Moda

Mandel jesień/zima 2020 – Colour your winter 

Cukierkowe, nostalgiczne londyńskie wnętrza, a w nich małe dzieła sztuki – torebki Mandel, uchwycone w obiektywie Iny Lekiewicz. Tak powstała najnowsza kampania Colour your Winter, polskiej marki stworzonej z myślą o współczesnych kobietach, zawieszonej gdzieś pomiędzy bezpretensjonalnym, romantycznym, stylem retro, a funkcjonalnością. Na sezon jesień/zima 2020 Mandel proponuje kilka nowości, wprowadzając do swojej kolekcji zupełnie nowe modele torebek. 

Mandel jesień/zima 2020 - Colour your winter 

Man­del nie zwal­nia tem­pa, nie­ustan­nie podą­ża­jąc za potrze­ba­mi, dla­te­go zapo­wie­dzią naj­now­szej kolek­cji była toreb­ka zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie na pan­de­micz­ne real­nie – 2020 Bag. To model, w któ­rym bez tru­du odnaj­dziesz masecz­kę czy płyn do dezyn­fek­cji rąk – bez despe­rac­kie­go poszu­ki­wa­nia i prze­ko­py­wa­nia wszyst­kich rze­czy. Zgrab­na, asy­me­trycz­na 2020 Bag w sty­lu lat 70, wyko­na­na z roślin­ne gar­bo­wa­nej wło­skiej skó­ry lico­wej i z fal­ka­mi jako kie­szon­ki spryt­nie łączy ory­gi­nal­ny design  z funk­cjo­nal­no­ścią opar­tą na aktu­al­nych potrze­bach. W dodat­ku, jest dostęp­na w poma­rań­czo­wym, „kre­wet­ko­wym” kolo­rze, któ­ry roz­ja­śni każ­dy look pod­czas ponu­rych, jesien­no – zimo­wych dni oraz kla­sycz­nych: cze­ko­la­do­wym brą­zie i czerni.

Kolej­ną z nowo­ści jest zgrab­na Hobo Bag – stwo­rzo­na do  nosze­nia na ramie­niu, zapro­jek­to­wa­na według obo­wią­zu­ją­cych obec­nie tren­dach. Uchyl­ne otwar­cie z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi dla Man­dli prze­gród­ka­mi na tele­fon, klu­cze czy kar­ty spra­wi, że odtąd wszyst­ko będzie na wycią­gnię­cie ręki. Hobo Bag to toreb­ka rodem z lat 90, wpi­su­ją­ca się w świa­to­we tren­dy, a jed­no­cze­śnie (mimo swo­je­go nie­wiel­kie­go roz­mia­ru) pozo­sta­ją­ca nie­zwy­kle prak­tycz­na. To praw­dzi­wy, toreb­ko­wy ide­ał w trzech kolo­rach: sub­tel­nym „kre­wet­ko­wym”, cze­ko­la­do­wym brą­zie oraz sza­rym, o solid­nej, usztyw­nia­nej kon­struk­cji i wyście­lo­nym zamszem i baweł­nia­ną poszew­ką mięk­kim środ­kiem. Wewnątrz toreb­ki znaj­dzie­my m.in. piór­ni­czek, któ­ry świet­nie spraw­dzi się przede wszyst­kim jako fute­rał na oku­la­ry czy kosme­tycz­ka, a tak­że dodat­ko­wa prze­strzeń na mone­ty i kar­ty. Stan­dar­do­wo, jak w każ­dym mode­lu Man­del, swo­bod­ny dobór łań­cusz­ków spra­wi, że z łatwo­ścią i w każ­dej chwi­li odmie­nisz jej charakter.

Jesienno/zimową kolek­cję Mari oży­wił „kre­wet­ko­wy”, poma­rań­czo­wy kolor, któ­ry wspa­nia­le roz­ja­śnia gamę brą­zów i czer­ni oraz pięk­nie się pre­zen­tu­je w tek­stu­rze croc.

Prócz zupeł­nie nowych mode­li tore­bek, Man­del stwo­rzył tak­że zupeł­nie nowe, współ­gra­ją­ce z nimi akce­so­ria. W sezo­nie 2020 mar­ka pro­po­nu­je solid­ne, biżu­te­ryj­ne łań­cu­chy zastę­pu­ją­ce pasek oraz przy­pi­na­ne boho frędz­le – tak efek­to­wa­ne akce­so­ria spra­wia­ją, że  toreb­ka sama w sobie sta­je się ozdobą!

Mandel jesień/zima 2020 - Colour your winter  torebki Mandel torebki Mandel torebki Mandel nowe modele torebki Mandel torebki Mandel nowe modele torebki Mandel torebki Mandel torebki Mandel torebki Mandel Mandel jesień/zima 2020 - Colour your winter  torebka Mandel nowe modele torebki Mandel Mandel jesień/zima 2020 - Colour your winter  torebka Mandel torebka Mandel torebka Mandel torebka Mandel torebka Mandel torebka Mandel

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy