Uroda

L’Erbolario – perfumy dla najbardziej wymagających

Naturalne piękno

Każdy zapach L’Erbolario bierze swój początek z natury, kultury i sztuki włoskiej. Inspiracją dla naszych perfumiarzy są elementy ziemi, wody i ognia. Magnetyczne zapachy zaskakują jakością, siłą wyrazu i emocjami. Wyobrażamy sobie i tworzymy zapachy, które odkrywają nasze najbardziej intymne zmysły. Hipnotyczne nuty łączą się ze skromnymi, ponadczasowymi recepturami, które pozwalają na wyrażenie własnych emocji. Tworzymy historie, spełniamy marzenia, przywołujemy najpiękniejsze wspomnienia. To wszystko zamknięte w małym, poręcznym flakonie perfum, którego dopełnieniem jest unikatowe pudełko z ręcznie malowanymi rycinami, które wywołuje uśmiech na twarzy obdarowywanej osoby.

L’Erbolario - perfumy dla najbardziej wymagających

Prze­żyj podróż dooko­ła świa­ta L’Erbolario, gdzie zapach nie zna płci, a każ­dy wyróż­nia się indy­wi­du­al­no­ścią i nie­po­wta­rzal­nym sty­lem.

Znajdź odpo­wiedź dla sie­bie w mie­szan­ce kla­sy­ki bia­łych kwia­tów, pobu­dza­ją­cym zmy­sły pie­przu, zde­cy­do­wa­nych nutach ambry i piż­ma, po swa­wol­ną świe­żość sycy­lij­skiej ber­ga­mot­ki.

Kla­sycz­ny styl

Kame­lia

Poczu­cie dosko­na­ło­ści i pięk­na: oto, co przy­wo­dzą na myśl nie­wiel­kie koro­ny i mięk­kie płat­ki Kame­lii. Naj­cen­niej­sze odmia­ny tego kwia­tu zare­zer­wo­wa­no dla naj­wy­bit­niej­szych
i naj­waż­niej­szych oso­bi­sto­ści ze świa­ta kul­tu­ry, klas, któ­rym nie obce były prak­ty­ki i sztu­ka zdo­bie­nia ogro­dów.

Dziś każ­dy, kto zaj­mu­je się języ­kiem kwia­tów wie, że sym­bo­li­zu­je roman­tycz­ną miłość i odda­nie wśród zako­cha­nych: z takim samym odda­niem Kame­lia cha­rak­te­ry­zu­je linię spe­cjal­nych fito­ko­sme­ty­ków L’Erbolario. Wyra­fi­no­wa­ne nuty kame­lii, cie­pły zapach ele­mi i bursz­ty­nu roz­pro­szą egzo­tycz­ny zapach dopra­wio­ny bobem ton­ka, nada­jąc nie­po­wta­rzal­ne­mu zapa­cho­wi har­mo­nij­ny i uwo­dzi­ciel­ski cha­rak­ter. To czy­sta przy­jem­ność poczu­cia dobrych emo­cji!

Sztu­ka uwo­dze­nia

Peonie

Cudow­ne płat­ki – od deli­kat­nych i saty­no­wych po soczy­ste i aksa­mit­ne w doty­ku, fascy­nu­ją­ce kolo­ry, baj­ko­wy zapach: to Peonia, nie przy­pad­kiem nazy­wa­na kró­lo­wą kwia­tów.

Jej nie­sa­mo­wi­te kwia­ty do dziś uzna­wa­ne są za sym­bol szla­chet­no­ści i wytwor­no­ści. Na bazie płat­ków tego wspa­nia­łe­go kwia­tu dział badaw­czy L’Erbolario opra­co­wał pach­ną­cą wodę desty­lo­wa­ną zapew­nia­ją­cą skó­rze jędr­ność i pozo­sta­wia­ją­cą zmy­sło­wy ary­sto­kra­tycz­ny zapach. Nuty pie­przu nada­ją ostro­ści każ­dej potra­wie tak i w tym nie­zwy­kłym pach­ni­dle uwo­dzą zmy­sły łącząc się ze sło­dy­czą i kobie­co­ścią. Nada­ją nie­bez­piecz­ny cha­rak­ter w cie­niu opa­li­zu­ją­cych, pach­ną­cych płat­ków peonii, gdzie otwie­ra się boga­ty bukiet kwit­ną­cych wspo­mnień i aro­ma­tycz­nych tajem­ni­czych suge­stii.

Otu­lo­ne zmy­sły

Ambra­li­qi­da

Praw­dzi­wie sen­so­rycz­na podróż do oazy pięk­na oraz dobre­go samo­po­czu­cia. Cudow­na i nie­po­wta­rzal­na. Łączą­ca w sobie wiatr wybrze­ży, zapach żół­tych i zło­tych liści, nie­ocze­ki­wa­nie prze­ła­ma­ny sło­dy­czą, a jed­no­cze­śnie pikant­no­ścią zapa­chów odle­głe­go kra­ju. Nie­zwy­kle pach­ną­ce nuty Ambra­li­qu­ida opo­wia­da­ją histo­rię o sekret­nych i tajem­ni­czych miej­scach. Ten wyjąt­ko­wy zapach skry­wa w sobie cie­pło, deli­kat­ność począt­ko­wo odkry­wa­jąc świe­że deli­kat­ne róża­ne nuty ber­ga­mot­ki, róży, gera­nium, następ­nie pro­wa­dząc przez egzo­tycz­ne, chłod­ne, aro­ma­tycz­ne nuty ser­ca: kom­po­zy­cja gwaj­ko­we­go drze­wa z Para­gwa­ju i libań­skie­go Cedru, indo­nyj­skiej paczu­li i drze­wa san­da­ło­we­go z Myso­re, koń­cząc echem uwo­dzi­ciel­skie­go bursz­ty­nu, ambrow­cem wschod­nim i żywi­cą cypryj­ską.

Nie­win­ność i deli­kat­ność

Regi­ne dei Pra­ti

Przy­ro­da budzą­ca się do życia, łagod­ne świe­że zapa­chy, małych roz­kwi­ta­ją­cych kwia­tów. Spe­cjal­ne miej­sce w wio­sen­nej sce­ne­rii przy­ro­dy zaję­te jest przez sto­krot­ki, bia­łe drob­ne kwiat­ki, z żół­ty­mi ser­ca­mi, roz­ko­szu­ją­ce się na zie­lo­nych łąkach. Zawsze uwa­ża­ne za sym­bol czy­sto­ści i nie­win­no­ści. Zna­ne z dzie­cię­cych zabaw „kocha mnie, nie kocha” w celu pozna­nia losu swo­jej miło­ści.

Tej samej sło­dy­czy i oży­wie­nia, możesz doświad­czyć roz­py­la­jąc ten orzeź­wia­ją­cy zapach, któ­ry zachwy­ca swo­im pięk­nem i lek­ko­ścią, tak jak wio­sną roz­kwi­ta­ją­ce kwia­ty.

Per­fu­my z cha­rak­te­rem – jak dobrać ide­al­ny zapach pod­kre­śla­ją­cy Two­ją oso­bo­wość?

Powiedz mi czym pach­niesz, a powiem Ci kim jesteś”. Zapach per­fum to jeden z ele­men­tów, któ­ry pozwa­la wyra­zić naszą oso­bo­wość. Co decy­du­je o jego wybo­rze?

Odpo­wiedź jest nie­zwy­kle pro­sta – EMOCJE!

Zapach to odzwier­cie­dle­nie naszej duszy, naszych potrzeb i nasze­go cha­rak­te­ru. Jest to ele­ment trud­ny do powie­le­nia przez dru­gą oso­bę, ponie­waż zapach per­fum na każ­dym z nas roz­wi­ja się ina­czej. Jest to uza­leż­nio­ne od rodza­ju skó­ry i jej nawil­że­nia oraz natłusz­cze­nia, ponie­waż mole­ku­ły zapa­cho­we naj­le­piej roz­wi­ja­ją się w tłusz­czach. Wie­dzie­li już o tym nasi przod­ko­wie, któ­rzy przed zasto­so­wa­niem per­fum, nakła­da­li na nad­garst­ki waze­li­nę, aby zapach utrzy­my­wał się dłu­żej.

Każ­dy zapach skła­da się z nut gło­wy, ser­ca oraz nut bazy. Dla­cze­go zapach od razu po zasto­so­wa­niu jest zupeł­nie inny niż po kil­ku minu­tach, a jesz­cze inny po kil­ku godzi­nach? Pierw­sze wra­że­nie zapa­cho­we budu­ją nuty gło­wy, są to jed­nak naj­mniej trwa­łe związ­ki zapa­cho­we. Następ­nie roz­wi­ja­ją się nuty ser­ca, a na samym koń­cu nuty bazy, dla­te­go pamię­taj­my, że nie nale­ży roz­cie­rać per­fum na skó­rze po bez­po­śred­niej apli­ka­cji!

Jak więc dopa­so­wać ide­al­ny zapach do swo­je­go cha­rak­te­ru? Nie ma uni­wer­sal­ne­go roz­wią­za­nia. Jed­nak poku­si­li­śmy się o pew­ną ana­li­zę cha­rak­te­rów i rodza­jów per­fum jakie wybie­ra­ją nasi klien­ci.

MARZYCIELE – kie­ru­ją się w życiu uczu­cia­mi i wyobra­że­nia­mi. Oso­by o takim typie cha­rak­te­ru naj­czę­ściej wybie­ra­ją pudro­we, słod­kie nuty o cie­płych akcen­tach bia­łych kwia­tów z domiesz­ką nut drzew­nych i piż­ma.

ROMANTYCY – oso­by o uwo­dzi­ciel­skiej natu­rze. Dobrze czu­ją się w ele­ganc­kich, cie­płych, intry­gu­ją­cych zapa­chach. W wybie­ra­nych przez nich per­fu­mach może­my odna­leźć akor­dy wani­lii, pie­przu, kadzi­dła.

EKSPERYMENTUJĄCY – oso­by dyna­micz­ne, odważ­ne, lubią­ce sport. Pod­kre­śla­ją swo­je cechy lek­ki­mi, orzeź­wia­ją­cy­mi zapa­cha­mi, któ­re doda­ją ener­gii. Lubią nie­ty­po­we, kon­tra­stu­ją­ce połą­cze­nia. Głów­ny­mi nuta­mi zapa­cho­wy­mi są akor­dy cytru­so­we.

REALIŚCI – oso­by moc­no stą­pa­ją­cy po zie­mi. Wybie­ra­ją zapa­chy kla­sycz­ne, spo­koj­ne, zde­cy­do­wa­ne w któ­rych prze­wa­ża­ją szla­chet­ne akor­dy drzew­ne oraz świe­że zie­lo­ne nuty.

Salon fla­go­wy L’ERBOLARIO znaj­du­je się w HALI KOSZYKI w War­sza­wie przy ul. Koszy­ko­wej 63. Wię­cej infor­ma­cji moż­na uzy­skać na stro­nie inter­ne­to­wej mar­ki https://www.erbolario.pl/pl/ Zapra­sza­my na nasz pro­fil na Face­bo­ok oraz Insta­gram.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy