ModaMust have

IPPOMARE – Take it Natural! BOS(K)O WYGODNE

GRECJA TO PRAWDZIWA KOLEBKA SANDAŁÓW!
JUŻ GRECCY BOGOWIE CHODZILI W NICH PO OLIMPIE, WIEDZĄC, ŻE SĄ BOS(K)O WYGODNE. KTÓŻ WIĘC MOŻE ZNAĆ SIĘ LEPIEJ NA SANDAŁACH, NIŻ RODOWICI GRECY?

WIEDZĄ, ŻE MUSZĄ BYĆ NIEZIEMSKO LEKKIE, WYKONANE
Z NATURALNEJ, MIĘKKIEJ SKÓRY, KTÓRA IDEALNIE DOPASOWUJE SIĘ DO STOPY… TAKIE, ABYŚ CZUŁA SIĘ
W NICH TAK, JAKBYŚ UNOSIŁA SIĘ KILKA CENTYMETRÓW NAD ZIEMIĄ.


GRECKICH BOGÓW JUŻ NIE MA… NA SZCZĘCIE ZOSTWILI PO SOBIE IPPOMARE!

Jak poda­ją nie­któ­re źró­dła, grec­cy bogo­wie mie­li wła­sne­go wytwór­cę san­da­łów, któ­ry zamiesz­ki­wał na Kre­cie.
Każ­da para wyko­na­na przez nie­go była zacza­ro­wa­na, z dodat­kiem magicz­nych mocy. Tych ostat­nich nie może­my obie­cać, ale z pew­no­ścią – zain­spi­ro­wać do odwie­dzin naszej stro­ny www.ippomare.com, na któ­rej znaj­dzie­cie oko­ło 30 róż­nych mode­li ręcz­nie wyko­na­nych san­da­łów pro­sto z Gre­cji.

IPPOMARE to ręcz­nie wyko­na­ne obu­wie z naj­lep­szej jako­ści mate­ria­łów, inspi­ro­wa­ne śród­ziem­no­mor­skim kli­ma­tem
i sta­ro­żyt­ną Hel­la­dą – każ­dy san­dał nosi imię zaczerp­nię­te z grec­kiej mito­lo­gii. Dostęp­ne są w kolo­rze natu­ral­nej skó­ry oraz ciem­no­brą­zo­wym.
Współ­pra­cu­je­my z nie­wiel­ki­mi, głow­nie deta­licz­ny­mi, wytwór­ca­mi z Gre­cji – nasze wyro­by sta­no­wią alter­na­ty­wę dla maso­wej ofer­ty obuw­ni­czej. Wie­rzy­my, że jakość może iść w parze z ceną i este­ty­ką wyko­na­nia. Chce­my, aby wszy­scy mogli się poczuć w zgo­dzie z natu­rą i samym sobą. PO PROSTU – TAKE IT NATURAL!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy