Uroda

Innowacyjne nakładki ortodontyczne od :beyli

Żyjemy dynamicznie, w pośpiechu, a jednak mimo codziennego zabiegania chcemy zrobić wszystko na sto procent,
z uśmiechem na twarzy. Czy na pewno zawsze możemy pozwolić sobie na szczery, szeroki uśmiech od ucha do ucha, niezależnie od sytuacji? Mając pod ręką :beyli wszystko jest możliwe! 

nakładki korygujące wady zgryzu :beyli

:bey­li to inno­wa­cyj­ne nakład­ki orto­don­tycz­ne, któ­re powsta­ły z myślą o pięk­nym uśmie­chu. Naj­now­sza tech­no­lo­gia wyko­rzy­sta­na do pro­duk­cji nakła­dek przy­spie­sza i uprzy­jem­nia pro­ces pro­sto­wa­nia zębów, a prze­cież pro­ste zęby, to zdro­we zęby. Czy jed­nak Pola­cy o nie dbają?

Na ogól­ny stan zdro­wia może mieć wpływ stan uzę­bie­nia, jed­nak aż 98% Pola­ków nie dba o zęby i higie­nę jamy ust­nej w pra­wi­dło­wy spo­sób. Rezul­ta­ty badań prze­pro­wa­dzo­nych przez GSK Con­su­mer Heal­th­ca­re są alar­mu­ją­ce – wyni­ka z nich, że aż ponad 50% Pola­ków po 40 roku życia nosi pro­te­zy. Powód? Co pią­ty Polak myje zęby tyl­ko raz dzien­nie, a bli­sko 4 milio­ny nie robią tego wca­le. Co moż­na zro­bić, aby popra­wić ten wynik? Waż­na jest edu­ka­cja i pro­fi­lak­ty­ka – war­to postę­po­wać w myśl zasa­dy, że łatwiej i taniej jest zapo­bie­gać, niż leczyć. Jak to robić? Się­ga­jąc po inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, któ­re poma­ga­ją zapo­bie­gać pro­ble­mom z uzębieniem.

Jed­nym z roz­wią­zań nasta­wio­nych na wie­lo­wy­mia­ro­wą dba­łość o zęby są nakład­ki kory­gu­ją­ce wady zgry­zu :bey­li. – mówi den­ty­sta Maciej Szy­mań­ski. ‑Ta nowo­cze­sna meto­da lecze­nia orto­don­tycz­ne­go zakła­da dba­łość o uzę­bie­nie na każ­dym eta­pie, tak aby pro­ste zęby były mniej podat­ne na próch­ni­cę czy cho­ro­by przy­zę­bia. Nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne, któ­re są aktu­al­nie dostęp­ne każ­de­mu leka­rzo­wi den­ty­ście, umoż­li­wia­ją holi­stycz­ne podej­ście do pacjen­ta, dając nie tyl­ko roz­wią­za­nia popra­wia­ją­ce stan zębów i dzią­seł, ale tak­że este­ty­kę uśmie­chu. Nakład­ki :bey­li są prze­zro­czy­ste, a w razie potrze­by moż­na je zdjąć w dowol­nej chwi­li – nie prze­szka­dza­ją więc w pro­wa­dze­niu inten­syw­ne­go try­bu życia, tak jak tra­dy­cyj­ne apa­ra­ty na zęby.

Zadba­ne zęby to inwe­sty­cja nie tyl­ko w zdro­wie, ale i w przy­szłość. Nasz uśmiech przy­cią­ga uwa­gę poten­cjal­ne­go pra­co­daw­cy pod­czas roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej, nie tyl­ko w pro­fe­sjach, w któ­rych schlud­ny wize­ru­nek jest jed­nym z kry­te­rium przy­ję­cia do pra­cy. 

Nie ma lep­szej wizy­tów­ki niż zdro­we, rów­ne i zadba­ne zęby, a :bey­li pro­po­nu­je nie tyl­ko nowo­cze­sną i wygod­ną tech­no­lo­gię, ale tak­że wyjąt­ko­we miej­sce. Koniec z wizy­ta­mi w gabi­ne­cie den­ty­stycz­nym, czas na stu­dio :bey­li, czy­li nowo­cze­sny salon mar­ki, któ­ry w niczym nie przy­po­mi­na smut­nych gabi­ne­tów sto­ma­to­lo­gicz­nych, zna­nych z dzie­ciń­stwa. Cze­ka tam na Cie­bie pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga, wyjąt­ko­wa atmos­fe­ra i gwa­ran­cja doło­że­nia wszel­kich sta­rań, aby raz na zawsze roz­pra­wić się z pro­ble­ma­mi Two­ich zębów! Misja :bey­li to dostar­cze­nie zarów­no leka­rzom, jak i pacjen­tom, naj­no­wo­cze­śniej­szych, dostęp­nych na ryn­ku metod pro­sto­wa­nia zębów. Nowe roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne w służ­bie zdro­wia i pięk­na mogą przy­nieść wie­le korzy­ści, nie tyl­ko zdro­wot­nych. Już dziś postaw na spo­kój, kom­fort, wyż­szą samo­oce­nę i pew­ność sie­bie, a wszyst­ko z pomo­cą :bey­li.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz na beyli.pl. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy