Moda

La Rondé to nowy, nowatorski projekt Katarzyny Tusk, która z pełną świadomością daje drugie życie pięknym ubraniom

Poszukiwanie idealnych ubrań często jest skomplikowane i pochłania mnóstwo czasu. Stąd potrzeba stworzenia marki, która pomoże Ci kupować mniej, wybierać lepiej i wyglądać tak, jak chcesz. La Rondé nie tylko sklep, ale prawdziwe, zakupowe doświadczenie – a to wszystko dzięki autorskiej selekcji ubrań i dodatków z drugiej ręki. W sklepie znajdziemy wyłącznie ubrania wysokiej jakości i ponadczasowe, wartościowe, uszyte z najlepszych materiałów, a przede wszystkim – piękne. W dodatku, każda z nich, dzięki odpowiedniemu traktowaniu, jest w idealnym stanie.

La Rondé — nowa, zrównoważona marka Katarzyny Tusk

Idea kry­ją­ca się za La Ron­dé spra­wia, że nie jest to tyl­ko kolej­na mar­ka odzie­żo­wa na ryn­ku, ale przede wszyst­kim nie­po­wta­rzal­ne doświad­cze­nie dla kupu­ją­cych. Prio­ry­te­tem jest tu nie­wąt­pli­wie wyso­ka jakość i wpi­sy­wa­nie się w obec­ne tren­dy. Zwłasz­cza, że każ­da z selek­cji powsta­je we współ­pra­cy z naj­lep­szy­mi pol­ski­mi sty­list­ka­mi. Dzię­ki temu La Ron­dé z pew­no­ścią poko­cha­ją klient­ki, któ­re chcia­ły­by zmie­nić swo­je przy­zwy­cza­je­nia, jed­nak do tej pory oba­wia­ły się, że odzież uży­wa­na nie speł­ni ich ocze­ki­wań. 

La Ron­dé to odpo­wiedź na zrów­no­wa­żo­ną modę na mia­rę XXI wie­ku.  Szcze­gól­nie, że obec­nie trud­no zna­leźć war­to­ścio­we ubra­nia z dru­gie­go obie­gu: i to nie tyl­ko  z uwa­gi na wewnętrz­ne barie­ry zwią­za­ne z nie­przy­jem­ny­mi doświadczeniami w second-han­dach, ale rów­nież brak pew­no­ści, czy dany zakup speł­ni ocze­ki­wa­nia. Cały ten pro­ces uła­twia mar­ka, ofe­ru­jąc sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne ubra­nia, udo­wad­nia­jąc tym samym, że moda z dru­giej ręki może być inie tyl­ko uży­tecz­na, ale i pięk­na, przy tym, pozwa­la­jąc nam oszczę­dzić czas. Jed­no­cze­śnie, poka­zu­je, że takie zaku­py znów mogą stać się przy­jem­no­ścią – bez stre­su i zbęd­nych dyle­ma­tów.  Dzię­ki La Ron­dé możesz zbu­do­wać swo­ją gar­de­ro­bę na nowo, a przy tym nie obcią­żać pla­ne­ty. W dodat­ku, raka zrów­no­wa­żo­na moda nie wyklu­cza satys­fak­cjo­nu­ją­cych wybo­rów. Szcze­gól­nie, jak już wspo­mnia­no wyżej, że mar­ka dużą wagę przy­wią­zu­je do tego, w jakim sta­nie ubra­nia tra­fia­ją do klien­tek. Każ­dy z pro­duk­tów jest bowiem odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ny, odświe­żo­ny i zapa­ko­wa­ny, tak, aby zaku­py były rów­nie przy­jem­ne, niczym w naj­lep­szych butikach.

Wcho­dząc na rynek w okre­sie jesien­nym La Ron­dé chce zadbać o kom­fort swo­ich klien­tek, ofe­ru­jąc cie­płe swe­try, kla­sycz­ne płasz­cze i koszu­le, a tak­że ponad­cza­so­we kro­je spodni. Całość utrzy­ma­no w kla­sycz­nym sty­lu, z jed­no­cze­snym zacho­wa­niem naj­now­szych tren­dów. 

La Rondé — nowa, zrównoważona marka Katarzyny Tusk La Rondé — nowa, zrównoważona marka Katarzyny Tusk La Rondé — nowa, zrównoważona marka Katarzyny Tusk

Wszyst­ko  w tro­sce o pla­ne­tę – La Ron­dé nie chce przede wszyst­kim być kolej­ną fir­mą, któ­ra uży­wa­jąc atrak­cyj­nych haseł i pustych slo­ga­nów skła­da eko­lo­gicz­ne obiet­ni­ce bez pokry­cia. Nowy pro­jekt Kata­rzy­ny Tusk to inno­wa­cyj­ne podej­ście w postrze­ga­niu mody i jej two­rze­niu – bez kom­pro­mi­sów, zmar­no­wa­ne­go cza­su i roz­cza­ro­wań, któ­ry spra­wia, że odzież z dru­giej ręki sta­je się pierw­szym wyborem.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Exclusive

Dzień z... Kasią Tusk, założycielką bloga Make Life EasierMimo że uni­ka sen­sa­cji i bla­sku fle­szy, nie trze­ba jej niko­mu przed­sta­wiać. Kasia Tusk, bo o niej mowa, two­rzy jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych blo­gów o modzie i nie tyl­ko, na któ­rym nie znaj­dzie­my przy­pad­ko­wych tek­stów czy zdjęć. Wszyst­ko dopra­co­wu­je w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach. Pięk­ne zdję­cia i kla­sycz­ne, ele­ganc­kie sty­li­za­cje na dłu­go przy­cią­ga­ją wzrok. Nam pod­czas roz­mo­wy przy kawie opo­wie­dzia­ła o swo­jej pasji do foto­gra­fii, naj­więk­szych inspi­ra­cjach, spo­so­bie na życie i pla­nach na przyszłość. 
Więcej