Uroda

Komplementarna pielęgnacja Anti-Aging z marką MEDIDERMA

Drobne zmarszczki i pogłębione linie mimiczne to sygnał wysyłany od Twojej skóry: zadbaj o mnie! Gdy do tego odczuwasz, że staje się ona sucha, szorstka i ma nierównomierny koloryt, warto poszukać profesjonalnego wsparcia. Marka Mediderma stworzyła nowy zabieg pielęgnacyjny o działaniu przeciwstarzeniowym i ujędrniającym. Jego głównym celem jest zwalczanie uszkodzeń powstałych wskutek działania czynników zewnętrznych odpowiedzialnych za przyspieszenie procesu starzenia, takich jak utrata napięcia, rozszerzone pory czy nierównomierny koloryt.

Komplementarna pielęgnacja Anti-Aging z marką MEDIDERMA

Kom­ple­men­tar­na pie­lę­gna­cja Anti-Aging z mar­ką MEDIDERMA

Nasza skó­ra każ­de­go dnia nara­żo­na jest na szko­dli­we dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Pro­mie­nie sło­necz­ne i wol­ne rod­ni­ki przy­spie­sza­ją pro­ce­sy sta­rze­nia i pozba­wia­ją jej bla­sku. Pie­lę­gna­cja w gabi­ne­cie kon­ty­nu­owa­na w domu ma za zada­nie pomóc zneu­tra­li­zo­wać skut­ki foto­sta­rze­nia. 

Pie­lę­gna­cja w gabi­ne­cie pole­ga na apli­ka­cji dwóch pro­duk­tów o dzia­ła­niu anty­ok­sy­da­cyj­nym i złusz­cza­ją­cym, co spra­wia, że jest to kom­plet­na for­mu­ła poma­ga­ją­ca redu­ko­wać obja­wy foto­sta­rze­nia. Po zabie­gu skó­rę zabez­pie­cza się kre­mem SUNYSES MD PROTECT & REPAIR foto­pro­tek­tor SPF 50 o kon­sy­sten­cji żelu-kre­mu, z enzy­ma­mi napraw­czy­mi, któ­ry zapew­nia skó­rze dłu­go­trwa­łe dzia­ła­nie foto­ochon­ne (SPF50) i poma­ga napra­wić uszko­dze­nia komó­rek wywo­ła­ne pro­mie­nio­wa­niem UV. Taką pro­ce­du­rę pie­lę­gna­cyj­ną moż­na wyko­ny­wać co 3–4 tygo­dnie, w 4–8 seriach. Bez­po­śred­nio po zabie­gu może poja­wić się deli­kat­ne zaczer­wie­nie­nie, uczu­cie napię­cia i cie­pła. W kolej­nych dniach może wystą­pić zaczer­wie­nie i uwraż­li­wie­nie skó­ry, co jest natu­ral­ną reak­cją zwią­za­ną z jej odno­wą. 

Naj­więk­szym prze­ciw­ni­kiem mło­do­ści są czyn­ni­ki zewnętrz­ne, m.in. pro­mie­nio­wa­nie i wol­ne rod­ni­ki. Odpo­wied­nia pro­fi­lak­ty­ka, na któ­rą skła­da się pro­fe­sjo­nal­na pie­lę­gna­cja w gabi­ne­cie i jej kon­ty­nu­acja w domu potra­fi sku­tecz­nie redu­ko­wać ozna­ki foto­sta­rze­nia. Eks­per­ci MEDIDERMA opra­co­wa­li pro­gram pie­lę­gna­cyj­ny o dzia­ła­niu prze­ciw­sta­rze­nio­wo-ujędr­nia­ją­cym, któ­ry ma za zada­nie pomóc skó­rze odzy­skać mło­dzień­czy blask.” -  Elż­bie­ta Skal­ska, Glo­bal Busi­ness Direc­tor Mediderma

Musi­my jed­nak pamię­tać, że wyj­ście z gabi­ne­tu nie ozna­cza zakoń­czo­nej kura­cji, aby efek­ty były trwal­sze musi­my sys­te­ma­tycz­nie pie­lę­gno­wać cerę w domu z wyko­rzy­sta­niem odpo­wied­nich der­mo­ko­sme­ty­ków Medi­der­ma.

Wszyst­kie pro­ce­du­ry pie­lę­gna­cyj­ne MEDIDERMA są dobrze prze­my­śla­ne. Dro­ga do zdrowej
i pięk­nej skó­ry ma swój począ­tek w wsłu­cha­niu się w jej potrze­by, następ­nie pro­fe­sjo­nal­nej pie­lę­gna­cji w gabi­ne­cie i jej kon­ty­nu­acji w domu. Zabieg prze­ciw­sta­rze­nio­wo – ujędr­nia­ją­cy  wspar­ty odpo­wied­nim dobo­rem pro­duk­tów na dzień i na noc, to nasz prze­pis na napra­wę szkód spo­wo­do­wa­nych przez czyn­ni­ki zewnętrz­ne.” 
- Anna Kwa­śnik, Head of Mar­ke­ting Mediderma

Poranna pielęgnacja domowa z dermokosmetykami Mediderma

MEDIDERMA FR - ANTIOX MD ANTI-POLLUTION Concentrate (275 zł/30 ml) liposomowe serum z kwasem ferulowym

MEDIDERMA FR – ANTIOX MD ANTI-POLLUTION Con­cen­tra­te (275 zł/30 ml) lipo­so­mo­we serum
z kwa­sem ferulowym

Krok 1: MEDIDERMA FR – ANTIOX MD ANTI-POLLUTION Con­cen­tra­te (275 zł/30 ml) lipo­so­mo­we serum
z kwa­sem feru­lo­wym, to inten­syw­na pie­lę­gna­cja szo­ko­wa dla skó­ry doj­rza­łej. Może być sto­so­wa­ne jako serum bazo­we pomię­dzy sesja­mi pro­fe­sjo­nal­nych zabie­gów anty­ok­sy­da­cyj­nych. Dzię­ki syner­gii skład­ni­ków aktyw­nych wzmac­nia natu­ral­ną odpo­wiedź anty­ok­sy­da­cyj­ną skó­ry oraz poma­ga chro­nić skó­rę przed ozna­ka­mi sta­rze­nia, popra­wia­jąc nawil­że­nie, ela­stycz­ność i świe­tli­stość skóry.

MEDIDERMA HYLANSES MD HA ADVANCE Nourishing (248 zł/50 ml) głęboko nawilżający i odżywczy krem wzbogacony składnikami aktywnymi

MEDIDERMA HYLANSES MD HA ADVANCE Nouri­shing (248 zł/50 ml) głę­bo­ko nawil­ża­ją­cy i odżyw­czy krem wzbo­ga­co­ny skład­ni­ka­mi aktywnymi

Krok 2: MEDIDERMA HYLANSES MD HA ADVANCE Nouri­shing (248 zł/50 ml) głę­bo­ko nawil­ża­ją­cy i odżyw­czy krem wzbo­ga­co­ny skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi, któ­re poma­ga­ją wzmac­niać barie­rę skó­ry, popra­wia­jąc jej tek­stu­rę i jakość. Prze­zna­czo­ny dla skó­ry doj­rza­łej lub wyma­ga­ją­cej inten­syw­ne­go nawod­nie­nia. Nia­cy­na­mid, cera­mi­dy i masło shea oraz olej z oli­wek to skład­ni­ki aktyw­ne, któ­re, dzia­ła­jąc w syner­gii, popra­wia­ją funk­cję barie­ro­wą skó­ry, regu­lu­ją nawilżenie
i polep­sza­ją jej tek­stu­rę. Kwas hia­lu­ro­no­wy o wyso­kiej i niskiej masie czą­stecz­ko­wej działa
na róż­nych pozio­mach, zapew­nia­jąc nawil­że­nie na powierzch­ni i w głę­bi skó­ry. Ole­je roślin­ne, glu­ko­zyd askor­by­lu i wita­mi­na E wspie­ra­ją dzia­ła­nie prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, nawilżające
i przeciwstarzeniowe.

Nocna pielęgnacja domowa z dermokosmetykami Mediderma

MEDIDERMA C - DEFENCE MD C+SKIN (278 zł/30 ml) Concentrate serum liposomowe

MEDIDERMA C – DEFENCE MD C+SKIN (278 zł/30 ml) Con­cen­tra­te serum liposomowe

Krok 1: MEDIDERMA C – DEFENCE MD C+SKIN (278 zł/30 ml) Con­cen­tra­te serum lipo­so­mo­we dedy­ko­wa­ne jest skó­rze z widocz­ny­mi ozna­ka­mi uszko­dzeń oksy­da­cyj­nych: zmarszcz­ka­mi, odwod­nie­niem, bra­kiem bla­sku i jędr­no­ści. A tak­że: prze­bar­wie­nia­mi i nie­rów­no­mier­nym kolo­ry­tem. Dzię­ki swo­je­mu skła­do­wi, serum jest w sta­nie odwró­cić szko­dli­wy wpływ wol­nych rod­ni­ków oraz napra­wić uszko­dze­nia. Jego dzia­ła­nie ochron­ne wyni­ka z syner­gii skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re wspie­ra­ją natu­ral­ne pro­ce­sy obron­ne skó­ry, cofa­ją widocz­ne uszko­dze­nia (zmarszcz­ki, odwod­nie­nie, utra­ta bla­sku i napię­cia) oraz chro­nią przez zewnętrz­ny­mi czynnikami.

MEDIDERMA SENS-AGE MD AMC-ACTIVATOR Nourishing (330 zł/50 ml) odpowiada na wszystkie potrzeby skóry dojrzałej

MEDIDERMA SENS-AGE MD AMC-ACTIVATOR Nouri­shing (330 zł/50 ml) odpo­wia­da na wszyst­kie potrze­by skó­ry dojrzałej

Krok 2: MEDIDERMA SENS-AGE MD AMC-ACTIVATOR Nouri­shing (330 zł/50 ml) odpo­wia­da na wszyst­kie potrze­by skó­ry doj­rza­łej. Prze­ciw­sta­rze­nio­wy krem o sil­nym dzia­ła­niu rewi­ta­li­zu­ją­cym, rege­ne­ru­ją­cym i wzmac­nia­ją­cym skó­rę. Kok­tajl ami­no­kwa­sów oraz wycią­gi roślin­ne inten­syw­nie zmięk­cza­ją i odży­wia­ją skó­rę, popra­wia­jąc jej nawil­że­nie i ela­stycz­ność. Kwiat sza­rot­ki alpej­skiej wraz z eks­trak­tem z nostrzy­ka wzmac­nia­ją dzia­ła­nie przeciwutleniające
na skó­rę. Kwas gli­ko­lo­wy ma dzia­ła­nie złusz­cza­ją­ce war­stwę rogo­wą skó­ry, popra­wia­jąc prze­ni­ka­nie skład­ni­ków aktywnych.

Bez­po­śred­nio po wizy­cie w gabi­ne­cie skó­ra bywa nie­znacz­nie podraż­nio­na i może w pierw­szym tygo­dniu wystą­pić widocz­ne złusz­cza­nie naskór­ka, w takiej sytu­acji  pie­lę­gna­cję nale­ży ogra­ni­czyć wyłącz­nie do sto­so­wa­nia kre­mów – zwłasz­cza kre­mu HYLANSES (z pomi­nię­ciem serum).

Wszyst­kie pro­ce­du­ry pie­lę­gna­cyj­ne MEDIDERMA są dobrze prze­my­śla­ne. Dro­ga do zdro­wej i pięk­nej skó­ry ma swój począ­tek w wsłu­cha­niu się w jej potrze­by, następ­nie pro­fe­sjo­nal­nej pie­lę­gna­cji w gabi­ne­cie i jej kon­ty­nu­acji w domu. Zabieg prze­ciw­sta­rze­nio­wo – ujędr­nia­ją­cy  wspar­ty odpo­wied­nim dobo­rem pro­duk­tów na dzień i na noc, to nasz prze­pis na napra­wę szkód spo­wo­do­wa­nych przez czyn­ni­ki zewnętrz­ne.”  - Anna Kwa­śnik, Head of Mar­ke­ting Mediderma

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Kosmetyki antyoksydacyjne do twarzy: ochrona skóry przed wolnymi rodnikami

Anty­ok­sy­dan­ty sta­no­wią naszą broń w wal­ce z wol­ny­mi rod­ni­ka­mi – ale czym dokład­nie są i jak korzyst­nie wpły­wa­ją na naszą skó­rę? Wol­ne rod­ni­ki, zwa­ne tak­że utle­nia­cza­mi, to czą­stecz­ki, któ­re posia­da­ją co naj­mniej jeden nie­spa­ro­wa­ny elek­tron. Chociaż…
Więcej
NewsroomUroda

Wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego FILLDERMA FILLERS od Mediderma

Syn­te­za kwa­su hia­lu­ro­no­we­go przez orga­nizm zaczy­na spa­dać już po 25. roku życia. Następ­stwa­mi tego nie­uchron­ne­go pro­ce­su są pierw­sze zmarszcz­ki, utra­ta jędr­no­ści skó­ry oraz natu­ral­ne­go bla­sku. Czy przy­wró­ce­nie mło­dzień­cze­go wyglą­du jest moż­li­we? TAK! Odpo­wie­dzią na potrzeby…
Więcej