ModaNewsroom

LEVI’S® X JUSTIN TIMBERLAKE – NOWA KOLEKCJA NA WIOSNĘ 2019

Muzyka i Memphis są ze sobą nierozerwalnie związane. To tu powstawał rock’n’roll Elvisa Presleya i Jerry’ego Lee Lewisa czy R&B Otisa Reddinga i Isaaca Hayesa. W tzw. Bluff City praktycznie ukształtowało się brzmienie XX w. Dla Justina Timberlake’a, który pochodzi z Memphis, tradycja rodzinnego miasta ma ogromny wpływ na jego muzykę i styl. Tą inspiracje widzimy już na pierwszy rzut oka oglądając nową kolekcję Levi’s® x Justin Timberlake wiosna 2019 Fresh Leaves.

LEVI’S® X JUSTIN TIMBERLAKE – NOWA KOLEKCJA NA WIOSNĘ 2019

Mem­phis i muzy­ka zawsze sta­no­wi­ły spo­rą część tego, kim jestem,” opo­wia­da arty­sta i zdo­byw­ca nagro­dy Gram­my. „Sta­ło się to tak­że ogrom­ną czę­ścią tej kolek­cji. To powrót do miejsc i rze­czy, któ­re kocha­łem jako dziec­ko.”

Dru­ga odsło­na współ­pra­cy inspi­ro­wa­nej Mem­phis, zaty­tu­ło­wa­na „Fresh Leaves”, to ponad­cza­so­we kla­sy­ki mar­ki Levi’s® w świe­żej odsło­nie. Kla­sycz­ne i współ­cze­sne zara­zem. Kolek­cja, speł­nia też dodat­ko­wą funk­cję nie­ofi­cjal­ne­go prze­wod­ni­ka Justi­na po jego rodzin­nym mie­ście. Pro­jek­ty prze­peł­nio­ne są nostal­gicz­ny­mi odnie­sie­nia­mi do Mem­phis z okre­su mło­do­ści arty­sty. Gra­fi­ki na t‑shirtach nawią­zu­ją np. do kolej­ki gór­skiej Zip­pin Pip­pin w sta­rym East End Park, toru wrot­kar­skie­go Ska­te­land i dru­ży­ny koszy­ków­ki z Uni­ver­si­ty of Mem­phis – Tigers Basket­ball. Kurt­ka Truc­ker w nowej odsło­nie to hołd dla muzycz­nych ido­li, któ­rzy uto­ro­wa­li dro­gę arty­sty. Nostal­gia w połą­cze­niu ze współ­cze­snym sty­lem i kro­ja­mi two­rzy sty­li­za­cje, któ­re wyra­ża­ją cha­rak­te­ry­stycz­ne dla Justi­na połą­cze­nie tra­dy­cji, hip hopu, roc­ka i sty­lu stre­etwe­ar.

Ame­ry­kań­ska iko­na, Justin, to ide­al­ny part­ner dla Levi’s®. Ta kolek­cja to hołd dla Mem­phis, rodzin­ne­go mia­sta arty­sty, któ­re jest ucie­le­śnie­niem ame­ry­kań­skiej muzy­ki i twór­cze­go wyra­ża­nia sie­bie” mówi Jen­ni­fer Sey, Chief Mar­ke­ting Offi­cer Levi Strauss & Co. „Kolek­cja cele­bru­je Mem­phis oraz nasze dzie­dzic­two. Obok ory­gi­nal­nych 501®, poja­wia­ją się w niej naj­po­pu­lar­niej­sze współ­cze­sne mode­le”.

W nowej kolek­cji Levi’s® x Justin wio­sna 2019 poja­wi się dużo zwę­ża­nych mode­li spodni, m.in. Levi’s® 501® Slim Taper w kolo­rze spra­nej czer­ni. To model prze­nie­sio­ny z kolek­cji Justi­na na jesień 2018. W tym sezo­nie poja­wi się tak­że w lżej­szej i bar­dziej wio­sen­nej bie­li. Efek­tem współ­pra­cy jest też cała gama bluz z kap­tu­rem i kur­tek Truc­ker, kil­ka z nich z nadru­kiem „Fresh Leaves” na ręka­wie, t‑shirty z gra­fi­ka­mi i longsleeve’y oraz zapi­na­na na guzi­ki koszu­la z krót­kim ręka­wem. To połą­cze­nie zna­nych i lubia­nych mode­li Levis’® ze szczyp­tą sty­lu ulicz­ne­go i nostal­gicz­nej miło­ści do kli­ma­tów Mem­phis.

LEVI’S® X JUSTIN TIMBERLAKE – NOWA KOLEKCJA NA WIOSNĘ 2019 LEVI’S® X JUSTIN TIMBERLAKE – NOWA KOLEKCJA NA WIOSNĘ 2019 LEVI’S® X JUSTIN TIMBERLAKE – NOWA KOLEKCJA NA WIOSNĘ 2019 LEVI’S® X JUSTIN TIMBERLAKE – NOWA KOLEKCJA NA WIOSNĘ 2019 LEVI’S® X JUSTIN TIMBERLAKE – NOWA KOLEKCJA NA WIOSNĘ 2019 LEVI’S® X JUSTIN TIMBERLAKE – NOWA KOLEKCJA NA WIOSNĘ 2019 LEVI’S® X JUSTIN TIMBERLAKE – NOWA KOLEKCJA NA WIOSNĘ 2019 LEVI’S® X JUSTIN TIMBERLAKE – NOWA KOLEKCJA NA WIOSNĘ 2019 LEVI’S® X JUSTIN TIMBERLAKE – NOWA KOLEKCJA NA WIOSNĘ 2019

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy