Uroda

Joga twarzy – najlepsze wideo z jogą twarzy, które znajdziesz na YouTube

Joga twarzy, podobnie jak joga ciała, to nie tylko ćwiczenie mięśni. To praktyka, która ma nauczyć nasze mięśnie nowego ułożenia, zredukować napięcia, rozprostować mimiczne zmarszczki i poprawić samopoczucie. Jogę twarzy bez kłopotu możemy wykonać w domu, a zajmie to nam nie więcej, niż 20 minut każdego dnia.

Zanim przy­stą­pi­my do prak­ty­ki jogi twa­rzy, musi­my oczy­ścić dokład­nie skó­rę oraz ją sto­ni­zo­wać. Ćwi­cze­nia naj­le­piej wyko­ny­wać pod­czas wie­czor­nej pie­lę­gna­cji, ale wybra­ne ruchy, na przy­kład Yum­my Face, może­my wyko­ny­wać pod­czas pra­cy na kom­pu­te­rze czy czy­ta­jąc książ­kę. Więk­szość ćwi­czeń wyko­nu­je się na sucho, a nie­któ­re masa­że wyma­ga­ją olej­ku, dla­te­go dobrze jest mieć przy sobie ulu­bio­ny olej lub serum ole­jo­we do twa­rzy. 

5 pro­stych ćwi­czeń od Yoga Face Metho­de. To szyb­kie i łatwe ćwi­cze­nia na począ­tek. Jeśli zapa­mię­ta­my sekwen­cje i będzie­my powta­rzać je codzien­nie, zauwa­ży­my roz­luź­nie­nie w szyi i czo­le, a kąci­ki ust i policz­ki deli­kat­nie się podniosą.

Dłu­ga, pięk­na i szczu­pła szy­ja oraz wyraź­nie zary­so­wa­ny owal twa­rzy – to marze­nie wie­lu z nas. Joga twa­rzy może pomóc w osią­gnię­ciu tego celu, a film na kana­le Anna Vero­ni­ca z ćwi­cze­nia­mi na żuchwę jak u model­ki jest napraw­dę wart uwa­gi. 

Dłuż­sza prak­ty­ka, któ­rą war­to wyko­ny­wać co kil­ka dni. Po kolei pra­cu­je­my na każ­dej par­tii mię­śnio­wej, roz­luź­nia­jąc ją i deli­kat­nie masu­jąc. Holi­stycz­na prak­ty­ka Glo­win­fa­ce od razu doda bla­sku całej twa­rzy.  Tu war­to też użyć ulu­bio­ne­go olej­ku. 

Joga twa­rzy poma­ga tak­że na opuch­nię­cia. Jeśli co rano widzisz na swo­jej twa­rzy nad­miar lim­fy, koniecz­nie wypró­buj tę serię ćwi­czeń od TheMoments.

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy