Styl życia

Mały przewodnik dobrych manier przy stole!

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: pinterest.com
Gra­fi­ka: Vers-24

Mały prze­wod­nik dobrych manier przy sto­le!

Cho­ciaż dzi­siaj już jest nie­wie­le śro­do­wisk, w któ­rych nie­prze­strze­ga­nie zasad savo­ir-vivre gro­zi natych­mia­sto­wym wyklu­cze­niem z towa­rzy­stwa, nie powin­ni­śmy zapo­mi­nać o pra­wi­dło­wej ety­kie­cie pod­czas jedze­nia. Dobre manie­ry świad­czą o naszej kul­tu­rze, kla­sie i przede wszyt­skim sza­cun­ku do współ­to­wa­rzy­szy przy tym samym sto­le i wca­le nie cho­dzi tyl­ko o ele­ganc­kie przy­ję­cia, czy kola­cje w wybor­nych restau­ra­cjach, waż­ne jest, by tak­że posłu­gi­wać się kul­tu­rą oso­bi­stą oraz odpo­wied­ni­mi wyuczo­ny­mi nawy­ka­mi pod­czas zwy­kłe­go, codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia.

obraz

W obec­nych cza­sach ety­kie­ta to nie jest już skost­nia­ły sys­tem zasad, a jest to przede wszyst­kim zdro­wy roz­są­dek i empa­tia, a w sto­so­wa­niu współ­cze­snej ety­kie­ty trze­ba być ela­stycz­nym i umieć dosto­so­wy­wać się do sytu­acji. Ver-24 przed­sta­wia kil­ka ewen­tu­al­no­ści i dora­dza jakie zacho­wa­nie będzie naj­bar­dziej odpo­wied­nie oraz o czym koniecz­nie powin­ni­śmy pamię­tać (oczy­wi­ście nie popa­da­jąc w skraj­no­ści ):

Zacho­wa­nie i este­ty­ka:

 1. Nie powin­ni­śmy trzy­mać łok­ci na sto­le, a gło­wy pod­pie­rać ręką!
 2. Sztuć­ce są uło­żo­ne według kolej­no­ści uży­cia, wobec cze­go nale­ży użyć w pierw­szej kolej­no­ści te znaj­du­ją­ce się naj­da­lej tale­rza.
 3. W prze­rwie jedze­nia sztuć­ce krzy­żu­je­my na tale­rzu, a po zakoń­cze­niu posił­ku kła­dzie­my na nim rów­no­le­gle.
 4. Ser­wet­kę, któ­ra słu­ży do otar­cia ust w cza­sie posił­ków, nale­ży roz­ło­żyć na kola­nach.
 5. Kie­lisz­ki do wina bądź wody nale­ży trzy­mać nie za kie­lich, a za nóż­kę.
 6. Usta wycie­ra­my lewą ręką, pra­wa powin­na być wol­na do pod­no­sze­nia napo­jów.
 7. Toa­sty czę­sto ubar­wia­ją spo­tka­nia towa­rzy­skie, pod warun­kiem, że są krót­kie i fak­tycz­nie zabaw­ne! Pamię­taj­my, że pierw­szy powi­nien zawsze nale­żeć do gospo­da­rza.
 8. Łyżecz­ki do kawy i her­ba­ty zawsze nale­ży kłaść na spodecz­ku.
 9. Papie­ro­sy przy sto­le mogą się poja­wić ewen­tu­al­nie dopie­ro przy kawie i dese­rze, jeśli oczy­wi­ście wszy­scy współ­to­wa­rzy­sze mają na to ocho­tę.
 10. Obo­wią­zu­ją­ce zasa­dy grzecz­no­ści zmie­nia­ją się, już nie nale­ży życzyć smacz­ne­go, za to dalej wypa­da odcho­dząc od sto­łu podzię­ko­wać za towa­rzy­stwo.

zasady-bon-ton-2
Kon­kret­ne potra­wy:

 1. Cytry­nę, któ­ra czę­sto znaj­du­je się na sto­le i ma zasto­so­wa­nie nie tyl­ko do her­ba­ty, ale tak­że do ryb i owo­ców morza, nale­ży widel­cem poło­żyć na potra­wie, a nożem wyci­snąć.
 2. Do sała­ty nie powin­ni­śmy uży­wac noża.
 3. Jedząc zupę musi­my pamię­tać, że nie nale­ży jej stu­dzić i dmu­chać. Lepiej odcze­kać chwil­kę, aż będzie chłod­niej­sza. Poza tym nabie­ra­jąc łyż­ką ciecz, nale­ży wypeł­nić ją w poło­wie, a głę­bo­kie­go tale­rza czy misecz­ki nigdy nie nale­ży prze­chy­lać!
 4. Owo­ce morza zja­da­my zazwy­czaj za pomo­cą spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych do tego rodza­jów sztuć­ców.
 5. Maka­ron spa­ghet­ti jemy za pomo­cą widel­ca trzy­ma­ne­go w pra­wej dło­ni i łyż­ki słu­żą­cej jako pod­staw­ka do nawi­ja­nia pasty.
 6. Szpa­ra­gi, któ­re kie­dyś jada­ło się wyłącz­nie za pomo­cą widel­ca, aktu­al­nie kro­imy przy pomo­cy  noża i zaczy­na­my jeść je od głów­ki!
 7. Sushi je się pal­ca­mi bądź pałecz­ka­mi macza­jąc w sosach.
 8. Zbyt włók­ni­ste mię­so moż­na odsu­nąć na brzeg tale­rza. Nato­miast jeśli zosta­ło już prze­żu­te i chcesz usu­nąć je z ust, zrób to w taki sam spo­sób w jaki do nich tra­fi­ło lub za pomo­cą ser­wet­ki (papie­ro­wej!).
 9. Gulasz bądź ragou moż­na zjeść samym widel­cem.
 10. Nie nale­ży dosa­lać jedze­nia przed spró­bo­wa­niem!

ae7b7230f373048fb1a6b5a52fcb2991

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *