DesignStyl życia

Jak rozpoznać dorobek Bauhaus?

Tego roku obchodzimy setną rocznicę Bauhausu. Rewolucyjna niemiecka szkoła sztuki i projektowania założona przez architekta Waltera Gropiusa, przyczyniła się do narodzin modernizmu. Jej idee nie zestarzały się mimo upływu lat i wciąż stanowią inspiracje dla projektantów.

Wal­ter Gro­pius zbu­do­wał Bau­haus na wznio­słej idei, dążą­cej do fuzji sztu­ki, archi­tek­tu­ry i prze­my­słu. Szko­ła otwo­rzy­ła swe podwo­je w 1919 roku a dzia­łal­ność zakoń­czy­ła w 1933 roku. W tym krót­kim okre­sie pio­nier­scy pro­jek­tan­ci stwo­rzy­li pod­wa­li­ny moder­ni­zmu, prze­kra­cza­jąc gra­ni­ce for­my, funk­cji i mate­ria­łu w archi­tek­tu­rze oraz pro­jek­to­wa­niu tek­sty­liów i przed­mio­tów.   

– Kul­to­we pro­duk­ty Mar­ce­la Breu­era, Ludwi­ga Mie­sa van der Rohe, czy Flo­ren­ce Knoll są w peł­ni funk­cjo­nal­ne a jed­no­cze­śnie przy­na­le­żą do kon­tek­stu histo­rycz­ne­go i kul­tu­ro­we­go – mówi Mar­cin Zie­liń­ski, wła­ści­ciel fir­my Aqi­na, wyłącz­ne­go dys­try­bu­to­ra mar­ki Knoll w Polsce.

Sztu­ka w pro­duk­cji na dużą skalę

W gro­nie twór­ców zwią­za­nych z Bau­hau­sem zna­leź­li się mię­dzy inny­mi Was­si­ly Kan­din­sky, Lasz­lo Moho­ly-Nagy, Mar­cel Breu­er czy Ludwig Mies van der Rohe. Wyty­czy­li oni kie­run­ki w archi­tek­tu­rze oraz w sztu­ce użyt­ko­wej, a ich doro­bek na sta­łe wpi­sał się do kano­nu wzor­nic­twa. 

Idee nie­miec­kiej szko­ły wywar­ły wpływ rów­nież na pro­jek­tan­tów Han­sa i Flo­ren­ce Knoll, któ­rzy połą­czy­li prze­mysł ze sztu­ką i desi­gnem, celem pod­nie­sie­nia jako­ści pro­duk­cji na więk­szą ska­lę. Hans Knoll sta­rał się spro­wa­dzić tę moder­ni­stycz­ną wizję do Ame­ry­ki, zakła­da­jąc w 1938 roku H. G. Knoll Fur­ni­tu­re Com­pa­ny. Związ­ki mar­ki z Bau­hau­sem obra­ca­ją się jed­nak przede wszyst­kim wokół Flo­ren­ce Knoll, któ­rej men­to­rem był Ludwig Mies van der Rohe. Dzię­ki jej postu­la­to­wi pro­jek­to­wa­nia holi­stycz­ne­go, fun­da­men­tem fir­my jest idea gło­szą­ca, że pro­jek­to­wa­nie mebli jest war­to­ścio­we, gdy prze­ma­wia na rzecz cało­ścio­we­go pro­jek­tu prze­strze­ni. 

Jak ziden­ty­fi­ko­wać Bauhaus?

Mar­cel Breu­er stwo­rzył krze­sło Was­si­ly inspi­ru­jąc się ramą rowe­ru. Fascy­no­wa­ło go to, jak przed­miot zacho­wał swą for­mę przez kolej­ne deka­dy. Pro­jek­tant zaczął eks­pe­ry­men­to­wać ze sta­lo­wą rurą. Tak powsta­ło pierw­sze krze­sło. Wkrót­ce został nimi wypo­sa­żo­ny cały Bauhaus.

Wassily Chair_ by Marcel Breuer_Knoll

Was­si­ly Cha­ir, Mar­cel Breu­er, 1925

W wyni­ku eks­pe­ry­men­tów Breu­era z wygi­na­niem sta­lo­wych rur powsta­ło tak­że krze­sło Cesca. Wszel­kie jego dzie­ła – zarów­no archi­tek­tu­ra, jak i meble, ucie­le­śnia­ją dąże­nie Bau­hau­su do zespo­le­nia sztu­ki i prze­my­słu. Jego wcze­sne pro­jek­ty pozo­sta­ją jed­ny­mi z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych ikon współ­cze­sne­go nur­tu w meblarstwie.

Cesca Chairs, Marcel Breuer, 1928 

Cesca Cha­irs, Mar­cel Breu­er, 1928

Podob­nie jak krze­sła Was­si­ly i Cesca, klu­czo­we zna­cze­nie dla histo­rii pro­jek­to­wa­nia XX wie­ku mają sto­li­ki Lac­cio Mar­ce­la Breu­era. One rów­nież są wyni­kiem pra­cy nad sta­lo­wą mate­rią. To przy­kład wzor­nic­twa, któ­re jest asce­tycz­ne a jed­no­cze­śnie na tyle cha­rak­te­ry­stycz­ne, że od razu moż­na je rozpoznać.

Laccio Tables, Marcel Breuer, 1925

Lac­cio Tables, Mar­cel Breu­er, 1925

Krze­sło Bar­ce­lo­na to jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych moty­wów ubie­głe­go stu­le­cia i iko­na współ­cze­sne­go ruchu. Ema­nu­je ono pro­stą ele­gan­cją, któ­ra uosa­bia naj­słyn­niej­szą mak­sy­mę Mie­sa van der Rohe – „mniej zna­czy wię­cej”. 

Barcelona Chair, Mies van der Rohe, 1929 

Bar­ce­lo­na Cha­ir, Mies van der Rohe, 1929

Krze­sło Brno, iko­na dwu­dzie­sto­wiecz­ne­go desi­gnu, sły­nie ze smu­kłe­go pro­fi­lu, pro­stych linii i dro­bia­zgo­wej dba­ło­ści o szcze­gó­ły. W 2018 roku, aby uczcić 80-lecie fir­my, Knoll wpro­wa­dził wykoń­cze­nie z brą­zu. 

Brno Chair, Mies van der Rohe, 1930

Brno Cha­ir, Mies van der Rohe, 1930

 

Kolek­cja MR autor­stwa Ludwi­ga Mie­sa van der Rohe repre­zen­tu­je jed­ne z naj­wcze­śniej­szych pro­jek­tów mebli sta­lo­wych. W tym przy­pad­ku van der Rohe inspi­ro­wał się pro­jek­ta­mi mistrza Bau­hau­su Mar­ce­la Breu­era. Z kolei for­my sie­dzisk uwa­ża się za nowo­cze­sne pochod­ne dzie­więt­na­sto­wiecz­nych żela­znych krze­seł bujanych.

MR Collection, Mies van der Rohe

MR Col­lec­tion, Mies van der Rohe

Gdzie szu­kać kla­sy­ków Bauhausu?

Dys­try­bu­to­rem mar­ki Knoll w Pol­sce jest Aqi­na, któ­rej show­ro­om znaj­du­je się przy Alei Armii Ludo­wej 26 w War­sza­wie. Fir­ma w nie­ba­nal­ny spo­sób wypo­sa­ża powierzch­nie komer­cyj­ne, takie jak biu­ra, restau­ra­cje czy hote­le. Wśród naj­waż­niej­szych reali­za­cji, jakie fir­ma ma w swo­im dorob­ku, wymie­nić moż­na choć­by biu­ra firm: Coca Cola, City Bank Han­dlo­wy, Coty, Deut­sche Bank, EY, Micro­soft, Ricoh, czy Wybo­ro­wa. Kone­se­rom dobre­go desi­gnu Aqi­na pro­po­nu­je tak­że kla­sy­ki desi­gnu, któ­re mogą swo­bod­nie zająć miej­sce w prze­strze­ni domo­wej. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy