Uroda

Kosmetyczne nowości od Sisley Paris

Sisley Paris Ombre Éclat Liquide 2 Copper

Sisley Paris Ombre Éclat Liqu­ide 2 Copper

Dłu­go­trwa­ły, świe­ży i ultra-roz­świe­tlo­ny look? Teraz to moż­li­we dzię­ki Ombre Éclat Liqu­ide 2 Cop­per -  dłu­go­trwa­łe­mu cie­nio­wi do powiek o płyn­nej kon­sy­sten­cji. Pro­dukt natych­miast two­rzy ultra świe­tli­sty look, ofe­ru­jąc uczu­cie świe­żo­ści i lek­ko­ści, a jego for­mu­ła zapew­nia abso­lut­ny kom­fort przez cały dzień, nie osa­dza­jąc się w zała­ma­niach powiek.
Cień okry­wa oczy aure­olą świa­tła, umoż­li­wia­jąc budo­wa­nie kry­cia dla bar­dzo lek­kie­go lub bar­dziej inten­syw­ne­go maki­ja­żu, w zależ­no­ści od ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tów. Mięk­ka, pre­cy­zyj­na koń­ców­ka pozwa­la na łatwą i nie­zwy­kle zmy­sło­wą apli­ka­cję, a 6 odcie­ni w saty­no­wych i błysz­czą­cych wykoń­cze­niach, uzu­peł­nia się nawza­jem, dzię­ki cze­mu łatwo moż­ne je ze sobą blendować.

Sisley Paris krem All Day All Year

Sisley Paris krem All Day All Year

Krem All Day All Year to glo­bal­na tar­cza ochron­na, któ­ra akty­wu­je codzien­ną samo­obro­nę skó­ry, a wszyst­ko po to, by uzy­skać mło­dziej wyglą­da­ją­cą skó­rę na dłu­żej. W cią­gu dnia skó­ra wyko­rzy­stu­je swo­ją ener­gię do ochro­ny przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi. All Day All Year to pro­dukt ide­al­ny, wręcz stwo­rzo­ny do pie­lę­gna­cji dzien­nej, któ­ry wspie­ra pro­ce­sy zacho­dzą­ce w skó­rze, dzia­ła­jąc jako glo­bal­na tar­cza ochron­na. Chro­ni skó­rę, jed­no­cze­śnie akty­wu­jąc pro­ce­sy, któ­re poma­ga­ją utrzy­mać jej młod­szy wygląd na dłużej.
Pod­czas two­rze­nia All Day All Year Labo­ra­to­ria Sisley sku­pia­ły się na wewnętrz­nych i zewnętrz­nych czyn­ni­kach, na któ­rych eks­po­zy­cje jeste­śmy nara­że­ni w cią­gu nasze­go życia. Czyn­ni­ki te, okre­śla­ne nauko­wym ter­mi­nem „eks­po­zom” obej­mu­ją w szcze­gól­no­ści pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne, zanie­czysz­cze­nia czy dym papie­ro­so­wy i są odpo­wie­dzial­ne aż w 80% za sta­rze­nie się naszej skó­ry.  Kom­plek­so­wa, wyso­ce skon­cen­tro­wa­na for­mu­ła All Day All Year chro­ni skó­rę przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re powo­du­ją przed­wcze­sne sta­rze­nie się skó­ry. Ponad­to, pro­dukt popra­wia zdol­no­ści skó­ry do auto-ochro­ny przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi dzię­ki dwóm kom­ple­men­tar­nym tar­czom: fizycz­nej i bio­lo­gicz­nej. Tar­cza fizycz­na zapew­nia kom­plek­so­wą ochro­nę na powierzch­ni skó­ry: zarów­no przed pro­mie­nia­mi UVA i UVB przez cały dzień, dzię­ki zamknię­tym w niej fil­trom, któ­re nie wni­ka­ją w skó­rę, a tak­że przed zanie­czysz­cze­nia­mi, poprzez ogra­ni­cze­nie ich wni­ka­nia w głąb skó­ry. W obrę­bie skó­ry tar­cza bio­lo­gicz­na sty­mu­lu­je jej natu­ral­ne mecha­ni­zmy obron­ne poprzez wzmoc­nie­nie barie­ry skór­nej, akty­wa­cję auto- zdol­no­ści obron­nych, któ­re ogra­ni­cza­ją szko­dli­we dzia­ła­nie zanie­czysz­czeń i pro­mie­ni UV oraz zapew­nie­nie dzia­ła­nia prze­ciw­sta­rze­nio­we­go. Glo­bal­na tar­cza natych­miast chro­ni skó­rę na powierzch­ni, wzmac­nia jej odpor­ność i sty­mu­lu­je jego natu­ral­ną moc. Ponad­to, roz­pły­wa­ją­ca się kon­sy­sten­cja kre­mu pozo­sta­wia na skó­rze jedwa­bi­ste, nie­błysz­czą­ce wykoń­cze­nie, umoż­li­wia­jąc nało­że­nie maki­ja­żu zaraz po jego apli­ka­cji. W dodat­ku, szkla­ną butel­kę All Day All Year zapro­jek­to­wa­no tak, aby nada­wa­ła się do recy­klin­gu, w szcze­gól­no­ści poprzez wyj­mo­wa­ną pomp­kę i zasto­so­wa­nie szkła zgod­ne­go z tech­no­lo­gia­mi recyklingu.

Sisley Paris pomadki Phyto - Rogue Shine

Sisley Paris pomad­ki Phy­to – Rogue Shine

Naj­now­sza, przed­pre­mie­ro­wa Phy­to – Rogue Shi­ne to kolor pomad­ki i blask błysz­czy­ka w jed­nym, a jed­no­cze­śnie uko­je­nie dla ust i kom­fort bal­sa­mu. To praw­dzi­wa pomad­ka do ust nowej gene­ra­cji: ide­al­ne połą­cze­nie bla­sku błysz­czy­ka, kom­for­tu bal­sa­mu oraz kolo­ru, któ­ry zapew­nia pomad­ka.  Dzię­ki kom­plek­so­wi Hydro­bo­oster skła­da­ją­ce­mu się z mikros­fer Kwa­su Hia­lu­ro­no­we­go i Kon­jac Glu­co­man­nan, usta natych­miast sta­ją się wypeł­nio­ne i gład­sze. W dodat­ku, jego wie­lo­krot­na apli­ka­cja spra­wia, że usta są odży­wio­ne, mięk­kie i chro­nio­ne przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, a boga­ta, roz­pły­wa­ją­ca się i uza­leż­nia­ją­ca kon­sy­sten­cja zapew­nia abso­lut­ny kom­fort i ultra­błysz­czą­cy efekt. Przej­rzy­sta  for­mu­ła Phy­to – Rogue Shi­ne nada­je ustom inten­syw­ny połysk i natu­ral­ny blask, a inten­syw­ność kolo­ru gwa­ran­tu­ją dodat­ko­we war­stwy, pozwa­la­jąc na budo­wa­nie kry­cia dosto­so­wa­ne do potrzeb.  Phy­to-Rouge Shi­ne to ponad­to 12 odcie­ni: od cie­li­ste­go beżu po odważ­ne czer­wie­nie. Pomad­ka wystę­pu­je tak­że w dwóch wykoń­cze­niach: błysz­czą­cym i opa­li­zu­ją­cym. Ultra-lek­ka i uza­leż­nia­ją­ca kon­sy­sten­cja zapew­nia pro­mien­ne i ultra­błysz­czą­ce wykoń­cze­nie z moż­li­wo­ścią budo­wa­nia kry­cia, a for­mu­ła pie­lę­gnu­ją­ca usta spra­wia, że natych­miast są nawil­żo­ne, ujędr­nio­ne i wygła­dzo­ne. 

Krem przeznaczony do okolic oczu Sisleya L’Integral Anti-Age

Krem prze­zna­czo­ny do oko­lic oczu Sisleya L’Integral Anti-Age

Krem prze­zna­czo­ny do oko­lic oczu Sisleya L’Integral Anti-Age wystę­pu­je teraz w wyjąt­ko­wej edy­cji limi­to­wa­nej  z narzę­dziem do masa­żu, po to, aby ide­al­nie przy­go­to­wać skó­rę przed nało­że­niem pro­duk­tu pie­lę­gna­cyj­ne­go. Tem­po życia, codzien­ny stres, nad­mier­na eks­po­zy­cja na słoń­ce to czyn­ni­ki, któ­re mają bez­po­śred­ni wpływ na oko­li­ce oczu – naszą naj­bar­dziej wraż­li­wą część twa­rzy. Teraz mar­ka Sisley Paris zapew­nia kom­plet­ne roz­wią­za­nie, wal­cząc z widocz­ny­mi ozna­ka­mi zwią­za­ny­mi z trze­ma typa­mi sta­rze­nia: sta­rze­niem gene­tycz­nym i śro­do­wi­sko­wym, a teraz  zwią­za­nym z oso­bi­stym sty­lem życia. 

Eks­trak­ty z per­skiej aka­cji i lin­de­ry w połą­cze­niu z kom­plek­sem droż­dży i bia­łek sojo­wych przy­czy­nia­ją się do ponow­ne­go ener­ge­ty­zo­wa­nia kon­tu­ru oko­li­cy oczu oraz reduk­cji zmarsz­czek i drob­nych linii, zapew­nia­jąc wyraź­nie śwież­szy i bar­dziej mło­dzień­czy wygląd skó­ry wokół oczu. W dodat­ku, wzbo­ga­co­na eks­trak­tem z pep­ty­dów sojo­wych for­mu­ła ujędr­nia gór­ne powie­ki, tak, aby oczy wyglą­da­ły na nowo zde­fi­nio­wa­ne, a pio­no­we linie nad usta­mi, obszar, na któ­ry szcze­gól­nie wpły­wa­ją czyn­ni­ki beha­wio­ral­ne są wyraź­nie gład­sze. Z kolei, uni­ka­to­we połą­cze­nie roślin­nych skład­ni­ków aktyw­nych, w tym eks­trak­tu z cedru atla­so­we­go i sfer­men­to­wa­ne­go eks­trak­tu z gra­na­tu, poma­ga roz­ja­śnić cie­nie pod ocza­mi i oko­li­ca oczu zosta­je roz­ja­śnio­na. Dodat­ko­wo, wyciąg z mara­kui zmniej­sza obrzę­ki. Taka kura­cja pozwa­la uzy­skać natych­mia­sto­we rezul­ta­ty (nawil­że­nie, roz­ja­śnie­nie) jak i te dłu­go­ter­mi­no­we (ujędr­nie­nie, wygła­dze­nie). Oko­li­ce oczu są nawil­żo­ne, cien­kie linie są wybla­kłe, a oczy wyda­ją się wypo­czę­te i jaśniejsze.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe
Edy­cja: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy