ModaNewsroom

L’Officiel Poland – powstanie polska edycja prestiżowego francuskiego magazynu o modzie

01

Ser­ca wszyst­kich fashio­ni­stek zabi­ły szyb­ciej na wieść, że Pol­ska docze­ka­ła się wresz­cie kra­jo­wej edy­cji jed­ne­go z naj­star­szych i naj­bar­dziej kul­to­wych maga­zy­nów o modzie na świe­cie. To już pew­ne – „”, a dokład­niej „L’Of­fi­ciel de la Coutu­re et de la Mode de Paris” wcho­dzi nie­ba­wem na pol­ski rynek!

To wszyst­ko za spra­wą wydaw­nic­twa Kustra Gro­up, któ­re już od 4 lat wyda­je opi­nio­twór­czy biz­ne­so­wo-life­sty­lo­wy kwar­tal­nik „Moni­tor Maga­zi­ne”. Jak zapew­nia Ewe­li­na Kustra, zało­ży­ciel­ka SHE/s A RIOT, dzien­ni­kar­ka :

 „magazyn L’Officiel ukaże się na rynku jeszcze w tym roku”.

L’Of­fi­ciel to naj­star­szy w Euro­pie luk­su­so­wy maga­zyn o modzie zało­żo­ny we Fran­cji już w 1921 roku. Na jego łamach karie­rę roz­po­czy­na­li tacy pro­jek­tan­ci jak Pier­re Bal­ma­in, Cri­stó­bal Balen­cia­ga, Chri­stian Dior, czy Yves Saint Lau­rent, dzię­ki któ­rym maga­zyn zasłu­żył sobie na mia­no “biblii mody i sfer wyż­szych spo­łe­czeń­stwa”.

okładka

Obec­nie L’Of­fi­ciel ma kil­ka­na­ście edy­cji zagra­nicz­nych – uka­zu­je się m.in. w Japo­nii, Chi­nach, Bra­zy­lii, Mek­sy­ku, Gre­cji, Wło­szech, Holan­dii i Rosji. Już nie­dłu­go dołą­czy do nich L’Of­fi­ciel Poland. Cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią na wię­cej szcze­gó­łów!

Zdję­cia: archi­wum L’Of­fi­ciel
Tekst: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
    Avatar