Uroda

Marka beauty Sister’s Aroma teraz dostępna w Polsce

Ukraińska marka beauty Sister’s Aroma jest już w sprzedaży w Polsce. Założycielki marki to dwie siostry, które wyznają filozofię świadomego życia, wysokiej jakości pielęgnacji skóry i  duńskiego szczęścia “hygge” – wszystkie te zasady wcielają w życie przy opracowywaniu formuł kosmetyków i wszystkich produktów.

Sister's Aroma świece, zapachy do domu, pachnące środki dezynfekujące do rąk, balsam do ust, żele pod prysznic i kremy do ciała

Fir­ma pro­du­ku­je uni­kal­ne per­fu­my dla kobiet i męż­czyzn, świe­ce, zapa­chy do domu, pach­ną­ce środ­ki dezyn­fe­ku­ją­ce do rąk, bal­sam do ust, żele pod prysz­nic i kre­my do cia­ła – sło­wem, wszyst­kie te pro­duk­ty, któ­re spra­wia­ją, że nasze życie jest przy­jem­niej­sze, a prze­strze­nie bar­dziej przytulne.

Dostęp­na jest rów­nież linia pro­duk­tów smart do pie­lę­gna­cji skó­ry, któ­rą już poko­cha­ły kobie­ty na całym świe­cie. Wszyst­kie pro­duk­ty posia­da­ją mak­sy­mal­nie este­tycz­ne opa­ko­wa­nia – bla­do­ró­żo­we, mato­we, pół­prze­zro­czy­ste bute­lecz­ki. To, co je łączy, to nie­sa­mo­wi­ta lek­kość for­mu­ły i pra­wie cał­ko­wi­ty brak zapa­chu. W skład ofer­ty wcho­dzi żel oczysz­cza­ją­cy do wszyst­kich typów cery, serum, booster i kon­cen­trat, inten­syw­nie nawil­ża­ją­cy i odżyw­czy krem, krem prze­ciw­sło­necz­ny o lek­kiej for­mu­le dla codzien­nej ochro­ny przed pro­mie­nio­wa­niem UV i kola­ge­no­wa mgieł­ka dla bły­ska­wicz­ne­go nawilżenia. 

Klu­czo­wą kon­cep­cją Siste­r’s Aro­ma jest wyko­rzy­sta­nie jak naj­prost­szych i nie­skom­pli­ko­wa­nych, a jed­no­cze­śnie sku­tecz­nych skład­ni­ków w two­rze­niu wszyst­kich swo­ich pro­duk­tów. Na przy­kład świe­ce są wyko­na­ne z wosku sojo­we­go, pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji skó­ry dzia­ła­ją w opar­ciu o wiel­ko­czą­stecz­ko­wy kwas hia­lu­ro­no­wy, kola­gen roślin­ny, wita­mi­ny, pro­bio­ty­ki, masło shea, eks­trakt z ryżu, zie­lo­nej her­ba­ty i drze­wa her­ba­cia­ne­go, a bal­sam do ust zawie­ra men­tol, ole­jek jojo­ba i lano­li­nę roślinną. 

Sprze­daż roz­po­czę­ła się 16 listo­pa­da zeszłe­go roku, a w pro­duk­ty słyn­nej mar­ki moż­na już zaopa­trzyć się m.in. na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej Sister’s Aro­ma, plat­for­mie MakeUp i w dro­ge­riach Super-Pharm. Oprócz tego, do 9 maja włącz­nie będzie funk­cjo­no­wał pop up mar­ki na pierw­szym pię­trze Mysiej 3 w Warszawie.

Wię­cej infor­ma­cji o mar­ce znaj­dziesz na stro­nie: https://eu.sistersaroma.com/pl/ oraz Insta­gra­mie https://www.instagram.com/sistersaroma.eu/.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasoweKomentarze

komentarzy