Uroda

JEDWABNY SEKRET URODY

Sen to czas wypoczynku i regeneracji, mający niezwykły wpływ na nasze codzienne życie. Warto pamiętać o jego dobroczynnym działaniu dla kobiecej urody. Aby budzić się z promienną cerą i gładkimi włosami wystarczy odkryć magię jedwabnych poszewek na poduszkę.

MOYE poszewki na poduszkę

Czy­sty jedwab, jako szla­chet­na i przy­ja­zna dla skó­ry tka­ni­na, to sta­ły ele­ment w kolek­cjach mar­ki MOYE. Tym razem jedwab­na saty­na poja­wia się w posta­ci bajecz­nie mięk­kiej poszew­ki na podusz­kę. Jej gład­ka powierzch­nia deli­kat­nie otu­la wraż­li­wą skó­rę twa­rzy i zapo­bie­ga odgnia­ta­niu się niwe­lu­jąc powsta­wa­nie zmarsz­czek. Dzię­ki hipo­aler­gicz­nym wła­ści­wo­ściom – nie uczu­la i natu­ral­nie koi podraż­nie­nia. Co wię­cej, uży­wa­jąc jedwab­nej poszew­ki, któ­ra nie podraż­nia mecha­nicz­nie wło­sów, odczu­je­my wyraź­nie popra­wę ich nawil­że­nie i gład­ko­ści.

W tej wyjąt­ko­wej, limi­to­wa­nej edy­cji model Bel­la dostęp­ny jest w sub­tel­nym odcie­niu pudro­we­go różu. Poszew­ki wystę­pu­ją w roz­mia­rze kla­sycz­nym (50 cm x 60 cm), a tak­że mniej­szym (40 cm x 40 cm), któ­ry ide­al­nie spraw­dzi się w podró­ży.

Pre­mie­ra mode­lu spe­cjal­nie z oka­zji Dnia Kobiet.
Dostęp­ne na www.moyestore.com i w Show­ro­omie mar­ki przy uli­cy Nowo­grodz­kiej 44/16 w War­sza­wie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy