DesignStyl życia

Jesień w klimacie hygge: w kręgu skandynawskich inspiracji

Jesień to coraz chłod­niej­sze i krót­sze dni. Brak słoń­ca i desz­czo­wa aura nie sprzy­ja­ją dobre­mu samo­po­czu­ciu. Nic dziw­ne­go, więc, że po całym dniu w pra­cy marzy­my tyl­ko o tym, by otu­lić się cie­płym kocem i zre­lak­so­wać w towa­rzy­stwie ulu­bio­ne­go gorą­ce­go napo­ju, kawy czy her­ba­ty. Dobra lek­tu­ra pozwo­li ode­rwać się od sza­rej, jesien­nej rze­czy­wi­sto­ści, a odpo­wied­nie dodat­ki: ple­dy, koce, podusz­ki i świe­ce, doda­dzą kli­ma­tu naszym pry­wat­nym oazom spo­ko­ju i pozwo­lą prze­trwać jed­ną z naj­trud­niej­szych pór roku.

Nie od dziś wia­do­mo, że Duń­czy­cy to jeden z naj­szczę­śliw­szych naro­dów świa­ta. Dla­cze­go? Jak nikt inny potra­fią cie­szyć się z małych przy­jem­no­ści i doce­niać to, co dzie­je się tu i teraz, nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści. Jak radzą sobie z nie­sprzy­ja­ją­cą, jesien­ną aurą? Recep­ta jest pro­sta – dobra książ­ka, kubek ulu­bio­nej her­ba­ty i oto­cze­nie się pięk­ny­mi przed­mio­ta­mi w sty­lu hyg­ge. Oto inspi­ra­cje od BoCon­cept, któ­re pozwo­lą stwo­rzyć przy­tul­ny azyl w iście skan­dy­naw­skim sty­lu.

Zanurz się w lek­tu­rze

Odpo­czy­nek w łóż­ku z książ­ką to dla wie­lu reme­dium na jesien­ne wie­czo­ry. Ulu­bio­na lek­tu­ra pozwo­li zapo­mnieć o cięż­kim dniu oraz ponu­rej aurze. Inwe­sty­cja w domo­wą biblio­te­kę sta­no­wi dosko­na­ły spo­sób na wal­kę z jesien­ną rze­czy­wi­sto­ścią. Powięk­sza­jąc nasze pry­wat­ne zbio­ry, nie moż­na zapo­mnieć o odpo­wied­nim miej­scu do ich prze­cho­wy­wa­nia. Desi­gner­skie i ergo­no­micz­ne rega­ły na książ­ki w swo­jej ofer­cie posia­da duń­ska mar­ka BoCon­cept War­sza­wa. 

Domo­wy azyl

Gdy za oknem ciem­no i zim­no, wygod­ne, prze­stron­ne łóż­ko sta­no­wi dla nas schro­nie­nie – spo­koj­ne miej­sce prze­zna­czo­ne do odpo­czyn­ku i wyci­sze­nia. Odro­bi­na leni­stwa – cze­mu nie?  Polu­bi­my jesień, dzię­ki chwi­lom relak­su, napeł­nia­ją­cym nas ener­gią na następ­ny dzień. Desi­gner­skie pro­po­zy­cje z ofer­ty BoCon­cept, cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się skan­dy­naw­ską este­ty­ką, zamie­nią zwy­kłą sypial­nię w praw­dzi­wy azyl, prze­peł­nio­ny wygo­dą. Stwo­rzą nie tyl­ko przy­tul­ną atmos­fe­rę, ale tak­że zapew­nią miej­sce nie­zbęd­ne do prze­cho­wy­wa­nia dodat­ko­wej poście­li czy gru­bych koców. 

Magia deta­li

Nie­po­wta­rzal­ne­go kli­ma­tu pomiesz­cze­niom nada­dzą akce­so­ria nawią­zu­ją­ce do jesie­ni – dodat­ki w odcie­niach cie­płych brą­zów, zło­ta czy te ozda­bia­ne roślin­ny­mi moty­wa­mi. Natu­ra zago­ści w naszych domach dzię­ki jesien­nym bukie­tom, któ­re w połą­cze­niu z moder­ni­stycz­ny­mi wazo­na­mi sta­no­wić będą ory­gi­nal­ny doda­tek. Efekt ten osią­gnie­my rów­nież umiesz­cza­jąc cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tej pory roku owo­ce, jabł­ka czy grusz­ki, w desi­gner­skiej misie. Kli­ma­tycz­ny nastrój wpro­wa­dzą roz­świe­tlo­ne świecz­ni­ki czy zapa­cho­we świe­ce. Mięk­kie podusz­ki i gru­be ple­dy, przyj­dą z pomo­cą w szcze­gól­nie chłod­ne dni. Utrzy­ma­ne w jesien­nej sty­li­sty­ce, wpro­wa­dzą do wnętrz natu­ral­ne pięk­no tej pory roku. 

Wię­cej o ofer­cie BoCon­cept War­sza­wa na stro­nie: https://www.boconcept.com/pl-pl/. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy