Moda

Levi’s® Red Tab™ Sweats – dres idealny

Bez względu na to, co robisz – czy właśnie spotykasz się ze znajomymi, pracujesz, a może po prostu relaksujesz się w domu, nie ma wygodniejszego stroju do wykonywania tego wszystkiego niż dresy – miękkie, cool i przytulne.  Szczególnie teraz, kiedy granica między domem i biurem znacznie się zaciera, warto mieć w swojej szafie taki zestaw, który jest nie tylko wygodny, ale sprawia, że czujesz się świetnie i komfortowe nie tylko w domu, ale przede wszystkim poza nim.  Z taką myślą powstała najnowsza kolekcja Levi’s® Red Tab™ na sezon jesień – zima 2021.

Levi’s® Red Tab™ Sweats - dres idealny

Dres idealny

Z kub­kiem kawy z salo­nu wprost do kom­pu­te­ra, a póź­niej do skle­pu spo­żyw­cze­go – naj­now­sza kolek­cja odzie­ży Levi’s® gwa­ran­tu­je wygo­dę, któ­ra będzie towa­rzy­szyć Ci prak­tycz­nie wszę­dzie, bez koniecz­no­ści rezy­gna­cji ze sty­lo­wych sty­li­za­cji. Dre­sy to bowiem ide­al­na opcja, gdy chcesz zre­zy­gno­wać z typo­wej, mini­ma­li­stycz­nej kom­bi­na­cji jean­sów i t‑shirtu. W zesta­wach dre­so­wych znaj­dziesz wszyst­ko to, cze­go potrze­bu­jesz, dzię­ki wygod­nym blu­zom, spodniom czy spoden­kom, któ­re poko­chasz tak bar­dzo, że nigdy nie będziesz chcia­ła ich zdej­mo­wać. Zapro­jek­to­wa­ny do nosze­nia przez każ­de­go, wszę­dzie i o każ­dej porze dres spra­wi, że będziesz czuć się i wyglą­dać dobrze przez cały dzień. Ponad­to, dzię­ki uni­wer­sal­nym, wygod­nym zesta­wom możesz dowol­nie dopa­so­wać do sie­bie górę i dół, bądź mie­szać je ze sobą za pomo­cą zamia­ny kolo­rów. Każ­dy ele­ment kolek­cji wyko­na­no ponad­to w 100% z baweł­ny orga­nicz­nej, dzię­ki cze­mu w dre­sach poczu­jesz się 100% komfortowo.

bluza dresowa Levis

Co wię­cej, wie­le spodni dre­so­wych i bluz z kolek­cji zosta­ło uszy­tych w sty­lu uni­sex, dzię­ki cze­mu swo­bod­nie i z łatwo­ścią możesz zamie­niać się ubra­nia­mi z uko­cha­ną oso­bą. Wygod­nie pra­cuj w domu na kana­pie, a kie­dy jesteś goto­wa, po pro­stu załóż płaszcz i buty, aby stwo­rzyć sty­li­za­cję któ­ra spra­wi, że dum­nie będziesz  kro­czyć po okolicy.

Ponad­to, mar­ka Levi’s® wycho­dząc na prze­ciw współ­cze­snym ocze­ki­wa­niom, świa­do­ma, że styl i wygo­da nie powin­ny odby­wać się kosz­tem śro­do­wi­ska, wszyst­kie ubra­nia z naj­now­szej kolek­cji wyko­na­ła zgod­nie z prak­ty­ka­mi eko­lo­gicz­ny­mi, któ­re wyko­rzy­stu­ją baweł­nę orga­nicz­ną. Wyso­kie stan­dar­dy zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju pozwa­la­ją zmniej­szać wpływ na pla­ne­tę, popra­wia­jąc życie pra­cow­ni­ków bran­ży odzie­żo­wej i czy­niąc świat lep­szym miej­scem. 

Każ­dy ele­ment kolek­cji Levi’s® Red Tab™ Swe­ats to łatwy dobór roz­mia­ru uni­sex, wygo­da dzię­ki 100% baweł­nie, faso­ny vin­ta­ge i wystar­cza­ją­co dużo kom­bi­na­cji kolo­rów, któ­re przy­pra­wią Cię o zawrót gło­wy. To wyjąt­ko­wy wybór ponad­cza­so­wych, kla­sycz­nych faso­nów bluz, spodni, krót­kich spode­nek czy ple­ca­ków,  zapro­jek­to­wa­nych do nosze­nia przez każ­de­go – zawsze i wszę­dzie. 

Levi’s® Red Tab™ Sweats - dres idealny

dresy LEVIS

dresy LEVIS

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy