NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ PO WAKACJACH?

Przebarwiona i wysuszona? S.O.S. Jak na pomoc przyjść naszej skórze po gorącym lecie i jak ją pielęgnować? Poznaj nasze sposoby!

SKÓRA PO WAKACJACH – CZYNNIKI ODZIAŁUJĄCE

Wśród czyn­ni­ków, któ­re naj­in­ten­syw­niej oddzia­łu­ją na naszą skó­rę w lecie, moż­na wymie­nić pro­mie­nio­wa­nie ultra­fio­le­to­we UVA i UVB, podró­żo­wa­nie samo­lo­tem, prze­by­wa­nie w kli­ma­ty­zo­wa­nych pomiesz­cze­niach, zmie­nia­nie stref kli­ma­tycz­nych oraz codzien­nych nawy­ków zwią­za­nych z die­tą (np. boga­te w pikant­ne potra­wy menu pod­czas waka­cji w kra­jach Azji).

SKÓRA PO WAKACJACH – ZABIEGI KOSMETYCZNE 

Po sło­necz­nym lecie war­to odwie­dzić salon medy­cy­ny este­tycz­nej, w któ­rym jed­nym z naj­sku­tecz­niej­szych zabie­gów jest mezo­te­ra­pia. To praw­dzi­wa bom­ba wita­mi­no­wa boga­ta w ami­no­kwa­sy, koen­zym Q, wycią­gi z roślin lecz­ni­czych oraz kwas hia­lu­ro­no­wy. Zabieg prze­pro­wa­dza się z zasto­so­wa­niem pisto­le­tu lub gło­wic nie igło­wych (w wer­sji bar­dziej powierz­chow­nej) lub z uży­ciem igły, czy kaniu­li. 

Istot­ne jest tak­że poświę­ce­nie uwa­gi kwe­stii gru­be­go zro­go­wa­cia­łe­go naskór­ka. W tym przy­pad­ku naszym celem jest likwi­da­cja zbęd­nych warstw skó­ry. Jak? Wystar­czy uzbro­ić się w peeling dobra­ny do dane­go typu cery, tonik i krem zawie­ra­ją­cy kwa­sy owo­co­we (stę­że­nie ok. 5%). Jeśli nie w domu to w pro­fe­sjo­nal­nym salo­nie kosme­tycz­nym – wyko­naj peeling mig­da­ło­wy. To deli­kat­ny zabieg, a sys­te­ma­tycz­nie sto­so­wa­ny wyrów­na kolo­ryt, zli­kwi­du­je nie­este­tycz­nie wyglą­da­ją­ce prze­bar­wie­nia, odpo­wied­nio nawil­ży i wygła­dzi Two­ją skó­rę. 

Masz cerę naczy­nio­wą, a waka­cje, cho­ciaż bez­tro­skie, to pozo­sta­wi­ły na niej bez­li­to­śnie więk­szą ilość czer­wo­nych pającz­ków? Postaw na kosme­ty­ki z wycią­giem z miło­rzę­bu japoń­skie­go i wita­mi­ną K. W gabi­ne­cie kosme­tycz­nym war­to wybrać zabieg elek­tro-lecz­ni­czy z jono­fe­re­zy, któ­ry dostar­czy Two­jej skó­rze por­cji wita­mi­ny C oraz chlor­ku wap­nia. Meto­da pole­ga na wpro­wa­dze­niu do tka­nek, za pomo­cą siły pola elek­trycz­ne­go, jonów dzia­ła­ją­cych lecz­ni­czo. Oso­bom potrze­bu­ją­cym dłu­go­trwa­łe­go efek­tu pole­ca­my kura­cję lase­ro­wą z uży­ciem IPL. Seria zabie­gów usu­nie roz­sze­rzo­ne naczyn­ka, pobu­dzi skó­rę do rege­ne­ra­cji oraz odbu­do­wy kola­ge­nu, dając efekt wygła­dze­nia i likwi­da­cji drob­nych zmarsz­czek. 

Do dzie­ła! 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy