Uroda

Marcelina Zawadzka ambasadorką marki Kabos

Siła i wrażliwość – Marcelina Zawadzka ambasadorką marki Kabos. Dla eksperta w pielęgnacji i zdobieniu paznokci Zawadzka zamieniła się w Balladynę 2020.

Marcelina Zawadzka ambasadorką marki Kabos

Świat bez kom­pro­mi­sów, wraż­li­wy i pełen sza­cun­ku dla oto­cze­nia i natu­ry, ale z cha­rak­te­rem, bły­skiem i siłą. Taki jest świat Kabos – pol­skiej mar­ki kosme­tycz­nej w dzie­dzi­nie sty­li­za­cji i pie­lę­gna­cji paznok­ci zapew­nia­ją­cej kobie­tom sze­ro­ki wybór pro­fe­sjo­nal­nych pro­duk­tów, dzię­ki któ­rym mogą poczuć się pięk­niej­sze i zadba­ne. Kosme­ty­ki cha­rak­te­ry­zu­je zgod­na z aktu­al­ny­mi tren­da­mi pale­ta kolo­ry­stycz­na umoż­li­wia­ją­ca wykre­owa­nie wyma­rzo­ne­go zdo­bie­nia, lecz przede wszyst­kim bez­piecz­ne for­mu­ły obni­ża­ją­ce ryzy­ko uczuleń.

Mar­ka Kabos, któ­ra z pol­sko­ści czer­pie siłę i inspi­ra­cję, we współ­cze­snym świe­cie ikon mody i sty­lu poszu­ki­wa­ła natu­ral­nej wraż­li­wo­ści w połą­cze­niu z siłą oso­bo­wo­ści i nie­kwe­stio­no­wa­nym pięk­nem. Dla­te­go zapro­si­ła do współ­pra­cy nie­zwy­kle auten­tycz­ną, zdol­ną i wszech­stron­ną Mar­ce­li­nę Zawadz­ką – uoso­bie­nie kobie­co­ści w naj­lep­szym wyda­niu. Sło­wiań­ska uro­da jed­nej z naj­pięk­niej­szych Polek od lat budzi zain­te­re­so­wa­nie, nato­miast ona sama jest syno­ni­mem wdzię­ku, ele­gan­cji oraz nie­sa­mo­wi­tej pew­no­ści sie­bie.    

Polki kocha­ją pięk­ne i zadba­ne paznok­cie, a coraz wię­cej z nas zwra­ca szcze­gól­ną uwa­gę nie tyl­ko na wyso­ką jakość i trwa­łość, ale przede wszyst­kim bez­piecz­ny skład lakie­rów. Mamy coraz więk­szą świa­do­mość w tej kwe­stii. Jako amba­sa­dor­ka Kabos przez naj­bliż­szy rok będę nama­wiać do edu­ka­cji w tym tema­cie. Mam nadzie­ję, że dzię­ki temu posze­rzę gro­no zado­wo­lo­nych klien­tek” – powie­dzia­ła Mar­ce­li­na, któ­ra posia­da fak­tycz­ne wykształ­ce­nie w kosmetologii.

Marcelina Zawadzka ambasadorką marki Kabos

Począ­tek współ­pra­cy z Kabos wyzna­czy­ła sesja zdję­cio­wa, jako opo­wieść o roman­tycz­nym świe­cie z iskrą zadzior­no­ści, pod­czas któ­rej nowa amba­sa­dor­ka mar­ki wcie­li­ła się we współ­cze­sną Bal­la­dy­nę, poka­zu­jąc swo­je wiel­kie ser­ce, uwiel­bie­nie dla natu­ry i pięk­na.    
Mar­ce­li­na jako pasjo­nat­ka spor­tów moto­cy­klo­wych pozo­wa­ła pod­czas zdjęć na swo­im wła­snym moto­cy­klu. Sta­no­wi to nawią­za­nie do moty­wu roman­tycz­nej kobie­ty na jed­no­śla­dzie w kul­to­wym spek­ta­klu Bal­la­dy­na” Ada­ma Hanusz­kie­wi­cza w Teatrze Naro­do­wym w 1974 roku. Nie­zwy­kły urok i wraż­li­wość amba­sa­dor­ki zosta­ły uchwy­co­ne tak­że pod­czas zdjęć z czworonogami.

Za pro­duk­cję sesji odpo­wie­dzial­na była Eli­za Dunaj­ska, zdję­cia wyko­nał Borys Synak, sty­li­za­cję Andrzej Sobo­lew­ski, nato­miast sty­li­za­cję paznok­ci Mag­da­le­na Watracz / Kabos. Pod­czas sesji wyko­rzy­sta­no pro­duk­ty Kabos: Exten­der Infi­ni Fusion Pink, Shim­me­ring Bal­sam, Nail Magic Oil. 

O mar­ce Kabos

Kabos – pol­ski pro­du­cent pro­fe­sjo­nal­nych pro­duk­tów do sty­li­za­cji i pie­lę­gna­cji paznok­ci obec­ny na ryn­ku od ponad 10 lat. W ofer­cie mar­ki znaj­du­ją się m.in. lakie­ry hybry­do­we Geli­ke, lakie­ro-żele Infi­nii, tra­dy­cyj­ne lakie­ry do paznok­ci, żele, arty­ku­ły do zdo­bień i akce­so­ria nie­zbęd­ne do wyko­na­nia mani­cu­re hybry­do­we­go. Kabos to rów­nież kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji: bal­sa­my do cia­ła, maski algo­we, peelin­gi czy relak­sa­cyj­ne kule do kąpie­li ide­al­ne do stwo­rze­nia małe­go SPA w domo­wym zaci­szu. Dla mar­ki Kabos jed­ną z naj­waż­niej­szych kwe­stii jest bez­pie­czeń­stwo sto­so­wa­nia – linia lakie­rów hybry­do­wych Kabos Geli­ke to naj­mniej uczu­la­ją­ce pro­duk­ty tego typu na ryn­ku. Kosme­ty­ki dostęp­ne są w skle­pie inter­ne­to­wym www.kabos.pl oraz sta­cjo­nar­nie w Pozna­niu i Inowrocławiu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy