Uroda

Jak nawilżyć skórę głowy – 3 sprawdzone sposoby

Sucha skóra głowy swędzi i piecze – z czasem, jeśli o nią nie zadbamy możemy zacząć borykać się z łupieżem i wypadaniem włosów, a także paradoksalnie z ich przetłuszczaniem się. Jak nawilżyć skórę głowy? Przedstawiamy wam proste sposoby, które warto wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji włosów.

Jak nawilżyć skórę głowy - 3 sprawdzone sposoby

Zdję­cia: Element5 Digi­tal z Unsplash

Jeśli bory­ka­my się z suchą skó­rą gło­wy, musi­my dzia­łać szyb­ko. Poniż­sze spo­so­by nie tyl­ko uśmie­rzą uczu­cie sucho­ści i swę­dze­nie, ale i zapo­bie­gną sucho­ści w przy­szło­ści. Sprawdź, jak sku­tecz­nie nawil­żyć skó­rę gło­wy. 

Stosuj delikatny szampon 

Czę­sto suchość skó­ry gło­wy spo­wo­do­wa­na jest sto­so­wa­niem nie­od­po­wied­nie­go szam­po­nu. Zda­rza się, że gdy zauwa­ży­my swę­dze­nie, auto­ma­tycz­nie się­ga­my po sil­ny szam­pon prze­ciw­łu­pie­żo­wy, co tyl­ko nasi­la pro­blem. Zamiast tego spró­buj­my wybrać kosme­tyk, któ­ry będzie deli­kat­ny dla naszej skó­ry gło­wy. 

To sche­mat dzia­ła­nia podob­ny, jak w przy­pad­ku oczysz­cza­nia cery. Posia­da­cze cery tłu­stej czę­sto nad­mier­nie myją twarz, przez co ta jesz­cze bar­dziej się prze­tłusz­cza i koło się zamy­ka. Gdy doskwie­ra nam suchość i swę­dze­nie gło­wy, nie powin­ni­śmy jej nad­mier­nie oczysz­czać. Wybierz­my nawil­ża­ją­ce szam­po­ny bez sil­nych deter­gen­tów, czy­li bez SLS i SLES. 

Sto­suj­my też spie­nio­ny szam­pon meto­dą kubecz­ko­wą – nie­wiel­ką ilość szam­po­nu wle­wa­my do kub­ka, któ­ry zale­wa­my wodą. Spie­nia­my kosme­tyk i tak przy­go­to­wa­ną mik­stu­rą oble­wa­my skó­rę gło­wy. Może­my rów­nie dobrze kupić szam­pon w pian­ce. Jeśli będzie nam bra­ko­wa­ło dogłęb­ne­go oczysz­cze­nia, spró­buj­my wyko­nać pod­czas mycia masaż skal­pu opusz­ka­mi palców.

Sięgnij po tonik do skóry głowy

Sto­so­wa­nie toni­ku do skó­ry gło­wy, gdy ta potrze­bu­je nawil­że­nia to rów­nież pie­lę­gna­cyj­ny krok, któ­ry inspi­ro­wa­ny jest dba­niem o cerę. W koń­cu skó­ra na gło­wie ma podob­ne potrze­by, jak ta na twa­rzy. Jeśli chce­my aby była nawil­żo­na, po każ­dym myciu przy­wróć­my jej wła­ści­we pH nawil­ża­ją­cym toni­kiem lub wcier­ką. Ten kosme­tyk sto­so­wa­ny rów­nież pomię­dzy mycia­mi szyb­ko uśmie­rzy swę­dze­nie i uczu­cie sucho­ści. 

Stosuj naturalne płukanki 


Zasta­na­wia­jąc się jak nawil­żyć skó­rę gło­wy, war­to się­gnąć nie tyl­ko po nawil­ża­ją­ce kosme­ty­ki do wło­sów, ale i przy­po­mnieć sobie bab­ci­ne rady. Świet­ne do nawil­że­nia skó­ry gło­wy są wszel­kie­go rodza­ju natu­ral­ne płu­kan­ki. Nie tyl­ko poma­ga­ją przy­wró­cić upra­gnio­ny balans skó­rze, ale i odży­wia­ją wło­sy.  

Dobrym spo­so­bem jest się­gnię­cie po sok z jed­nej cytry­ny roz­cień­czo­ny w szklan­ce z wodą. Taką mik­stu­rą zale­wa­my skó­rę gło­wy, a następ­nie spłu­ku­je­my inten­syw­nie wodą – ta meto­da szyb­ko uśmie­rzy swędzenie.

Inną bab­ci­ną radą jest sko­rzy­sta­nie z mocy zio­ło­wych płu­ka­nek. Może­my zapa­rzyć pra­wo­ślaz, lipę lub rumia­nek, a następ­nie ostu­dzo­ną zio­ło­wą her­bat­ką prze­płu­kać wło­sy i skó­rę gło­wy. Ten spo­sób koi skó­rę gło­wy i sku­tecz­nie ją nawil­ża. 

Tekst: VERS-24

Komentarze

komentarzy