nie nawil­żo­na i sty­mu­lo­wa­na – jej „natu­ral­ne bate­rie” ładu­ją się w efek­cie dzia­ła­nia pro­duk­tu. Sta­ny zapal­ne zosta­ją zła­go­dzo­ne, dzię­ki cze­mu cera jest rów­no­mier­na i wyglą­da zdro­wo.

For­mu­ła zawie­ra rów­nież:

NOWA tech­no­lo­gia Micro Oil Gel Cre­am Cap­su­le

Kap­suł­ka zło­żo­na jest z milio­nów mikro­kro­pe­lek Mirac­le Broth™
i Mirac­le Broth Oils oraz nawil­ża­ją­ce­go, kre­mo­we­go emo­lien­tu. Skład­ni­ki te są umiesz­czo­ne w milio­nach żelo­wych kap­su­łek, któ­re two­rzą Moisu­ri­zing Cool Gel Cre­am. Wszyst­ko to spra­wia, że nowy krem dostar­cza skó­rze chło­dzą­ce­go i głę­bo­ko uzdra­wia­ją­ce­go nawil­że­nia.

Kelp Gel

Ory­gi­nal­ny wodo­rost uży­wa­ny w pro­duk­tach La Mer, teraz wystę­pu­je w kom­po­zy­cji z inny­mi alga­mi. Efekt? Nie­sa­mo­wi­te uko­je­nie i deli­kat­ne schło­dze­nie skó­ry.

SIŁA NAWILŻAJĄCEGO ARSENAŁU

Nowy Moistu­ri­zing Cool Gel Cre­am dołą­cza do pozo­sta­łych pro­duk­tów z odświe­żo­nej ostat­nio linii nawil­ża­ją­cej La Mer. Tek­stu­ry tych pro­duk­tów róż­nią się od sie­bie, ale jeden naj­waż­niej­szy skład­nik pozo­sta­je taki sam –  cudow­ny Mirac­le Broth™ daje ener­gię przy­spie­sza­ją­cą goje­nie i łago­dze­nie obja­wów sta­nów zapal­nych skó­ry.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy