Styl życia

Jak stworzyć dobry team?

Umiejętność pracy w zespole to obecnie jedna z najbardziej pożądanych przez pracodawców cech. Nic dziwnego, efektywna praca zespołowa przeważnie przynosi dużo lepsze rezultaty niż działania w pojedynkę. Pozwala spojrzeć na problem z różnych perspektyw i umożliwia podział obowiązków w taki sposób, aby zadania zostały wykonane jak najdokładniej. Jednak wbrew pozorom nie jest to wcale tak łatwe jak nam się to wydaje. Chcecie dowiedzieć się o czym należy pamiętać, aby wraz z innymi stworzyć dobry team?

1) Słuchaj innych

W pra­cy zespo­ło­wej przede wszyst­kim cho­dzi o to, aby móc poznać zda­nie i punkt widze­nia róż­nych osób. Dla­te­go całe dzia­ła­nie tra­ci swój sens jeśli za wszel­ką cenę upie­ra­my się tyl­ko i wyłącz­nie przy swo­ich pomy­słach i nie chce­my słu­chać innych. Nie­za­leż­nie od tego, czy jeste­śmy typem słu­cha­cza, czy mów­cy, po przed­sta­wie­niu swo­je­go pomy­słu musi­my wysłu­chać innych człon­ków teamu. Takie są zasa­dy.

2) Miej otwarty umysł

Skład zespo­łu, w któ­rym przyj­dzie nam pra­co­wać może być bar­dzo róż­ny. Życzy­my Wam, żeby­ście za każ­dym razem tra­fia­li na dre­am team, ale każ­dy z nas wie, że nie­ste­ty nie zawsze tak jest. Pamię­taj­my o tym, że nie­za­leż­nie od tego jak złe wyda­ją nam się nie­któ­re pomy­sły innych, nie kry­ty­kuj­my bez­sen­sow­nie i zawsze sta­raj­my się zro­zu­mieć punkt widze­nia pomy­sło­daw­cy. Prze­ko­ny­wać do swo­je­go pomy­słu zawsze sta­raj­my się szcze­gó­ło­wo i cier­pli­wie ale też z taką samą cier­pli­wo­ścią wysłu­chaj­my wyja­śnień innych.

3) Sztuka kompromisu

Kom­pro­mis nie jest łatwy. Cięż­ko jest zre­zy­gno­wać z cząst­ki cze­goś na czym nam zale­ży, zwłasz­cza jeśli mamy się póź­niej pod­pi­sy­wać pod tym rów­nież swo­im nazwi­skiem.

Ale taka jest wła­sność pra­cy zespo­ło­wej – nie robi­my wszyst­kie­go tyl­ko i wyłącz­nie po swo­je­mu. Jeśli pra­cu­je­my w gru­pie ludzi, któ­rych dobrze zna­my, łatwiej nam jest im zaufać i powie­rzyć część pra­cy. Jed­nak zda­rza się cza­sa­mi, że przy­cho­dzi nam pra­co­wać z ludź­mi obcy­mi, któ­rych nie mie­li­śmy oka­zji wcze­śniej poznać. Wte­dy z podzia­łem obo­wiąz­ków może być nie­co gorzej, ale pamię­taj­cie, inni mają takie samo pra­wo, żeby się wyka­zać jak Wy.

4) Wyzbądź się pochopnych ocen

Zasa­da ta spraw­dza się gene­ral­nie we wszyst­kich dzie­dzi­nach nasze­go życia, tak­że tutaj. Nie oce­niaj­my niko­go z góry, nie szu­flad­kuj­my i nie zakła­daj­my, że będzie taki a nie inny w trak­cie całej współ­pra­cy. Otwórz­my się na pozna­wa­nie ludzi z cza­sem. Uwierz­cie, pozo­ry czę­sto mylą, a bez sen­su jest na samym począt­ku zra­zić do sie­bie kogoś kto oka­że się być bar­dzo war­to­ścio­wy.

5) Dbaj o całość

To, że dzie­li­my się obo­wiąz­ka­mi z inny­mi wca­le nie ozna­cza, że całość pro­jek­tu nas nie inte­re­su­je. War­to dzie­lić się z człon­ka­mi zespo­łu dotych­cza­so­wy­mi rezul­ta­ta­mi. Może wpad­nie im do gło­wy lep­szy pomysł? Może dostrze­gą drob­ny błąd, któ­re­go my nie zauwa­ży­li­śmy? Prze­cież nie cho­dzi też o to, żeby kon­ku­ro­wać ze sobą wza­jem­nie o to, kto lepiej wyko­na swo­ją dział­kę pra­cy, ale o to, aby wspól­ny­mi siła­mi stwo­rzyć świet­ny efekt koń­co­wy.

6) Wykonaj swoje zadanie najlepiej jak potrafisz

No dobrze, z powyż­szy­mi rada­mi utoż­sa­mić się mogą oso­by, któ­re są ambit­ne, dzia­ła­ją­ce i lubią przej­mo­wać dowo­dze­nie. A co z taki­mi, któ­re raczej wolą pozo­stać w cie­niu, a do wyko­ny­wa­nia pro­jek­tów się raczej nie spie­szą? Pra­cu­jąc indy­wi­du­al­nie może­my pozwo­lić sobie na nie­do­cią­gnię­cia, czy opóź­nie­nia – to będzie tyl­ko i wyłącz­nie nasza spra­wa. Nato­miast w pra­cy zespo­ło­wej jest to nie­do­pusz­czal­ne. Pamię­taj­cie o tym, że powie­rza­jąc Wam pew­ną część zada­nia gru­pa oka­za­ła Wam zaufa­nie. Jeśli ole­je­cie spra­wę i poka­że­cie, że Wam nie zale­ży praw­do­po­dob­nie nikt nie będzie chciał z Wami współ­pra­co­wać w przy­szło­ści. I nie tyczy się to wyłącz­nie człon­ków zespo­łu, ale tak­że pra­co­daw­ców. A na koniec, z wła­sne­go doświad­cze­nia może­my Wam powie­dzieć, że nie ma nic lep­sze­go i bar­dziej roz­wi­ja­ją­ce­go niż pra­ca w dobrym teamie.

 

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska

Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy