Uroda

Kultowe, suche olejki Nuxe w nowych, limitowanych odsłonach

Kultowy produkt marki Nuxe – suchy olejek Huile Prodigieuse® nie tylko nawilża, ale działa także regeneruje i działa antyoksydacyjnie. Wystarczy już jedna kropla suchego olejku, aby  jednocześnie ochronić naszą skórę przed wolnymi rodnikami, zmniejszyć rozstępy czy zregenerować i uelastycznić włosy. 

nuxe suchy olejek

Wyjąt­ko­wa pie­lę­gna­cja zamknię­ta w szkla­nej bute­lecz­ce łączy w sobie sie­dem cen­nych olej­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go: tsu­ba­ki (nawil­ża­ją­cy), arga­no­wy (rege­ne­ru­ją­cy), maca­da­mia (odżyw­czy), z ogó­recz­ni­ka (wygła­dza­ją­cy), kame­lio­wy (nawil­ża­ją­cy), z orze­chów lasko­wych (ochron­ny) oraz ze słod­kich mig­da­łów (zmięk­cza­ją­cy).

W tym roku Nuxe do wspól­ne­go pro­jek­tu zapro­si­ła stu­den­tów fran­cu­skie­go Pen­nin­ghen – miesz­czą­cej się w cen­trum Pary­ża pre­sti­żo­wej szko­ły arty­stycz­nej szko­lą­cej przy­szłe talen­ty we współ­cze­snym desi­gnie. Celem było zapro­jek­to­wa­nie wyjąt­ko­wej, let­niej, limi­to­wa­nej edy­cji butel­ki kul­to­we­go olej­ku przed­sta­wia­ją­cej lato. Mło­dzi stu­den­ci wyka­za­li się nie­by­wa­łą kre­atyw­no­ścią, w wyni­ku cze­go powsta­ły trzy abso­lut­nie wyjąt­ko­we pro­jek­ty limi­to­wa­nych bute­lek best­sel­le­ro­we­go olej­ku do cia­ła Nuxe będą­ce praw­dzi­wym ukło­nem w stro­nę kobie­co­ści. Tak powstał tryp­tyk w trzech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: żół­tej, kora­lo­wej oraz tur­ku­so­wej przed­sta­wia trzy kąpią­ce się kobie­ty – to praw­dzi­wy hołd odda­ny kobie­cie i jej wewnętrz­ne­mu pięk­nu, któ­re od lat jest tema­tem prze­wod­nim świa­ta sztu­ki. Temat ten jest nie­zwy­kle bli­ski tak­że mar­ce Nuxe, któ­ra wła­śnie z miło­ści do kobiet nie­mal 30 lat temu stwo­rzy­ła swój best­sel­ler.  bli­skim tak­że i mar­ce Nuxe. To wła­śnie z miło­ści do kobiet powstał nie­mal 30 lat temu jej bestseller.

Prócz nowej odsło­ny kla­sycz­nej wer­sji olej­ku, mar­ka posta­no­wi­ła wpro­wa­dzić tak­że nową pojem­ność olej­ku Huile Pro­di­gieu­se Flo­ra­le®, któ­ry może teraz towa­rzy­szyć Ci teraz w dowol­nym miej­scu czy momen­cie, a jego lek­kie nuty zapa­cho­we grejp­fru­ta, kwia­tu poma­rań­czy, magno­lii oraz aksa­mit­nej bazy z bia­łe­go piż­ma przy­wo­łu­ją naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia. Suchy, kwia­to­wy ole­jek wyróż­nia­ją­cy się zapa­chem, tak samo za to jak jego pier­wot­na wer­sja łączy w sobie wła­ści­wo­ści sied­miu, w 100% natu­ral­nych olej­ków, któ­re w jed­nym kro­ku odży­wia­ją, rege­ne­ru­ją i upięk­sza­ją twarz, cia­ło oraz włosy.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy