Styl życia

Jak stać się „rannym ptaszkiem” ?

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: pinterest.com

3cb6902d49ed2c6d733b1890402b45ac

Tajem­ni­cą ludzi suk­ce­su jest poran­ne wsta­wa­nie! To moc­ny argu­ment prze­ko­ny­wu­ją­cy do wpro­wa­dze­nia pew­nych zmian, by poran­ne funk­cjo­no­wa­nie było osią­gal­ne i dla Cie­bie. Vers-24 przy­go­to­wa­ło osiem sku­tecz­nych wska­zó­wek jak z „noc­ne­go mar­ka” stać się „ran­nym ptasz­kiem”! Pamię­taj, że rano zgod­nie z ana­li­za­mi prze­róż­nych badań, jesteś bar­dziej wypo­czę­ta, peł­na ener­gii i goto­wo­ści do pra­cy- war­to to wyko­rzy­stać!

1. Spij 6–8 godzin!
Regu­lar­ne godzi­ny snu pozwa­la­ją orga­ni­zmo­wi na uzy­ska­nie har­mo­nii. Ponad­to potrze­bu­jesz ich oko­ło sied­miu, by poczuć się w peł­ni wypo­czę­tą rano i umoż­li­wić sobie lep­szą orga­ni­za­cję dnia.

2. Budzik bez drzem­ki!
Musisz nauczyć się wycho­dze­nia z łóż­ka od razu po pierw­szych dźwię­kach budzi­ka, usta­wia­nie kolej­nych cyklicz­nych drze­mek spra­wia, że zapa­dasz w krót­kie fazy snu i nie­ste­ty jesteś bar­dziej ospa­ła i sen­na. Lepiej wstań wcze­śniej, zyskasz kil­ka dodat­ko­wych minut dla sie­bie!

3. Świa­tl­ło!
Powin­naś od razu po prze­bu­dze­niu odsło­nić role­ty bądź zasło­ny, a jeśli za oknem nadal jest ciem­no- włą­czyć domo­we świa­tło. Twój umysł będzie wie­dział, ze nie powi­ni­nen pro­du­ko­wać już wie­cej mela­to­ni­ny (hor­mo­nu odpo­wie­dzial­ne­go za sens), a Twój orga­nizm zro­zu­mie, że pora zacząć cało­dzien­ne dzia­ła­nie. Możesz rów­nież wyjść na zewnątrz, wyko­nać drob­ną aktyw­ność, dzię­ki cze­mu zaczerp­niesz świe­że­go pobu­dza­ją­ce­go powie­trza i wyko­rzy­stasz wła­ści­wo­ści natu­ral­ne­go świa­tła.

4. Przy­jem­ne wsta­wa­nie!
Jeśli usta­lisz sobie, że za poran­ne wsta­wa­nie cze­ka Cię nagro­da, na pew­no z więk­szą ocho­tę wyj­dziesz z łóz­ka. Określ swo­je ulu­bio­ne przy­jem­no­ści i ustal jako poran­ne rytu­ały, może pysz­na kawa wypi­ta wyjąt­ko­wo nie w bie­gu, a w towa­rzy­stwie ulu­bio­ne­go maga­zy­nu ? bądź nawet kil­ku stron aktu­al­nie czy­ta­nej książ­ki, a może spa­cer z Two­im uko­cha­nym czwo­ro­noż­nym pupi­lem? bądź wymyśl­ne i pożyw­ne śnia­da­nie ? Wszyst­ko to wyma­ga odro­bi­ny cza­su, ale zapew­nia­my jeśli zosta­wisz sobie zre­ali­zo­wa­nie jakiejś przy­jem­no­ści na rano- bez pro­ble­mu wsta­niesz, w dodat­ku z uśmie­chem na twa­rzy.

5. Cykl pla­no­wa­nia!
Ludz­ki orga­nizm lubi wie­dzieć co go cze­ka każ­de­go dnia, posta­raj się więc wpro­wa­dzić sta­ły gra­fik godzi­no­wy codzin­nych czyn­no­ści. Wsta­waj z łóż­ka, jedz i ćwicz o tych samych porach, a po pierw­sze po jakimś cza­sie Two­je cia­ło przy­sto­su­je się do tych czyn­no­ści, będziesz wsta­wać bez pomo­cy budzi­ka, orga­nizm zasy­gna­li­zu­je Ci głód oraz moment szczy­to­wej ener­gii w cią­gu dnia. Tak przy­go­to­wa­ne cia­ło, nie będzie zbęd­nie wyko­rzy­sty­wa­ło zgro­ma­dzo­nej ener­gii!! Waż­ne jest tak­że, by nie zabu­rzać całe­go pla­nu wsta­wa­nia i fuknk­cjo­no­wa­nia w week­en­dy, wie­my, że to czas na odpo­czy­nek, przy­jem­no­ści itp., ale posta­raj się wywa­żyć wszyst­ko, by jed­nak nie zapo­mi­nać o sta­łych porach. Two­je cia­ło będzie Ci wdzięcz­ne, a Ty wypo­czę­ta, zre­ge­ne­ro­wa­na i zasko­czo­na dużą ilo­ści cza­su do dys­po­zy­cji!

6. Odpo­wied­nie zasto­so­wa­nie sypial­ni!
Niech Two­je łóż­ko nie będzie miej­scem wie­lo­go­dzin­nej pra­cy, loka­li­za­cją do dłu­uugich sean­sów fil­mo­wych ani Two­ją domo­wą jadal­nią, niech to będzie miej­sce wyłącz­nie do snu i do sek­su ! Jeśli Two­ja sypial­nia będzie mia­ła tyl­ko taki pro­fil, jeśli poło­żysz się do łóz­ka o sta­łej porze Twój orga­nizm zare­agu­je odpo­wied­nim zapa­mię­ta­nym odze­wem i uła­twi pro­ces zasy­pia­nia.

7. Pra­wi­dło­we odży­wia­nie!
Sta­raj się nie jadać tuż przed samym snem, ani żad­nych cięż­ko­straw­nych potraw na kola­cję – gro­zi to poran­nym uczu­ciem cięż­ko­ści i nie­wy­spa­niem. Jeśli Two­je posił­ki będą pożyw­ne i zrów­no­wa­żo­ne Twój orga­nizm będzie w cią­głej goto­wo­ści. Pamię­taj, że węglo­wo­da­ny są sprzy­mie­rzeń­cem snu, a biał­ko pod­no­si poziom dopa­mi­ny we krwi, powo­du­jąc wzrost ener­gii i siły.

8. Aktyw­ność fizycz­na!
Wystar­czy, że wysko­czysz na 15 minut na świe­że powie­trze na krót­ki spa­cer lub jog­ging albo wyko­nasz parę skło­nów przy otwar­tym oknie. To pobu­dzi z rana Twój sys­tem krą­że­nia oraz doda wigo­ru. Oczy­wi­ście regu­lar­na for­ma aktyw­no­ści każ­de­go dnia pozy­tyw­nie wpły­nie na cały orga­nizm, jeśli więc jakiś sport towa­rzy­szy Ci nie­mal­że każ­de­go dnia, uła­twi Ci to rów­nież spra­wę codzien­nych wcze­śniej­szych pobu­dek- pozy­tyw­nie zmę­czo­na pój­dziesz spać wcze­śniej, dzię­ki cze­mu wsta­niesz o poran­ku peł­na ener­gii. Pamię­taj jedy­nie, by nie ćwi­czyć póź­no wie­czo­rem, tuż przed pój­ściem spać, a tak­że o zbyt­nim prze­tre­no­wa­niu. Zmę­czo­ne i prze­ćwi­czo­ne mię­śnie zwy­cię­ża­ją nawet nad ogrom­ną chę­cią poran­nej pobud­ki oraz poczu­ciem wypo­czę­cia.

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *