ModaStyl życia

Kto inspiruje na Instagramie

Instagram to nieskończone źródło inspiracji. Jednak niektóre profile wyróżniają się oryginalną estetyką zdjęć, spójnością czy osobowością ich właściciela, która przyciąga kolejnych obserwatorów. Zobaczcie nasz przegląd kont, które najczęściej inspirują użytkowników Instagrama.

Maja Wyh @majawyh

Maja Wyh to nie­miec­ka blo­ger­ka, któ­ra swo­im ory­gi­nal­nym sty­lem zachwy­ci­ła świat mody. Dosko­na­le zna się na obo­wią­zu­ją­cych tren­dach, ale zamiast śle­po za nimi podą­żać, wykre­owa­ła swój wła­sny, ory­gi­nal­ny styl. Obec­nie na Insta­gra­mie obser­wu­je ją ponad 200tys. użyt­kow­ni­ków, a w jej zdję­ciach  moż­na dostrzec wyraź­ne inspi­ra­cje sztu­ką. Maja kreu­je insta­gra­mo­we tren­dy i jak grzy­by po desz­czu wyra­sta­ją kolej­ne kon­ta, któ­re sta­ra­ją się odtwo­rzyć jej ory­gi­nal­ną este­ty­kę.

Jeanne Damas @jeannedamas

Patrząc na insta­gra­mo­wy pro­fil Jean­ne Damas, wszyst­kie chce­my być Fran­cuz­ka­mi. Ta miesz­ka­ją­ca w Pary­żu it-girl zachwy­ci­ła swo­im sty­lem już ponad 430 tys. użyt­kow­ni­ków. Nie poprze­sta­ła jed­nak na kre­owa­niu wła­sne­go wize­run­ku i posta­no­wi­ła zało­żyć wła­sną mar­kę odzie­żo­wą Rouje, któ­rej pro­jek­ty ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją jej styl. Czer­wo­ne usta, per­fek­cyj­nie skro­jo­ne dżin­sy i lamp­ka wina w ręce – to atry­bu­ty Damas, któ­re defi­niu­ją jej praw­dzi­wie fran­cu­skie podej­ście do mody. Jeże­li wcze­śniej nie wpa­dli­ście na jej insta­gra­mo­wy pro­fil, to naj­wyż­sza pora nad­ro­bić zale­gło­ści.

Mirjam Flatau @mija_mija

Na pro­fi­lu Mir­jam znaj­dzie­my nie tyl­ko zdję­cia per­fek­cyj­nych sty­li­za­cji, inspi­ru­ją­cych miejsc czy ape­tycz­nie wyglą­da­ją­cych posił­ków. Autor­ka kon­ta @mija_mija sta­wia tak­że na cyta­ty, któ­re mogą sta­no­wić źró­dło inspi­ra­cji do dzia­ła­nia. Całość utrzy­ma­na jest w bar­dzo mini­ma­li­stycz­nym sty­lu, a kolo­ry, któ­re prze­wa­ża­ją na zdję­ciach to biel i czerń. Wyraź­nie da się wyczuć, że kolej­ne posty to nie przy­pa­dek, a efekt dokład­nie prze­my­śla­nej kon­wen­cji. Jeże­li szu­ka­cie inspi­ra­cji, koniecz­nie dodaj­cie ten pro­fil do obser­wo­wa­nych.

Aimee Song @songofstyle

Aimee Song nie moż­na pomi­nąć w żad­nym zesta­wie­niu doty­czą­cym Insta­gra­ma. Ze swo­jej pasji do foto­gra­fo­wa­nia codzien­nych sty­li­za­cji oraz pięk­nych miejsc zro­bi­ła docho­do­wy biz­nes, a wszyst­kie prak­tycz­ne wska­zów­ki doty­czą­ce Insta­gra­ma umie­ści­ła w książ­ce „Pokaż swój styl”, któ­rą wyda­ła w zeszłym roku. Jest spe­cja­list­ką w dzie­dzi­nie pla­no­wa­nia feed’u. Jej insta­gra­mo­wa siat­ka jest prze­my­śla­na zarów­no tema­tycz­nie, jak i kolo­ry­stycz­nie, a każ­de zdję­cie zachwy­ca, co prze­kła­da się na set­ki tysię­cy polu­bień. Aimee jest obec­nie praw­dzi­wą kró­lo­wą Insta­gra­ma, któ­ra nie tyl­ko każ­de­go dnia dzie­li się nowy­mi foto­gra­fia­mi, ale tak­że uczy innych, jak pro­wa­dzić swój pro­fil.

Marta Cygan @lifeofboheme

Na koniec pol­ski akcent w zesta­wie­niu. Mar­ta Cygan sama o sobie mówi: „Polish Pari­sien­ne”. Swo­je życie dzie­li mię­dzy Paryż a Los Ange­les, co może­my podzi­wiać na jej insta­gra­mo­wym pro­fi­lu. Jej styl to połą­cze­nie fran­cu­skie­go szy­ku z kali­for­nij­skim luzem. Zachwy­ca per­fek­cyj­nie zapla­no­wa­ny­mi sty­li­za­cja­mi, któ­re dopeł­nia­ją ory­gi­nal­ne dodat­ki.  Oprócz tego na pro­fi­lu Mar­ty nie bra­ku­je zdjęć pięk­nych wnętrz, czy uwiel­bia­nych przez wszyst­kich „fla­tlays”. Koniecz­nie dodaj­cie @lifeofboheme do obser­wo­wa­nych. To kon­to Was zachwy­ci!

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy