MakijażUroda

Kredki w dłoń – czyli jak wybrać tą idealną

Tekst: Beata Chro­mik
Zdję­cia: Vers-24

Kredki w dłoń – czyli jak wybrać tą idealną

Jaki  wydo­być natu­ral­ne pięk­no i pod­kre­ślić swo­je atu­ty? Ist­nie­je kil­ka rodza­jów kre­dek, a każ­da ma swo­je nie­za­stą­pio­ne zale­ty. Po pierw­sze: zanim wybie­rzesz kred­kę sprawdź na dło­ni z jakim rodza­jem masz do czy­nie­nia.

Kredka gruba i miękka

Sta­wia­jąc na ten rodzaj uzy­skasz efekt przy­po­mi­na­ją­cy zasto­so­wa­nie cie­nia w sztyf­cie. Ide­al­nie spraw­dzi się w celu pod­kre­śle­nia zewnętrz­nych kąci­ków oczu, a tak­że przy wypeł­nia­niu linii rzęs. Moż­ne sta­no­wić jedy­ny ele­ment maki­ja­żu. Dosko­na­le spraw­dza się w roli pod­kła­du pod cie­nie, dzię­ki cze­mu oko sta­je się bar­dziej wyra­zi­ste, a efekt utrzy­mu­je się dłu­żej.

IMG_8950-mini

Kredka typu kajal

Mięk­ka kred­ka prze­zna­czo­na do ryso­wa­nia kre­ski wewnątrz powie­ki i pod­kre­śla­nia linii rzęs. Dzię­ki roz­cie­ra­niu linii uzy­skasz efekt ‘smo­key eyes’.

Twarda kredka do oczu

Jej kon­sy­sten­cja podob­na jest do kre­dek prze­zna­czo­nych do brwi. Nary­su­jesz nią pre­cy­zyj­ne i zmy­sło­we kre­ski. Może być alter­na­ty­wą dla eyeli­ne­ra.

Kolor kredki, a typ urody

Czerń – uni­wer­sal­na i zawsze na topie. Oka­zu­je się, że kred­ka w kolo­rze czar­nym, nie zawsze jest dobrym wybo­rem.  Blon­dyn­ki i kobie­ty o rudych wło­sach powin­ny sta­wiać na brąz. Czerń jest dobrą alter­na­ty­wą dla sza­ty­nek i bru­ne­tek.

Kolor kredki, a tęczówka

Nie­bie­skie oczy – ich prze­zna­cze­niem są sza­ro­ści np. sta­lo­wy gra­fit, a tak­że neo­no­we odcie­nie np. poma­rańcz.

Brą­zo­we oczy – pasu­ją do nich kolo­ry ciem­nej sza­ro­ści, chłod­nej zie­le­ni oraz gra­na­tu.

Zie­lo­ne oczy – świet­nie spraw­dzą się kred­ki w odcie­niach brą­zu oraz fio­le­tu.

Czar­ne oczy – do nich będą paso­wać wszyst­kie odcie­nie kre­dek.

Techniki malowania

Nale­ży pamię­tać, że malo­wa­nie kred­ką może przy­spo­rzyć wie­lu pro­ble­mów. Źle nary­so­wa­na kre­ska na dol­nej powie­ce spra­wi, że będziesz wyglą­dać na nie­wy­spa­ną. Uwa­żaj na prze­ry­so­wa­ne linie na gór­nej powie­ce!  Kary­ka­tu­ral­ny wygląd nie zadzia­ła na Two­ją korzyść.

Kredki w dłoń – czyli jak wybrać tą idealną

Kredka, a marka

Bez obaw! Nie musisz wyda­wać nie­bo­tycz­nych kwot, aby kupić kred­kę, któ­ra dosko­na­le spraw­dzi się w każ­dej sytu­acji. Jeśli pra­gniesz zacho­wać rów­no­wa­gę finan­so­wą, a przy oka­zji doko­nać wybo­ru, z któ­re­go będziesz zado­wo­lo­na postaw na kred­kę mar­ki Dia­dem Cosme­tics. Osza­ła­mia­ją­cy wygląd gwa­ran­to­wa­ny!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *