KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać w tym miesiącu

Książki od zawsze potrafią przenieść nas do zupełnie innego świata, uczą, bawią i mają moc, aby zmieniać nasze życie. Jeżeli należysz do miłośników literatury, z pewnością swoje półki wciąż uzupełniasz o najnowsze pozycje – te, które pojawiły się całkiem niedawno, jak i te, które wciąż znajdują się na Twojej liście „must-have” do przeczytania. Jakie książki warto przeczytać w tym miesiącu? Aby pomóc Wam odnaleźć najciekawsze nowości i pozycje, które z pewnością warto przeczytać jeszcze w ram miesiącu, redaktorzy Vers’a przygotowali dla Was wybór najlepszych książek 2020 roku – od biografii i powieści, poprzez książki psychologiczne i mindfullness.

Książki, które warto przeczytać w tym miesiącu

Barack Oba­ma. Odzie­dzi­czo­ne marze­nia. Spa­dek po moim ojcu -  jeden z naj­waż­niej­szych poli­ty­ków, uwiel­bia­ny przez Ame­ry­ka­nów – Barack Oba­ma, a teraz rów­nież autor świa­to­we­go best­sel­le­ra prze­tłu­ma­czo­ne­go na 27 (!) języ­ków. Książ­ka czar­no­skó­re­go pre­zy­den­ta USA to podróż w głąb sie­bie, śla­da­mi ojca i w poszu­ki­wa­niu odpo­wie­dzi na pyta­nie: “Kim jestem?”. Wzru­sza­ją­ca, rodzin­na, a. Tak­że przy­go­do­wo – etno­gra­ficz­na opo­wieść o Kenii, ale tak­że latach, któ­re na zawsze zade­cy­do­wa­ły o przy­szłym nosi Oba­my. Ta pozy­cja to intym­ny, oso­bi­sty zapis prze­żyć mło­de­go chło­pa­ka poszu­ku­ją­ce­go nie tyl­ko ojca, ale i sen­su wła­sne­go życia jako czar­ne­go Amerykanina.

Neu­ro­loż­ka. Pięk­ny umysł, któ­ry się zgu­biłporu­sza­ją­ca histo­ria cho­rej na raka dok­tor Lip­skiej – wybit­nej neu­ro­loż­ki, spe­cja­list­ki od cho­rób psy­chicz­nych i Pol­ski zamiesz­ku­ją­cej na sta­łe w USA. to opo­wieść o tym, jak cho­ro­ba psy­chicz­na zmie­nia czło­wie­ka, wpły­wa na jego oso­bo­wość i pamięć, a tak­że o tym, jakich pokła­dów czło­wie­czeń­stwa nie ma szans dotknąć. Utra­ta kon­tak­tu z rze­czy­wi­sto­ścią, dłu­ga tera­pia, a na koń­cu … cud. Nie­zwy­kła histo­ria pani dok­tor jest przy­kła­dem, że wszyst­ko jest moż­li­we. 

Jak uspo­ko­ić swo­je myśli - jak w obec­nych cza­sach radzić sobie ze stre­sem i pani­ką? W kry­zy­so­wych sytu­acjach to mózg pod­su­wa nam milion róż­nych sce­na­riu­szy. Gdy­by tego było mało, każ­dy następ­ny oka­zu­je się coraz bar­dziej nie­po­ko­ją­cy. Wów­czas nara­sta stres, a nasze myśli pędzą gdzieś dale­ko i nie jeste­śmy w sta­nie ich zatrzy­mać. A wte­dy o krok od pani­ki. Autor­ka książ­ki – Sarah Kni­ght uczy, jak sku­tecz­nie roz­wią­zy­wać pro­ble­my i sta­wiać im czo­ła, zamiast pogar­szać sytu­ację. To praw­dzi­wa skarb­ni­ca tech­nik, sztu­czek i wska­zó­wek, któ­re pomo­gą Ci zapa­no­wać nad stre­sem oraz sku­tecz­nie upo­rać się z przy­czy­na­mi, któ­re go wywołały.

Genial­na przy­ja­ciół­ka. Tom 1 – począ­tek podró­ży w prze­szłość, do lat pięć­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku gdzieś na przed­mie­ściach Neapo­lu roz­po­czy­na się w momen­cie, gdy  sześć­dzie­się­cio­let­nia Ele­na dowia­du­je się, że jej przy­ja­ciół­ka z cza­sów dzie­ciń­stwa znik­nę­ła bez śla­du. Boha­ter­ka podej­rze­wa, że jej przy­ja­ciół­ka wpro­wa­dzi­ła w życie swo­je odwiecz­ne pra­gnie­nie – znik­nię­cia ze świa­ta, w któ­rym żyła i to bez śla­du. Opo­wieść o przy­jaź­ni dwóch kobiet peł­na jest tajem­nic, i zaga­dek – wszyst­ko zmie­rza zaś do pozna­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie: „Dla­cze­go?”.

Była sobie rze­ka – nomi­no­wa­na do Goodre­ads Cho­ice Award w kate­go­rii powieść histo­rycz­na;, uho­no­ro­wa­na nagro­dą HWA Gold Crown Award dla naj­lep­szej powie­ści histo­rycz­nej 2019 roku, któ­ra przy­zna­wa­na jest przez bry­tyj­skie sto­wa­rzy­sze­nie auto­rów ksią­żek histo­rycz­nych. Książ­ka jest nie tyl­ko peł­na zaga­dek, ale jed­no­cze­śnie nasy­co­na jest folk­lo­rem i roman­ty­zmem,  a nad­to urze­ka i zaska­ku­je swo­ją wie­lo­wy­mia­ro­wo­ścią. 

Ucie­ki­nie­rzy – poru­sza­ją­ca powieść o przed­wo­jen­nych Niem­cach – cza­sach, w któ­rych strach i dono­si­ciel­stwo na dobre opa­no­wa­ły uli­ce miast, ludzie zaczę­li zni­kać bez śla­du, a prze­śla­do­wa­nia Żydów sta­ły się codzien­no­ścią. Książ­ka opi­su­je boha­ter­stwo kobie­ty i mat­ki, któ­ra po aresz­to­wa­niu męża, bez niczy­jej pomo­cy, pozo­sta­wio­na sama sobie musi sta­wić czo­ła opie­ce nad czwór­ką dzie­ci, a jed­no­cze­śnie ochro­nić je przed nazistami.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy