DesignStyl życia

JAK URZĄDZIĆ MIESZKANIE W STYLU PROWANSALSKIM?

Urządzamy mieszkanie w stylu prowansalskim. Zobaczcie!

JAK URZĄDZIĆ MIESZKANIE W STYLU PROWANSALSKIM?

Westwing, Westwing, Westwing, Westwing

STYL PROWANSALSKI

Styl pro­wan­sal­ski ma to do sie­bie, że lubi się zarów­no z duży­mi pomiesz­cze­nia­mi, jak i mały­mi poko­ja­mi. Wywie­dzio­ny z połu­dnio­wej czę­ści Fran­cji, adap­tu­je się dosko­na­le w Pol­sce, nada­jąc naszym wnę­trzom uro­kli­we­go cha­rak­te­ru. Jego pier­wo­wzo­rem jest dom zbu­do­wa­ny z kamie­nia, kry­ty cera­micz­ną dachów­ką, poro­śnię­ty wino­ro­ślą i oto­czo­ny pola­mi lawen­dy. Wnę­trza mają odcień bie­li łączo­nej z paste­la­mi, jed­nak nie cukier­ko­wy­mi i czy­sty­mi bar­wa­mi, a nie­co wpa­da­ją­cy­mi w sza­rość. To tak zwa­na wyra­fi­no­wa­na pro­sto­ta, któ­rej nie oprą się ci, któ­rzy lubią łączyć siel­skość, roman­tyzm oraz kom­fort. W tym magicz­nym wnę­trzu odkry­je­cie moc deli­kat­nych dese­ni kwia­to­wych oraz cha­rak­te­ry­stycz­ne rzeź­bie­nia na meblach.

JAK URZĄDZIĆ MIESZKANIE W STYLU PROWANSALSKIM?

Westwing, H&M, Westwing, Westwing, Zara

STYL PROWANSALSKI: ARANŻACJA WNĘTRZ

W tym sezo­nie kró­lu­je ele­ganc­ka pro­sto­ta, tak więc do salo­nu dobie­ra­my meble w sto­no­wa­nych odcie­niach beżu, zie­le­ni, sza­ro­ści np. kok­taj­lo­wy fotel z aksa­mi­tu z obi­cia­mi z drew­na brzo­zo­we­go, czy duży solid­ny stół do któ­re­go zapro­si­my gości na siel­ską ucztę. Na jego środ­ku sta­wia­my masyw­ny świecz­nik z drew­na man­go­we­go. Jeśli komo­da to tak­że drew­nia­na, celo­wo posta­rza­na, przy pro­jek­to­wa­niu któ­rej sto­su­je się bie­le­nie, tak by cało­ści nadać wie­ko­wy cha­rak­ter. Nie rezy­gnu­je­my z wyjąt­ko­we­go kre­den­su, gdzie sta­wia­my cera­micz­ne akce­so­ria, dzba­nek i zasta­wę. Dru­gi pokój deko­ru­je­my zasło­na­mi ze spra­ne­go moc­no leją­ce­go się lnu, podusz­ka­mi oraz obra­za­mi z lawen­dą. Na łóż­ko nakła­da­my wrzo­so­wą, opcjo­nal­nie beżo­wo-zie­lo­ną narzu­tę. Kolej­ny pokój, a nawet łazien­kę zdo­bi kolo­ry­sty­ka Pro­wan­sji: lazu­ry, błę­ki­ty, fio­le­ty i deli­kat­ne róże, beże i biel dla stwo­rze­nia wra­że­nia har­mo­nii i bez­pre­ten­sjo­nal­ne­go kli­ma­tu. Wypeł­nio­na świa­tłem, kli­ma­tycz­na sypial­nia przy­po­mi­na pro­wan­sal­skie kra­jo­bra­zy oraz wpro­wa­dza nas w koją­cy nastrój od same­go rana.

By czer­pać inspi­ra­cje wystar­czy obej­rzeć popu­lar­ny serial „Ran­czo” i deko­ro­wać salon na wzór dwor­ko­we­go salonu.

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy