ModaMust have

Letni powiew morskiej bryzy i kapelusze – Paris + Hendzel Colares

Paris+Hendzel to polska marka specjalizująca się w nakryciach głowy, zaprojektowanych wyłącznie z z najwyższej jakości materiałów z surowców sprowadzanych z różnych stron świata, m.in. Włoch czy Ekwadoru i wykonanych przez polskich i włoskich rzemieślników.

Letni powiew morskiej bryzy i kapelusze - Paris + Hendzel ColaresLetni powiew morskiej bryzy i kapelusze - Paris + Hendzel Colares 

W naj­now­szym sezo­nie mar­ka zabie­ra nas w podróż do przy­ląd­ka Cabo da Roca – naj­da­lej wysu­nię­te­go na zachód punk­tu kon­ty­nen­tal­nej Euro­py, poło­żo­ne­go w cen­tral­nej czę­ści Por­tu­ga­lii. Wietrz­ne Cola­res z nie­re­gu­lar­ną linią brze­go­wą, bez­kre­snym oce­anem, kli­fa­mi i śród­ziem­no­mor­ską archi­tek­tu­rą sta­ła się inspi­ra­cją, a jed­no­cze­śnie tłem dla kam­pa­nii wio­sen­no-let­niej kolekcji.

W sło­necz­nej, let­niej sce­ne­rii mar­ka Paris+Hendzel zapre­zen­to­wa­ła sześć nowych i wyjąt­ko­wych mode­li kape­lu­szy. Dotych­czas sta­ła kolek­cja zosta­ła teraz roz­bu­do­wa­na o kla­sycz­ne best­sel­le­ry, takie jak Kano­tie­ry i Tear­dro­py w nowych kolo­rach, m.in. Pine, Moho­ga­ny czy Cara­mel, któ­re zdo­bią odla­ne z mosią­dzu gło­wy lwów, zaczerp­nię­te wprost z her­bu mar­ki. W kolek­cji kró­lu­je cer­ty­fi­ko­wa­ny bia­ły Boater – ręcz­nie kle­jo­ny kape­lusz wypla­ta­ny z natu­ral­nej ekwa­dor­skiej sło­my, zdo­bio­ny skó­rza­ny­mi paska­mi, zło­ty­mi nita­mi i wytło­czo­nym, zło­tym logo.

Cola­res to kolek­cja iście let­nia, wprost stwo­rzo­na nie tyl­ko na waka­cyj­ne woja­że, ale tak­że lato w mie­ście – sty­lo­we sło­mia­ne kape­lu­sze, pana­my i dasz­ki wyko­na­ne ze sło­my i tra­wy mor­skiej per­fek­cyj­nie spraw­dzą się pod­czas upal­nych dni i uroz­ma­icą nie­mal każ­dy look. 

Paris + Hendzel Colares kapelusze Paris + Hendzel Colares kapelusze Paris + Hendzel Colares kapelusze Paris + Hendzel Colares kapelusze Paris + Hendzel Colares kapelusze Paris + Hendzel Colares kapelusze Letni powiew morskiej bryzy i kapelusze - Paris + Hendzel Colares najpiękniejsze kapelusze najpiękniejsze kapelusze najpiękniejsze kapelusze najpiękniejsze kapelusze najpiękniejsze kapelusze najpiękniejsze kapelusze najpiękniejsze kapelusze

Komentarze

komentarzy