Uroda

Lwia zmarszczka – jak powstaje i jak jej zapobiegać

Podłużne bruzdy pośrodku czoła to właśnie lwia zmarszczka. Powstaje, gdy się dziwimy, skupiamy, złościmy i ekspresyjnie mówimy. Jak zmniejszyć jej widoczność? 

Lwia zmarszczka - jak powstaje i jak jej zapobiegać

Zdję­cia: Mathil­de Lan­ge­vin z Unsplash

Wraz z upły­wem cza­su na naszej twa­rzy poja­wia­ją się zmarszcz­ki. To natu­ral­ny pro­ces, z któ­rym nie nale­ży wal­czyć. Powsta­wa­nie ich moż­na jed­nak znacz­nie spo­wol­nić, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o zmarszcz­ki mimicz­ne. Taką zmarszcz­ką jest wła­śnie tak zwa­na lwia zmarszcz­ka. Z pomo­cą w zre­du­ko­wa­niu jej przyj­dą ćwi­cze­nia, masa­że, odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja, a tak­że zabie­gi medy­cy­ny estetycznej.

Przyczyny powstawania lwiej zmarszczki

Lwia zmarszcz­ka powsta­je czę­sto już u bar­dzo mło­dych osób, a wraz z prze­kro­cze­niem 30-stki sta­je się coraz bar­dziej widocz­na. Na jej powsta­wa­nie wpływ ma styl życia, odpor­ność na stres, ale i indy­wi­du­al­ne uwa­run­ko­wa­nia takie jak mimi­ka naszej twa­rzy i po pro­stu geny. Jeśli jed­nak w porę zare­agu­je­my, jeste­śmy w sta­nie zapo­biec powsta­wa­niu lwiej bruz­dy na czo­le. 

Jak zapobiegać lwiej zmarszczce

Aby zapo­biec lwiej zmarszcz­ce musi­my przyj­rzeć się nasze­mu sty­lo­wi życia. Być może przez pro­ble­my ze wzro­kiem sta­le roz­sze­rza­my oczy, w wyni­ku cze­go marsz­czy się nam czo­ło. Moż­li­we też, że pod­czas spa­nia na boku skó­ra na naszym czo­le ukła­da się tę bruz­dę. Naj­czę­ściej jed­nak lwia zmarszcz­ka powsta­je poprzez napię­cie mię­śnia marsz­czą­ce­go brwi. Gdy mię­sień ten sta­le jest napię­ty, skó­ra na czo­le marsz­czy się i powsta­je bruz­da. 

Dla­te­go przy zapo­bie­ga­niu lwiej zmarszcz­ki, ale tak­że gdy jest już ona dość moc­no widocz­na, pomo­gą ćwi­cze­nia twa­rzy. Regu­lar­nie wyko­ny­wa­na joga twa­rzy roz­luź­ni mię­śnie, ale nie tyl­ko. Odpo­wied­ni­mi ćwi­cze­nia­mi może­my zmie­nić swo­je nawy­ki tak, aby na przy­kład w trak­cie eks­pre­syj­nej roz­mo­wy nie uno­sić jedy­nie brwi i marsz­czyć czo­ła, ale nie­co uno­sić całe czo­ło. Dobrze roz­wi­nię­ta świa­do­mość mię­śni twarz na dobre roz­pra­wi się nie tyl­ko z lwią zmarszcz­ką, ale i z zmarszcz­ka­mi mario­net­ko­wy­mi czy kurzy­mi łap­ka­mi. 

Nie bez zna­cze­nia są też regu­lar­ne masa­że twa­rzy. War­to wyko­ny­wać je kil­ka razy w tygo­dniu w ramach wie­czor­nej pie­lę­gna­cji, na przy­kład pod­czas nakła­da­nia boga­te­go kre­mu. Dokład­nie wypra­co­wu­je­my krem w skó­rę, a następ­nie posta­raj­my się zna­leźć punk­ty napię­cie – naj­czę­ściej będzie to mię­dzy brwia­mi. Kil­ku­se­kun­do­we przy­trzy­ma­nie tego miej­sca kciu­kiem pomo­że roz­luź­nić mię­śnie. 

Jak pozbyć się lwiej zmarszczki

W pro­fi­lak­ty­ce prze­ciw­zmarszcz­ko­wej bar­dzo waż­ne jest to, jakich kosme­ty­ków uży­wa­my. Musi­my dbać o nawil­że­nie cery, a w przy­pad­ku cery suchej i bar­dzo suchej tak­że jej natłusz­cze­nie. War­to każ­de­go dnia sto­so­wać kre­my z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, cera­mi­da­mi, wita­mi­ną E.

Aby pozbyć się powsta­łej już lwiej zmarszcz­ki war­to się­gnąć po kura­cję z kwa­sa­mi lub reti­no­lem. Na począt­ku naj­le­piej wypró­bo­wać aktyw­ne serum do twa­rzy, a gdy to nie przy­nie­sie zado­wa­la­ją­cych efek­tów, wybrać się na zabieg z wyż­szym stę­że­niem tych skład­ni­ków do kosme­tycz­ki. Kwa­sy i reti­nol złusz­cza­ją skó­rę, przez co zmarszcz­ki sta­ją się mniej widocz­ne. 

Botoks na lwią zmarszczkę 

Naj­szyb­szym spo­so­bem na pozby­cie się lwiej zmarszcz­ki jest zabieg z botok­sem. Wstrzy­ki­wa­na pod skó­rę tok­sy­na botu­li­no­wa pora­ża mię­śnie, przez co w gry­ma­sie nie jeste­śmy w sta­nie dłu­żej nimi poru­szać. My pole­ca­my szcze­gól­nie baby botoks – w tak­cie zabie­gu wstrzy­ki­wa­na jest mała ilość tok­sy­ny, któ­ra nie zabu­rza znacz­nie mimi­ki twa­rzy, jed­nak efekt zmniej­sze­nia bruz­dy z pew­no­ścią będzie widocz­ny. Taki zabieg to koszt oko­ło 500 zł i trze­ba go powta­rzać mniej wię­cej co pół roku. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy