Tekst: Klau­dia Zielińska
Zdję­cia: youtube.com

Nowe­go pro­duk­tu fir­my Apple nie trze­ba rekla­mo­wać. Fir­ma stwo­rzo­na przez Steve’a Jobs’a mimo  ogól­nej miło­ści i zaufa­nia jakim darzą ją użyt­kow­ni­cy, nie spo­czy­wa na lau­rach, cały czas popra­wia jakość świad­czo­nych usług, ku więk­sze­mu zado­wo­le­niu klien­tów. Podob­no kie­dy raz zdo­bę­dzie się pro­dukt z logiem nad­gry­zio­ne­go jabł­ka, rzu­ca na Cie­bie urok, któ­ry spra­wia, że nie będziesz chciał korzy­stać z pro­duk­tów kon­ku­ren­cji . To magia, czy fak­tycz­nie to tak dobre jako­ścio­wo pro­duk­ty? Zda­nia są podzie­lo­ne, ale Apple z każ­dym kolej­nym mode­lem zaska­ku­je i udo­sko­na­la swo­je wyro­by, zdo­by­wa­jąc coraz więk­sze rze­sze fanów.

Entu­zja­ści, od daw­na wycze­ku­ją naj­now­szej wer­sji tele­fo­nu, zasta­na­wia­jąc się czym zasko­czy Apple, nie łatwo poko­nać, zna­ny już czyt­nik linii papi­lar­nych.  W Inter­ne­cie aż huczy od infor­ma­cji doty­czą­cych „szóst­ki”. Mimo tego, że poprzed­nia wer­sja nie skoń­czy­ła nawet roku, fir­ma nie próż­nu­je i prze­go­to­wa­ła ulep­szo­ną edy­cję poprzed­nie­go mode­lu. Na pre­mie­rę, któ­ra mia­ła miej­sce 9 wrze­śnia w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, przy­pa­dły nie jeden, a  dwa pro­duk­ty- iPho­ne 6 i iPhone6 Plus. Czym róż­nią się od poprzedniego?

Pierw­sza, zasad­ni­cza kwe­stia doty­czy wyświe­tla­cza. Ten jest dużo więk­szy od zna­ne­go nam 5s, któ­ry posia­da moni­tor wiel­ko­ści 4 cali. Nowy iPhone6 ma 4,7 cala, a 6 Plus jest praw­dzi­wym gigan­tem jeże­li cho­dzi o Apple, któ­ry uni­kał dużych ekra­nów. Posia­da 5,5 cala, czy­li jest więk­szy od wie­lu  pha­ble­tów z sys­te­mem Andro­id. Fir­ma chce zre­kom­pen­so­wać nie­po­ręcz­ność tak duże­go tele­fo­nu i umoż­li­wia korzy­sta­nie z pul­pi­tu i apli­ka­cji w try­bie pozio­mym, co uła­twi użyt­ko­wa­nie. W dużej wer­sji tele­fo­nu Apple zna­lazł się też tryb obsłu­gi jed­ną ręką, któ­ry uak­tyw­nia­ny jest przez dwa dotknię­cia( nie przy­ci­śnię­cia) przy­ci­sku Touch ID, któ­ry tak jak w poprzed­niej wer­sji ska­nu­je linie papi­lar­ne. Wię­ciej informacji:

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *