ModaNewsroom

LVMH potwierdza współpracę z Rihanną – Fenty 

Dzisiaj LVMH Louis Vuiton Moet Hennessy ogłosił, że tej wiosny oficjalnie wprowadza na rynek nową markę luksusową. I to nie byle jaką, bo markę piosenkarki z Barbadosu, Rihanny – Fenty.

Rihanna Fenty

Rihan­na Fenty

Według luk­su­so­we­go kon­glo­me­ra­tu Fen­ty będzie obej­mo­wać nie tyl­ko odzież i obu­wie, ale tak­że akce­so­ria. To histo­rycz­ny moment nie tyl­ko dla Rihan­ny, ale całe­go świa­ta mody. Pio­sen­kar­ka będzie bowiem nie tyl­ko pierw­szą kobie­tą, któ­ra stwo­rzy ory­gi­nal­ną mar­kę pod skrzy­dła­mi LVMH, ale tak­że pierw­szą „kolo­ro­wą” kobie­tą zarzą­dza­ją­cą domem mody w LVMH. Gdy­by tego było mało, Fen­ty będzie zara­zem pierw­szym nowym domem stwo­rzo­nym przez gru­pę LVMH od cza­sów Chri­stian Lacro­ix w 1987 r. Trzy­ma­my kciuki!

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy