NewsroomUroda

Lakier BB do paznokci

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

11908144_10203851215474784_1728087804_n

Krem BB od kil­ku sezo­nów sta­no­wi let­ni must have każ­dej współ­cze­snej kobie­ty dzię­ki swo­jej uży­tecz­no­ści. Łącząc w sobie naj­więk­sze zale­ty wybra­nych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu, sta­no­wi sil­ną alter­na­ty­wę dla tra­dy­cyj­nych pro­duk­tów – nawil­ża­ją­cych kre­mów i lek­kich pod­kła­dów. Geniusz pomy­słu doce­ni­ła mar­ka Wibo, wypusz­cza­jąc na rynek linię lakie­rów do paznok­ci BB Care & Mani­cu­re.

Lakie­ry BB od Wibo zosta­ły skom­po­no­wa­ne ze skład­ni­ków w posta­ci wycią­gu z alg mor­skich, ole­ju z pestek gra­na­tu, kera­ty­ny, a tak­że wita­min – C i E. Sta­no­wią odżyw­czo-rege­ne­ra­cyj­ną mie­szan­kę, któ­ra – poza dosko­na­łym kry­ciem – sty­mu­lu­je zdro­wy wzrost paznok­cia, nawil­ża­jąc, wzmac­nia­jąc i uela­stycz­nia­jąc jego płyt­kę. Pre­pa­ra­ty wypo­sa­żo­ne są w filtr UV, któ­ry prze­ciw­dzia­ła deko­lo­ry­za­cji i żół­ce­niu. W serii Care & Mani­cu­re dostęp­ne są 4 natu­ral­ne odcie­nie „oddy­cha­ją­cych” lakie­rów. Wybierz swój ulu­bio­ny i wypró­buj go już dziś!

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *