Zdrowie

Jak ćwiczyć pamięć?

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: Pin­te­rest

pamięć

Wam też się to zda­rza ? Spo­ty­kasz kogoś przy­pad­kiem, ta oso­ba pod­cho­dzi do Cie­bie z uśmie­chem, wita się z Tobą i zaczy­na roz­mo­wę, a Ty uświa­da­miasz sobie, że nie masz poję­cia z kim masz przy­jem­ność ?
Nie­ste­ty w dzi­siej­szych cza­sach boga­tej elek­tro­ni­ki i wszech­obec­nej che­mii mają­cej nie­ko­rzyst­ny wpływ na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie ludz­kich orga­ni­zmów, takie pro­ble­my sta­ją się coraz bar­dziej powszech­ne ! My jed­nak mamy pew­ne pomy­sły i roz­wią­za­nia, by uela­stycz­nić i popra­wić funk­cjo­no­wa­nie pamię­ci, a pra­cu­ją­ce za nas gadże­ty uczy­nić atu­tem

W tym celu Vers-24 poleca 4 proste zasady, które pozwolą Ci następnym razem uniknąć takiej niekomfortowej sytuacji.

1. Kie­dy po raz pierw­szy kogoś pozna­jesz, od razu w jego towa­rzy­stwie powtórz sobie jego imię, co waż­ne na głos. Wystar­czy, że uprzej­mie powiesz do nowo pozna­nej oso­by coś w sty­lu : „miło Cię poznać, Aniu”. Wg wie­lu badań bar­dzo dobrym tre­nin­giem dla pamię­ci jest gło­śne mówie­nie, dużo sku­tecz­niej­sze niż powta­rza­nie tak zwa­ne „ w gło­wie”.

2. Od razu spró­buj daną postać, w krót­ki spo­sób scha­rak­te­ry­zo­wać, albo po pro­stu z czymś sko­ja­rzyć. Nowo pozna­na oso­ba ma wyjąt­ko­wo pięk­ne buty? Albo lśnią­ce, dłu­gie i zadba­ne wło­sy ? Jeśli od razu połą­czysz imię ze sko­ja­rze­niem, dużo łatwiej zapa­mię­tasz wię­cej cech tej oso­by i zapew­ne tak­że oko­licz­no­ści spo­tka­nia, nawet jeśli następ­nym razem zoba­czy­cie się kil­ka lat póź­niej.

3. Możesz rów­nież od razu zła­pać kon­takt z nowa kole­żan­ką lub kole­gą za pomo­cą por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych, w koń­cu po to są Śle­dząc na bie­żą­co lub co jakiś czas co się u nich dzie­je, będziesz nie tyl­ko sku­tecz­nie pamię­tać pod­sta­wo­we wia­do­mo­ści, ale tak­że wię­cej szcze­gó­łów.

4.Dodatkowo, by cią­gle cie­szyć się spraw­ną pamię­cią i kon­cen­tra­cją pole­ca­my Ci wyko­rzy­stuj każ­de wol­ne chwi­le i kre­atyw­nie „baw się” roz­wią­zu­jąc quizy, gry plan­szo­we, krzy­żów­ki albo cho­ciaż ścią­gnij na swo­je­go smart­fo­na słyn­ne memo­ry. Ponad­to ucz się języ­ków obcych, dosko­na­le posze­rza­ją moż­li­wo­ści ludz­kiej pamię­ci i pra­cuj nad wpro­wa­dze­niem regu­lar­ne­go wysił­ku fizycz­ne­go do two­je­go try­bu życia. Napraw­dę sku­tecz­nie dotle­nia Twój mózg, a już zwłasz­cza aktyw­ność na świe­żym powie­trzu!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *