Moda

Jak nosić mokasyny damskie? Te stylizacje królują w trendach!

Są wygodne, ale dodają szyku. Mokasyny damskie mogą być idealną alternatywą dla szpilek albo ciekawym zastępstwem dla trampek i sneakersów. Z czym je łączyć? Zobacz 5 nieoczywistych stylizacji z mokasynami, które dowodzą, że te buty to dobra modowa inwestycja!

Jak nosić mokasyny damskie? Te stylizacje królują w trendach!

Najmodniejsze mokasyny damskie – jakie wybrać w tym sezonie?

Cho­ciaż jesz­cze do nie­daw­na sta­ły w dru­gim rzę­dzie za spor­to­wym obu­wiem i bot­ka­mi za kost­kę, dziś moka­sy­ny dam­skie wio­dą prym na wybie­gach topo­wych pro­jek­tan­tów. Nowe­go zna­cze­nia nada­ła im Miuc­cia Pra­da, doda­jąc do kla­sycz­ne­go faso­nu masyw­ną, trek­kin­go­wą pode­szwę. Trend bły­ska­wicz­nie przy­jął się na uli­cach i wśród trend­set­te­rek. Loafer­sy w sty­lu chun­ky nosi­ły zarów­no sły­ną­ce z wro­dzo­nej ele­gan­cji Fran­cuz­ki, jak i uwiel­bia­ją­ce mini­ma­lizm Skan­dy­naw­ki. Do łask wró­ci­ły też legen­dar­ne moka­sy­ny Guc­ci. Inspi­ro­wa­ne jeź­dziec­twem buty ze skó­ry z meta­lo­wym wędzi­dłem lata temu nosi­ła Jane Bir­kin. Aktu­al­nie do gro­na ich fanek zali­czy­my Gigi Hadid, Jen­ni­fer Ani­ston czy Dako­tę John­son. 

Śla­dem Guc­ci i Pra­dy poszli pro­jek­tan­ci innych domów mody. Moka­sy­ny Cha­nel lan­su­je iko­na skan­dy­naw­skie­go sty­lu Per­nil­le Teis­ba­ek, a te zdo­bio­ne gru­bym, zło­tym łań­cu­chem od JW. Ander­so­na oka­za­ły się abso­lut­nym modo­wym hitem. Cho­ciaż ich ceny przy­pra­wia­ją o zawrót gło­wy, podob­ne bez pro­ble­mu znaj­dzie­my cho­ciaż­by tutaj: https://domodi.pl/buty/buty-damskie/mokasyny-damskie. Z czym je nosić?

Mokasyny damskie i garnitur – idealny zestaw do biura

Jeśli zale­ży Ci na wygo­dzie, ale chcesz wyglą­dać ele­ganc­ko i pro­fe­sjo­nal­nie, zamiast szpi­lek do gar­ni­tu­ru ubierz moka­sy­ny. W zesta­wie z mary­nar­ką i cyga­ret­ka­mi lub spodnia­mi z sze­ro­ką nogaw­ką naj­le­piej spraw­dzą się masyw­ne loafer­sy w sty­lu Pra­dy. Wystar­czy dodać bia­łą koszu­lę i jesteś goto­wa do wyjścia.

Garsonka i mokasyny damskie – ta stylizacja robi furorę

Moka­sy­ny dam­skie na grub­szej pode­szwie dosko­na­le współ­gra­ją też z wra­ca­ją­cą do łask kobie­cą gar­son­ką. Kom­plet ze spód­ni­cą mini i żakie­tem pudeł­ko­wym jak od Cha­nel w połą­cze­niu z loafer­sa­mi będzie wyglą­dać ele­ganc­ko i non­sza­lanc­ko zara­zem. Pod mary­nar­kę możesz ubrać koszu­lę, t‑shirt albo cien­ki, dzia­ni­no­wy golf. 

Mokasyny do sukienki – to połączenie jest kobiece i wygodne

Zwiew­na midi w kwia­to­wy wzór, dziew­czę­ca mini w sty­lu lat 60., kla­sycz­na sukien­ka ołów­ko­wa czy roz­klo­szo­wa­na, z pli­so­wa­nym dołem? Każ­da stwo­rzy zgra­ny duet z moka­sy­na­mi. Do kom­ple­tu możesz dobrać nie­za­wod­ny beżo­wy trencz lub ramo­ne­skę, któ­ra doda sty­li­za­cji cha­rak­te­ru. 

Jak nosić mokasyny damskie? Te stylizacje królują w trendach!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

Najmodniejsze szorty na lato 2022 – spodenki z wysokim stanem, paper bag i nie tylko

Szor­ty dam­skie to must have na każ­de lato. W 2022 roku nie może być ina­czej – krót­kie spoden­ki powra­ca­ją do świa­ta tren­dów, sta­jąc się obo­wiąz­ko­wym ele­men­tem sty­li­za­cji codzien­nych, impre­zo­wych czy pla­żo­wych. Któ­re mode­le są w…
Więcej