Od samych początków linii H&M w 2012 roku, Conscious Exclusive jest odpowiedzią na eksperymenty z nowymi materiałami i odpowiedzialne podejście do mody – skupia się przede wszystkim na innowacji oraz metodach produkcji. To absolutnie wyjątkowa i jedyna taka kolekcja odzieży damskiej jakości premium, łącząca w sobie nie tylko ponadczasową klasykę, zaskakujące, ciekawe wzornictwo, ale przede wszystkim materiały pozyskiwane w odpowiedzialny sposób i odpowiedzialne metody produkcji. Cel?  Za 10 lat używać wyłącznie materiałów pozyskanych w sposób przyjazny dla środowiska.

H&M Conscious Exclusive SS2020

W sezo­nie na wio­snę-lato 2020 nawią­za­no do podró­ży kole­ją, jako sym­bo­lu dro­gi do zamknię­cia obie­gu mody. Dla twór­ców kolek­cji źró­dłem inspi­ra­cji było wnę­trze Le Tra­in Bleu – zabyt­ko­wej restau­ra­cji znaj­du­ją­cej się w budyn­ku dwor­ca kole­jo­we­go Gare de Lyon w Pary­żu oraz deka­denc­cy arty­ści, w szcze­gól­no­ści Pablo Picas­so i  Jean Coc­te­au, któ­rzy wol­ne chwi­le spę­dza­li w wil­li San­to Sospir na pół­wy­spie Cap Fer­rat. To dla­te­go ubra­nia uosa­bia­ją deka­denc­ką swo­bo­dę, a jed­no­cze­śnie świet­nie spraw­dza­ją się na codzień. W kolek­cji znaj­dzie­my jedy­nie pale­tę neu­tral­nych kolo­rów, wśród nich beże, gra­na­ty, brą­zy, biel i błę­ki­ty. Abso­lut­ny­mi hita­mi są za to m.in. efek­tow­ne sukien­ki: suk­nia balo­wa wyko­na­na z polie­stru pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu, mini sukien­ka z pli­so­wa­ny­mi ręka­wa­mi uszy­ta z tafty z recy­klin­gu, ozdo­bio­na fal­ba­na­mi sukien­ka na co dzień, wyko­na­na z mate­ria­łu CIRCULOSE ®, a tak­że denim, w 100% wyko­na­ny z nie­far­bo­wa­nej, orga­nicz­nej baweł­ny. Prócz ubrań, w kolek­cji Con­scio­us Exc­lu­si­ve znaj­dzie­my tak­że dodat­ki: kok­taj­lo­we klap­ki na pła­skim obca­sie czy toreb­kę z mate­ria­łu VEGEATM – inno­wa­cyj­nej, wegań­skiej alter­na­ty­wy dla skó­ry. 

Naj­now­sza kolek­cja ma nam słu­żyć nie tyl­ko przez jeden czy kil­ka sezo­nów, ale … całe życie. Powsta­ła z myślą o trwa­ło­ści i całym cyklu życia. Pro­jek­tan­ci wzię­li pod uwa­gę nie tyl­ko skład mate­ria­łów, ale zasto­so­wa­li rów­nież tech­ni­ki far­bo­wa­nia w naj­mniej­szy spo­sób wpły­wa­ją­ce na śro­do­wi­sko. 

Twa­rzą kam­pa­nii Con­scio­us Exc­lu­si­ve zosta­ła top model­ka Anna Ewers. Naj­now­sza kolek­cja będzie dostęp­na już od 26 mar­ca 2020 roku w skle­pie przy uli­cy Mar­szał­kow­skiej w War­sza­wie i onli­ne na stro­nie inter­ne­to­wej hm.com 

H&M Conscious Exclusive SS2020 H&M Conscious Exclusive SS2020 H&M Conscious Exclusive SS2020 H&M Conscious Exclusive SS2020 H&M Conscious Exclusive SS2020

H&M Conscious Exclusive SS2020

H&M Conscious Exclusive SS2020 H&M Conscious Exclusive SS2020 H&M Conscious Exclusive SS2020 H&M Conscious Exclusive SS2020 H&M Conscious Exclusive SS2020 H&M Conscious Exclusive SS2020

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy