Moda

Kultowy jeans w sportowym stylu – Levi’s® x New Balance® jesień-zima 2020

Levi’s® i New Balance® łączy nie tylko Ameryka, ale przede wszystkim bogata historia, dziedzictwo, a jednocześnie nieustanne podążanie za przyszłością i najnowszymi trendami.  

Kultowy jeans w sportowym stylu - Levi’s® x New Balance® jesień-zima 2020

W sezo­nie jesień-zima 2020 kul­to­we mar­ki kolej­ny raz podej­mu­ją współ­pra­cę – tym razem, aby wspól­nie świę­to­wać swo­je  połą­czy­ły siły aby wspól­nie cele­bro­wać nową iko­nę nad­cho­dzą­ce­go poko­le­nia, cze­go wyra­zem jest naj­now­szy model obu­wia New Balan­ce powsta­ły w kola­bo­ra­cji z mar­ką Straus­sa. Nic więc dziw­ne­go, że w naj­now­szym mode­lu buta New Balan­ce® 327 styl retro łączy się z nowo­cze­sno­ścią. W ramach współ­pra­cy, mar­ki prze­kształ­ci­ły bowiem iko­nicz­ny wygląd butów z kla­sycz­nym „N” po boku, nada­jąc im współ­cze­sny cha­rak­ter. Levi’s® x New Balan­ce® 327 to rein­ter­pre­ta­cja ory­gi­nal­ne­go mode­lu obu­wia  do bie­ga­nia New Balan­ce® 320, któ­ra łączy w sobie styl lat 70. z nowo­cze­snym, asy­me­trycz­nym desi­gnem. Buty będą dostęp­ne w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych: gra­na­to­wym, indy­go i bie­li bądź gra­na­cie, bie­li i sza­ro­ści dla męż­czyzn oraz w wer­sji w odcie­niach sza­ro­ści, błę­ki­tu i bie­li dla kobiet. Ponad­to, posia­da­ją pode­szwę w cha­rak­te­ry­stycz­ny, geo­me­trycz­ny wzór inspi­ro­wa­ny lata­mi 70. oraz tra­dy­cyj­ną bia­ło-nie­bie­ską met­kę „NB”. Bok buta zdo­bi zaś słyn­ny sym­bol „N” od New Balan­ce® oraz czer­wo­na, cha­rak­te­ry­stycz­na met­ka z logo Levi’s®.

To jed­nak nie jedy­ny wspól­ny pro­jekt Levi’s i New Balan­ce -  w kolek­cji poja­wią się tak­że trzy dwu­stron­ne wer­sje kla­sycz­nej kurt­ki Levi’s® Truc­ker – dwie męskie i jed­na dam­ska, a tak­że t‑shirt o ponad­cza­so­wym kro­ju z gra­fi­ką stwo­rzo­ną przez obie mar­ki inspi­ro­wa­ną ich prze­szło­ścią. Każ­da z dwu­stron­nych kur­tek Truc­ker uosa­bia ducha obu marek: posia­da zarów­no deni­mo­wą stro­nę Levi’s®, jak i piko­wa­ną stro­nę New Balan­ce. Stro­na Levi’s® zosta­ła wyko­na­na z pat­chwor­ko­we­go deni­mu w trzech odcie­niach indy­go lub sza­ro­ści dla męż­czyzn i w błę­ki­cie, sza­ro­ści oraz bie­li dla kobiet. Stro­na New Balan­ce® powsta­ła dla odmia­ny w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych – bia­łej, piko­wa­nej z gra­na­to­wym koł­nie­rzem i man­kie­ta­mi oraz sza­rej, piko­wa­nej z bia­ły­mi ręka­wa­mi dla męż­czyzn. Piko­wa­ny tył wszyst­kich trzech kur­tek Truc­ker został sygno­wa­ny spe­cjal­nym, dużym gra­dien­to­wym logo New Balan­ce® wyszy­tym odbla­sko­wą nicią 3M, któ­ra nawią­zu­je do kla­sycz­ne­go desi­gnu butów do bie­ga­nia marki.

Dwu­stron­na kon­struk­cja każ­de­go z pro­duk­tów nawią­zu­je do idei duali­zmu oraz dopeł­nia­ją­cych się pier­wiast­ków sym­bo­li­zu­ją­cych rów­no­wa­gę – yin-yang. Ponad­to, ta wyjąt­ko­wa kolek­cja obej­mu­je tak­że spe­cjal­ną edy­cję koszu­lek Levi’s® x New Balan­ce®, ozdo­bio­ną gra­fi­ka­mi pocho­dzą­cy­mi z iko­nicz­nych kam­pa­nii rekla­mo­wych Levi’s® i New Balan­ce® 320 – obu tak samo kul­to­wych marek, któ­re są dum­ne ze swo­jej boga­tej histo­rii oraz dzie­dzic­twa, a jed­no­cze­śnie nie pozo­sta­ją w tyle, podą­ża­jąc za duchem cza­su. Auto­rem zdjęć do naj­now­szej kam­pa­nii jest foto­graf, sty­li­sta i dyrek­tor kre­atyw­ny Cam Hicks, któ­ry wie­lo­krot­nie foto­gra­fo­wał kolek­cje Louis Vuit­ton dla pro­jek­tan­ta Vir­gi­la Abloh. Pro­duk­ty z kolek­cji Levi’s® x New Balan­ce® będą dostęp­ne na ofi­cjal­nej stro­nie mar­ki Levi.com i u wybra­nych part­ne­rów już od dnia 17 grud­nia 2020 roku.

Kultowy jeans w sportowym stylu - Levi’s® x New Balance® jesień-zima 2020 Kultowy jeans w sportowym stylu - Levi’s® x New Balance® jesień-zima 2020 Kultowy jeans w sportowym stylu - Levi’s® x New Balance® jesień-zima 2020 Kultowy jeans w sportowym stylu - Levi’s® x New Balance® jesień-zima 2020 Kultowy jeans w sportowym stylu - Levi’s® x New Balance® jesień-zima 2020 Kultowy jeans w sportowym stylu - Levi’s® x New Balance® jesień-zima 2020 Kultowy jeans w sportowym stylu - Levi’s® x New Balance® jesień-zima 2020 Kultowy jeans w sportowym stylu - Levi’s® x New Balance® jesień-zima 2020 Kultowy jeans w sportowym stylu - Levi’s® x New Balance® jesień-zima 2020

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy