ModaNewsroom

Kulta SS 2018 – kolekcja BETWEEN

Z radością przedstawiam nową odsłonę KULTY – BETWEEN. Jej nazwa dobrze oddaje ducha kolekcji. Oprócz znanych krojów i tkanin, które stały się znakiem rozpoznawczym marki, pojawiły się w niej modele, które są krokiem w stronę nowego.

Głów­ną rolę w kolek­cji BETWEEN gra­ją płasz­cze (do wybo­ru aż 4 mode­le) i inne okry­cia ide­al­ne na wio­snę – lek­ka kurt­ka typu par­ka i mary­nar­ka – wszyst­kie uszy­te z tka­ni­ny, któ­rą kocha­ją fan­ki KULTY. Ten cien­ki, lek­ko sze­lesz­czą­cy mate­riał świet­nie ukła­da się na każ­dej syl­wet­ce. Jest nie­zwy­kle miły w doty­ku i ma nie­po­wta­rzal­ny nie­bie­sko­gra­fi­to­wy kolor.

W tej czę­ści kolek­cji zna­la­zły się dwa mode­le, któ­re są szcze­gól­nie bli­skie moje­mu ser­cu. Pierw­szy to dwu­stron­ny płaszcz Lust II, czy­li prak­tycz­ne 2 w 1. Moż­na go nosić w zależ­no­ści od sty­li­za­cji i nastro­ju w jasnej i ciem­nej wer­sji, z jed­nym paskiem lub z dwo­ma. Dru­gi to mary­nar­ka Dots – jej ove­si­zo­wy, nie­co męski krój łago­dzą nadruk w krop­ki i różo­wa pod­szew­ka.

W nowej kolek­cji na pew­no znaj­dą coś dla sie­bie fan­ki czer­ni. W tym kolo­rze są bluz­ki, tuni­ki i sukien­ka z głę­bo­kim dekol­tem na ple­cach. Zosta­ły uszy­te z leją­cej tka­ni­ny w deli­kat­ny, lek­ko mie­nią­cy się wzór. W czer­ni jest rów­nież tuni­ka z asy­me­trycz­nym dołem i dekol­tem z ten­ce­lu i t‑shirt z marsz­cze­niem na ple­cach z mię­si­stej baweł­ny.

Jaśniej­szym akcen­tem kolo­ry­stycz­nym w kolek­cji jest narzut­ka w mio­do­wym kolo­rze uszy­ta z mięk­kie­go żakar­du, któ­ra może być alter­na­ty­wą dla mary­nar­ki czy swe­tra, a w cie­płe dni śmia­ło zastą­pi płaszcz. Wio­sną u KULTY nie mogło zabrak­nąć koszul i T‑shirtów. Hit poprzed­niej kolek­cji poja­wia się w tym sezo­nie w wer­sji czar­no-bia­łych pasków i do tego w róż­nych warian­tach – z moż­li­wo­ścią nosze­nia tył na przód, z dekol­tem w łód­kę lub V‑neck, a tak­że z asy­me­trycz­ną wstaw­ką w czer­ni. Dla fanek KULTY przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną nie­spo­dzian­kę – apli­ka­cje w kształ­cie kwia­tów, któ­ry­mi moż­na wła­sno­ręcz­nie ozdo­bić dowol­nie wybra­ne mode­le. Świet­nie pod­kre­ślą nie­po­kor­ną natu­rę KULTOWYCH ubrań.

Sesja wize­run­ko­wa zosta­ła wyko­na­na w nie­zwy­kłym War­szaw­skim Klu­bie Nie­bo. Zdję­cia dopeł­nia­ją ducha kolek­cji. I są tak jak ona roman­tycz­ne, ale i sil­ne zara­zem. Łamią w sobie prze­ci­wień­stwa tak jak wnę­trza tego muzycz­ne­go klu­bu.

Zdję­cia : Aman­da Kubiak
model­ka: Pau­li­na Kowa­lik
Asy­stent: Milan Soutor

tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy